LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.322,57545.2
Tháng 11/214.522,7004.84.5
Tháng 10/213.8522,8014.755.25
Tháng 9/21----
Tháng 8/212.522,7370.854.65
Tháng 7/213.322,7290.754.78
Tháng 6/212.9522,7141.054.7
Tháng 5/212.822,7201.74.7
Tháng 4/213.0222,7101.73.38
Tháng 3/212.922,7751.272.92
Tháng 2/213.4522,7741.53.34
Tháng 1/213.923,3502.84.35
Tháng 12/213.923,3502.84.35
Tháng 11/203.923,3502.84.35
Tháng 10/204.0523,2754.524.78
Tháng 9/203.8623,3203.754.31
Tháng 8/203.9123,3184.354.45
Tháng 7/203.6423,2954.84.55
Tháng 6/202.7523,2064.254.32
Tháng 5/202.9123,2013.73.62
Tháng 4/203.0223,2013.733.81
Tháng 3/202.8823,26243.88
Tháng 1/202.5523,2523.433.77
Tháng 12/202.2823,2802.853.48
Tháng 11/192.1223,1993.223.12
Tháng 10/192.0923,2102.73.12
Tháng 9/193.2223,1992.452.63
Tháng 8/194.6223,1754.152.3
Tháng 6/194.9523,2002.953.09
Tháng 5/191.3623,0230.372.31
Tháng 3/193.8123,5703.23.25
Tháng 2/192.4323,4641.982.75
Tháng 1/193.1623,2550.53.23
Tháng 12/193.623,1810.182.91
Tháng 11/183.4123,1650.322.86
Tháng 10/182.9523,1650.322.84
Tháng 9/182.3723,1950.272.41
Tháng 8/181.6523,1770.222.53
Tháng 6/180.2723,1290.182.51
Tháng 5/18----
Tháng 4/18023,0321.522.19
Tháng 3/181.3623,0230.372.31
Tháng 1/183.0323,0700.362.37
Tháng 12/183.0223,0600.962.38
Tháng 11/172.4123,0001.052.15
Tháng 9/172.322,9791.052.15
Tháng 7/172.2222,9451.152.04
Tháng 6/172.7322,7650.751.99
Tháng 5/17222,7550.832.12
Tháng 3/172.4722,6990.622.1
Tháng 1/172.4922,9000.782.06

Biểu đồ