Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.84%
CPI (YOY)
23,457.65
Avg Intb USD/VND
4.49%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/23

2.43%
CPI (YOY)
23,464
Avg Intb USD/VND
4.7%
Avg Intb rate (1W)
3.07%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

MSB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.72 23,456 4.66 3.01
ACB 2.2 23,486 4.23 2.97
Agribank 3.16 23,466 5 3.1
BacABank 2.52 23,458 4.6 2.97
BIDV 2.45 23,438 3.39 2.96
BSC 2.35 23,431 4.97 3.18
BVSC 3.4 23,271 4.32 3.15
CB 2.94 23,479 4.89 2.15
DongABank 3.33 23,560 3.5 3.11
Eximbank 3.03 23,455 4.81 3.05
HDBank 3.24 23,456 3.95 2.98
KienLongBank 3.14 23,456 4.8 3.09
MB 2.75 23,442 4.75 3.16
MSB 2.43 23,459 4.79 3.14
NamABank 3.09 23,450 4.7 3.38
NCB 3.22 23,457 3.86 2.99
OCB 2.35 23,502 4 3.05
PGBank 4.22 23,531 5.34 3.13
PVcomBank 2.92 23,425 4.59 3.08
Sacombank 3.03 23,459 5.22 3.04
SeABank 2.75 23,455 4.41 3.07
TechcomBank 2.22 23,460 4.38 3.09
TPBank 2.53 23,465 3.89 3.06
VCBS 2.63 23,453 4.33 4.15
VIB 2.48 23,450 4.43 3.03
VietBank 3.17 23,474 3.8 3.17
Vietcombank 2.61 23,438 3.89 3.17
VietinBank 3 23,475 5 3
VNDirect 2.25 23,455 5 3.15
VPBank 3.85 23,468 4.5 3.1
BQ dự báo Kỳ 05/23 2.84 23,457.65 4.49 3.09
Thực tế Tháng 05/23 2.43 23,464 4.7 3.07
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.29 8 0.04 0.06
ACB 0.23 22 0.47 0.1
Agribank 0.73 2 0.3 0.03
BacABank 0.09 6 0.1 0.1
BIDV 0.02 26 1.31 0.11
BSC 0.08 33 0.27 0.11
BVSC 0.97 193 0.38 0.08
CB 0.51 15 0.19 0.92
DongABank 0.9 96 1.2 0.04
Eximbank 0.6 9 0.11 0.02
HDBank 0.81 8 0.75 0.09
KienLongBank 0.71 8 0.1 0.02
MB 0.32 22 0.05 0.09
MSB 0 5 0.09 0.07
NamABank 0.66 14 0 0.31
NCB 0.79 7 0.84 0.08
OCB 0.08 38 0.7 0.02
PGBank 1.79 67 0.64 0.06
PVcomBank 0.49 39 0.11 0.01
Sacombank 0.6 5 0.52 0.03
SeABank 0.32 9 0.29 0
TechcomBank 0.21 4 0.32 0.02
TPBank 0.1 1 0.81 0.01
VCBS 0.2 11 0.37 1.08
VIB 0.05 14 0.27 0.04
VietBank 0.74 10 0.9 0.1
Vietcombank 0.18 26 0.81 0.1
VietinBank 0.57 11 0.3 0.07
VNDirect 0.18 9 0.3 0.08
VPBank 1.42 4 0.2 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 10 2 14
ACB 12 22 21 24
Agribank 24 2 14 8
BacABank 6 7 5 24
BIDV 2 24 31 27
BSC 4 26 12 26
BVSC 29 31 20 17
CB 18 21 9 30
DongABank 28 30 30 11
Eximbank 20 13 8 6
HDBank 27 10 25 21
KienLongBank 23 10 6 4
MB 15 22 3 20
MSB 1 5 4 15
NamABank 22 19 1 29
NCB 26 8 28 19
OCB 4 27 24 6
PGBank 31 29 23 13
PVcomBank 17 28 7 2
Sacombank 20 5 22 10
SeABank 15 13 13 1
TechcomBank 11 3 17 4
TPBank 7 1 26 3
VCBS 10 17 19 31
VIB 3 19 11 12
VietBank 25 16 29 22
Vietcombank 8 24 26 22
VietinBank 19 17 14 16
VNDirect 9 13 14 17
VPBank 30 3 10 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo