LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/19----
Tháng 5/190.8223,0170.282.31
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/182.4323,2050.252.3
Tháng 8/181.6223,1830.212.66
Tháng 6/180.2223,1350.22.3
Tháng 5/18----
Tháng 4/18-0.5223,0201.82.25
Tháng 3/180.8223,0170.282.31
Tháng 1/182.2123,0750.352.43
Tháng 12/182.9523,0600.62.41
Tháng 11/172.4523,0451.332.3
Tháng 9/172.1723,0101.12.25
Tháng 7/172.8222,9501.112.15
Tháng 6/172.9122,7900.822.07
Tháng 5/172.2322,7620.862.15
Tháng 3/171.9722,6750.772.11
Tháng 1/172.0723,0400.832.1

Biểu đồ