Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/22 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.35%
CPI (YOY)
22,827.45
Avg Intb USD/VND
2.21%
Avg Intb rate (1W)
2.47%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22

0%
CPI (YOY)
23,431.18
Avg Intb USD/VND
3.51%
Avg Intb rate (1W)
3.48%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.12 22,700 1.7 2.41
ACB 3.2 22,734 2.19 2.45
Agribank 3.95 22,900 2.4 2.5
BIDV 3.4 22,800 1.89 2.38
BSC 3.6 22,920 2.6 2.45
CB 2.86 22,910 1.75 2.4
DongABank 2.96 22,815 2.22 2.24
Eximbank 3.2 22,800 1.9 2.45
HDBank 2.95 22,800 2.41 2.43
KienLongBank 4.55 22,815 2.1 2.63
MB 3.39 22,995 2.65 2.37
MSB 3.65 22,780 2.34 2.82
NamABank 5.9 22,860 2.9 2.34
NCB 2.29 22,750 2.33 2.49
OCB 3.34 22,750 1.52 2.44
PVcomBank 3.96 22,698 2.21 2.38
Sacombank 3.13 22,777 2.27 2.52
SeABank 2.95 22,800 2.2 2.52
TechcomBank 2.8 22,830 2.2 2.42
TPBank 3.8 22,740 1.89 2.48
VCBS 3.35 22,985 1.79 2.18
VIB 2.83 22,750 1.92 2.5
VietBank 3.95 22,850 2.35 2.4
Vietcombank 3.19 23,029 2.49 2.66
VietinBank 3.68 22,930 2.25 2.55
VNDirect 3.25 22,873 2.29 2.51
VPBank 3.5 22,722 2.21 2.45
BQ dự báo Kỳ 04/22 (tháng 01/22 -> 12/22) 3.35 22,827.45 2.21 2.47
Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22 0 23,431.18 3.51 3.48
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.12 731.18 1.81 1.07
ACB 3.2 697.18 1.32 1.03
Agribank 3.95 531.18 1.11 0.98
BIDV 3.4 631.18 1.62 1.1
BSC 3.6 511.18 0.91 1.03
CB 2.86 521.18 1.76 1.08
DongABank 2.96 616.18 1.29 1.24
Eximbank 3.2 631.18 1.61 1.03
HDBank 2.95 631.18 1.1 1.05
KienLongBank 4.55 616.18 1.41 0.85
MB 3.39 436.18 0.86 1.11
MSB 3.65 651.18 1.17 0.66
NamABank 5.9 571.18 0.61 1.14
NCB 2.29 681.18 1.18 0.99
OCB 3.34 681.18 1.99 1.04
PVcomBank 3.96 733.18 1.3 1.1
Sacombank 3.13 654.18 1.24 0.96
SeABank 2.95 631.18 1.31 0.96
TechcomBank 2.8 601.18 1.31 1.06
TPBank 3.8 691.18 1.62 1
VCBS 3.35 446.18 1.72 1.3
VIB 2.83 681.18 1.59 0.98
VietBank 3.95 581.18 1.16 1.08
Vietcombank 3.19 402.18 1.02 0.82
VietinBank 3.68 501.18 1.26 0.93
VNDirect 3.25 558.18 1.22 0.97
VPBank 3.5 709.18 1.3 1.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 27 27 20
ACB 12 25 19 13
Agribank 24 7 7 9
BIDV 18 15 23 23
BSC 20 5 3 13
CB 6 6 26 21
DongABank 9 13 14 27
Eximbank 12 15 22 13
HDBank 7 15 5 18
KienLongBank 27 13 20 3
MB 17 2 2 25
MSB 21 19 9 1
NamABank 28 10 1 26
NCB 2 21 10 11
OCB 15 21 28 17
PVcomBank 26 28 15 23
Sacombank 10 20 12 6
SeABank 7 15 17 6
TechcomBank 4 12 17 19
TPBank 23 24 23 12
VCBS 16 3 25 28
VIB 5 21 21 9
VietBank 24 11 8 21
Vietcombank 11 1 4 2
VietinBank 22 4 13 4
VNDirect 14 9 11 8
VPBank 19 26 15 13

Biểu đồ

Kết quả Dự báo