LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/22----
Tháng 11/21----
Tháng 10/21----
Tháng 9/21----
Tháng 8/21----
Tháng 7/21----
Tháng 6/21----
Tháng 5/21----
Tháng 4/21----
Tháng 3/21----
Tháng 2/21----
Tháng 1/21----
Tháng 12/21----
Tháng 11/20----
Tháng 10/20----
Tháng 9/20----
Tháng 8/20----
Tháng 7/20----
Tháng 6/20----
Tháng 5/20----
Tháng 4/20----
Tháng 3/20----
Tháng 1/20----
Tháng 12/20----
Tháng 11/19----
Tháng 10/19----
Tháng 9/19----
Tháng 8/19----
Tháng 6/19----
Tháng 5/191.8823,0880.692.46
Tháng 3/19----
Tháng 2/19----
Tháng 1/19----
Tháng 12/19----
Tháng 11/18----
Tháng 10/18----
Tháng 9/18----
Tháng 8/18----
Tháng 6/18----
Tháng 5/18-0.7523,1180.222.25
Tháng 4/18-0.1623,0251.282.15
Tháng 3/181.8823,0880.692.46
Tháng 1/18----
Tháng 12/182.6223,0450.412.26
Tháng 11/172.1123,0471.82.25
Tháng 9/172.0923,0780.812.15
Tháng 7/172.9222,0950.832.11
Tháng 6/172.5422,8390.832.04
Tháng 5/171.7522,7950.782.12
Tháng 3/172.3722,6630.832.13
Tháng 1/172.4822,7180.812.07

Biểu đồ