Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.84%
CPI (YOY)
23,457.65
Avg Intb USD/VND
4.49%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/23

0%
CPI (YOY)
23,464.1
Avg Intb USD/VND
4.7%
Avg Intb rate (1W)
3.08%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: PVcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.72 23,456 4.66 3.01
ACB 2.2 23,486 4.23 2.97
Agribank 3.16 23,466 5 3.1
BacABank 2.52 23,458 4.6 2.97
BIDV 2.45 23,438 3.39 2.96
BSC 2.35 23,431 4.97 3.18
BVSC 3.4 23,271 4.32 3.15
CB 2.94 23,479 4.89 2.15
DongABank 3.33 23,560 3.5 3.11
Eximbank 3.03 23,455 4.81 3.05
HDBank 3.24 23,456 3.95 2.98
KienLongBank 3.14 23,456 4.8 3.09
MB 2.75 23,442 4.75 3.16
MSB 2.43 23,459 4.79 3.14
NamABank 3.09 23,450 4.7 3.38
NCB 3.22 23,457 3.86 2.99
OCB 2.35 23,502 4 3.05
PGBank 4.22 23,531 5.34 3.13
PVcomBank 2.92 23,425 4.59 3.08
Sacombank 3.03 23,459 5.22 3.04
SCB 2.18 23,457 5.05 3.25
SeABank 2.75 23,455 4.41 3.07
TechcomBank 2.22 23,460 4.38 3.09
TPBank 2.53 23,465 3.89 3.06
VCBS 2.63 23,453 4.33 4.15
VIB 2.48 23,450 4.43 3.03
VietBank 3.17 23,474 3.8 3.17
Vietcombank 2.61 23,438 3.89 3.17
VietinBank 3 23,475 5 3
VNDirect 2.25 23,455 5 3.15
VPBank 3.85 23,468 4.5 3.1
BQ dự báo Kỳ 05/23 2.84 23,457.65 4.49 3.09
Thực tế Tháng 05/23 0 23,464.1 4.7 3.08
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.72 8.1 0.04 0.07
ACB 2.2 21.9 0.47 0.11
Agribank 3.16 1.9 0.3 0.02
BacABank 2.52 6.1 0.1 0.11
BIDV 2.45 26.1 1.31 0.12
BSC 2.35 33.1 0.27 0.1
BVSC 3.4 193.1 0.38 0.07
CB 2.94 14.9 0.19 0.93
DongABank 3.33 95.9 1.2 0.03
Eximbank 3.03 9.1 0.11 0.03
HDBank 3.24 8.1 0.75 0.1
KienLongBank 3.14 8.1 0.1 0.01
MB 2.75 22.1 0.05 0.08
MSB 2.43 5.1 0.09 0.06
NamABank 3.09 14.1 0 0.3
NCB 3.22 7.1 0.84 0.09
OCB 2.35 37.9 0.7 0.03
PGBank 4.22 66.9 0.64 0.05
PVcomBank 2.92 39.1 0.11 0
Sacombank 3.03 5.1 0.52 0.04
SCB 2.18 7.1 0.35 0.17
SeABank 2.75 9.1 0.29 0.01
TechcomBank 2.22 4.1 0.32 0.01
TPBank 2.53 0.9 0.81 0.02
VCBS 2.63 11.1 0.37 1.07
VIB 2.48 14.1 0.27 0.05
VietBank 3.17 9.9 0.9 0.09
Vietcombank 2.61 26.1 0.81 0.09
VietinBank 3 10.9 0.3 0.08
VNDirect 2.25 9.1 0.3 0.07
VPBank 3.85 3.9 0.2 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 10 2 15
ACB 2 22 21 25
Agribank 24 2 14 5
BacABank 10 7 5 25
BIDV 8 24 31 27
BSC 5 26 11 23
BVSC 29 31 20 15
CB 18 21 9 30
DongABank 28 30 30 8
Eximbank 20 13 7 8
HDBank 27 10 25 23
KienLongBank 23 10 5 2
MB 15 23 3 18
MSB 7 5 4 14
NamABank 22 19 1 29
NCB 26 8 28 20
OCB 5 27 24 8
PGBank 31 29 23 12
PVcomBank 17 28 7 1
Sacombank 20 5 22 11
SCB 1 8 18 28
SeABank 15 13 13 2
TechcomBank 3 4 17 2
TPBank 11 1 26 5
VCBS 13 18 19 31
VIB 9 19 11 12
VietBank 25 16 29 20
Vietcombank 12 24 26 20
VietinBank 19 17 14 18
VNDirect 4 13 14 15
VPBank 30 3 10 5

Biểu đồ

Kết quả Dự báo