LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/19----
Tháng 5/190.622,9500.33.2
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/18----
Tháng 5/18-0.323,1300.132.3
Tháng 4/18-0.4923,0430.42.27
Tháng 3/180.622,9500.33.2
Tháng 1/18----
Tháng 12/184.823,0750.42.43
Tháng 11/17----
Tháng 9/17----
Tháng 7/172.623,0000.952.15
Tháng 6/172.822,7800.662.08
Tháng 5/172.1622,7640.82.13
Tháng 3/17----
Tháng 1/172.6622,9380.752.1

Biểu đồ