LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/225.4422,5853.45.05
Tháng 11/214.722,3004.584.7
Tháng 10/214.2422,7704.465.31
Tháng 9/213.8422,7172.485.12
Tháng 8/212.5422,7300.674.59
Tháng 7/213.4822,7350.894.73
Tháng 6/212.7922,7390.924.61
Tháng 5/212.6822,7201.644.55
Tháng 4/212.7922,7111.823.4
Tháng 3/213.222,7751.462.96
Tháng 2/213.3422,7781.543.53
Tháng 1/213.5623,2952.54.25
Tháng 12/213.5623,2952.54.25
Tháng 11/203.5623,2952.54.25
Tháng 10/204.0823,3034.34.72
Tháng 9/204.123,3133.14.22
Tháng 8/203.9523,3254.64.56
Tháng 7/203.3523,2954.94.6
Tháng 6/202.6823,2024.794.25
Tháng 5/202.8423,20443.74
Tháng 4/20----
Tháng 3/202.7323,2903.63.96
Tháng 1/202.6223,2523.563.75
Tháng 12/202.1923,2503.063.58
Tháng 11/19----
Tháng 10/191.9123,2022.332.99
Tháng 9/192.8523,2042.332.68
Tháng 8/194.0223,1714.222.21
Tháng 6/195.7823,2652.953.04
Tháng 5/191.6323,0200.492.37
Tháng 3/194.0923,5502.83.23
Tháng 2/192.1723,4832.452.96
Tháng 1/192.823,2650.673.07
Tháng 12/193.4323,1790.332.86
Tháng 11/183.523,1750.292.78
Tháng 10/182.9723,1750.242.89
Tháng 9/182.6123,2000.22.47
Tháng 8/181.6523,1750.222.55
Tháng 6/180.5523,1260.222.35
Tháng 5/18-0.823,0790.22.32
Tháng 4/18-0.4822,9991.32.22
Tháng 3/181.6323,0200.492.37
Tháng 1/182.823,0830.42.38
Tháng 12/18----
Tháng 11/172.6423,0481.32.19
Tháng 9/172.1622,9750.892.16
Tháng 7/172.622,9501.12.04
Tháng 6/172.922,7570.722.03
Tháng 5/172.2822,7600.792.14
Tháng 3/17----
Tháng 1/172.2522,6600.832.12

Biểu đồ