Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/24


Tổng hợp dự báo

4.18%
CPI (YOY)
24,943.31
Avg Intb USD/VND
2.99%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/24

4.4%
CPI (YOY)
25,152.58
Avg Intb USD/VND
4.2%
Avg Intb rate (1W)
2.78%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BVSC, VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

FPT

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.12 24,900 2.02 2.69
ACB 4.21 25,025 3.01 2.85
Agribank 3.77 24,833 4 2.63
BacABank 4.12 24,999 2.76 2.79
BaovietBank 4.56 25,000 2.98 2.94
BIDV 4.55 24,960 3.21 2.82
BSC 4.02 24,972 3.35 2.67
BVSC 4.4 24,988 3.2 2.98
CB 4.15 25,025 3.51 2.93
DongABank 4.33 24,890 3.08 2.81
Eximbank 3.8 24,875 3.06 2.75
FPT 3.84 25,105 1.05 2.75
HDBank 4.37 24,980 2.11 2.84
Kafi 3.95 24,950 2.8 2.85
KienLongBank 4.33 25,100 2.5 2.85
LPBank 3.94 24,820 3.86 2.87
MB 3.87 24,856 1.71 2.5
MSB 4.41 24,977 2.93 2.76
NamABank 4.36 24,870 2.5 2.88
NCB 3.96 24,980 4.15 3.05
OCB 4.66 24,969 3.5 2.91
PGBank 3.85 24,780 2.35 2.8
PVcomBank 4.02 24,800 3.49 2.85
Sacombank 3.73 24,986 2.88 2.77
SeABank 4.21 25,050 3.12 2.74
TechcomBank 4.57 25,007 2.78 2.8
Timo 4.26 24,918 2.8 2.75
TPBank 4.47 24,993 3 2.79
VCBS 4.64 24,912 4.05 2.82
VIB 4.22 24,910 2.83 2.72
VietBank 3.5 24,773 2.7 2.68
Vietcombank 4.42 24,885 3.12 2.65
VietinBank 3.54 24,960 2.36 2.55
VNDirect 4.22 24,893 4.55 2.8
VPBank 4.4 25,050 3.02 2.88
BQ dự báo Kỳ 04/24 4.18 24,943.31 2.99 2.79
Thực tế Tháng 04/24 4.4 25,152.58 4.2 2.78
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.28 252.58 2.18 0.09
ACB 0.19 127.58 1.19 0.07
Agribank 0.63 319.58 0.2 0.15
BacABank 0.28 153.58 1.44 0.01
BaovietBank 0.16 152.58 1.22 0.16
BIDV 0.15 192.58 0.99 0.04
BSC 0.38 180.58 0.85 0.11
BVSC 0 164.58 1 0.2
CB 0.25 127.58 0.69 0.15
DongABank 0.07 262.58 1.12 0.03
Eximbank 0.6 277.58 1.14 0.03
FPT 0.56 47.58 3.15 0.03
HDBank 0.03 172.58 2.09 0.06
Kafi 0.45 202.58 1.4 0.07
KienLongBank 0.07 52.58 1.7 0.07
LPBank 0.46 332.58 0.34 0.09
MB 0.53 296.58 2.49 0.28
MSB 0.01 175.58 1.27 0.02
NamABank 0.04 282.58 1.7 0.1
NCB 0.44 172.58 0.05 0.27
OCB 0.26 183.58 0.7 0.13
PGBank 0.55 372.58 1.85 0.02
PVcomBank 0.38 352.58 0.71 0.07
Sacombank 0.67 166.58 1.32 0.01
SeABank 0.19 102.58 1.08 0.04
TechcomBank 0.17 145.58 1.42 0.02
Timo 0.14 234.58 1.4 0.03
TPBank 0.07 159.58 1.2 0.01
VCBS 0.24 240.58 0.15 0.04
VIB 0.18 242.58 1.37 0.06
VietBank 0.9 379.58 1.5 0.1
Vietcombank 0.02 267.58 1.08 0.13
VietinBank 0.86 192.58 1.84 0.23
VNDirect 0.18 259.58 0.35 0.02
VPBank 0 102.58 1.18 0.1
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 21 25 34 22
ACB 16 5 18 18
Agribank 33 32 3 30
BacABank 21 9 27 2
BaovietBank 12 8 20 32
BIDV 11 19 10 14
BSC 24 16 9 27
BVSC 1 11 11 33
CB 19 5 6 31
DongABank 8 27 15 11
Eximbank 32 29 16 8
FPT 31 1 36 8
HDBank 5 13 33 17
Kafi 27 21 24 18
KienLongBank 8 2 29 18
LPBank 28 33 4 23
MB 29 31 35 36
MSB 3 15 21 4
NamABank 6 30 29 25
NCB 26 13 1 35
OCB 20 17 7 29
PGBank 30 35 32 5
PVcomBank 24 34 8 18
Sacombank 34 12 22 1
SeABank 16 3 13 13
TechcomBank 13 7 26 5
Timo 10 22 24 8
TPBank 7 10 19 2
VCBS 18 23 2 14
VIB 14 24 23 16
VietBank 36 36 28 24
Vietcombank 4 28 13 28
VietinBank 35 19 31 34
VNDirect 14 26 5 5
VPBank 1 3 17 25

Biểu đồ

Kết quả Dự báo