Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.36%
CPI (YOY)
23,711.78
Avg Intb USD/VND
0.62%
Avg Intb rate (1W)
2.43%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/23

0%
CPI (YOY)
23,728.8
Avg Intb USD/VND
0.47%
Avg Intb rate (1W)
2.41%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: KienLongBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC, PVcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.14 23,639 0.42 2.43
ACB 2.72 23,767 0.77 2.45
Agribank 2.4 23,733 0.5 2.47
BacABank 2.5 23,800 0.6 2.36
BIDV 2.87 23,707 0.52 2.39
BSC 2.11 23,671 0.56 2.41
BVSC 2.7 23,632 0.86 2.4
CB 2.09 23,724 0.59 2.38
DongABank 3 23,808 0.77 2.57
Eximbank 2.19 23,705 0.41 2.4
HDBank 2.25 23,676 0.49 2.37
KienLongBank 1.9 23,670 0.42 2.46
LienVietPostBank 2.24 23,600 0.68 2.35
MB 2.01 23,668 0.51 2.51
MSB 2.43 23,732 0.51 2.37
NamABank 2.27 23,780 0.7 2.5
NCB 2.78 23,728 0.7 2.39
OCB 2.47 23,715 0.55 2.39
PGBank 1.97 23,692 1.26 2.43
PVcomBank 1.98 23,638 0.51 2.41
Sacombank 2.12 23,693 0.52 2.37
SCB 2.66 23,750 0.55 2.42
SeABank 2.17 23,720 0.55 2.42
TechcomBank 2.79 23,717 0.48 2.46
TPBank 2.56 23,708 0.52 2.43
VCBS 2.53 23,693 1.12 2.52
VIB 2.16 23,655 0.77 2.29
VietBank 2 23,745 0.55 2.42
Vietcombank 2.26 23,723 0.42 2.39
VietinBank 2.1 23,730 0.8 2.5
VNDirect 2.59 23,750 0.51 2.42
VPBank 2.52 23,808 0.65 2.61
BQ dự báo Kỳ 08/23 2.36 23,711.78 0.62 2.43
Thực tế Tháng 08/23 0 23,728.8 0.47 2.41
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.14 89.8 0.05 0.02
ACB 2.72 38.2 0.3 0.04
Agribank 2.4 4.2 0.03 0.06
BacABank 2.5 71.2 0.13 0.05
BIDV 2.87 21.8 0.05 0.02
BSC 2.11 57.8 0.09 0
BVSC 2.7 96.8 0.39 0.01
CB 2.09 4.8 0.12 0.03
DongABank 3 79.2 0.3 0.16
Eximbank 2.19 23.8 0.06 0.01
HDBank 2.25 52.8 0.02 0.04
KienLongBank 1.9 58.8 0.05 0.05
LienVietPostBank 2.24 128.8 0.21 0.06
MB 2.01 60.8 0.04 0.1
MSB 2.43 3.2 0.04 0.04
NamABank 2.27 51.2 0.23 0.09
NCB 2.78 0.8 0.23 0.02
OCB 2.47 13.8 0.08 0.02
PGBank 1.97 36.8 0.79 0.02
PVcomBank 1.98 90.8 0.04 0
Sacombank 2.12 35.8 0.05 0.04
SCB 2.66 21.2 0.08 0.01
SeABank 2.17 8.8 0.08 0.01
TechcomBank 2.79 11.8 0.01 0.05
TPBank 2.56 20.8 0.05 0.02
VCBS 2.53 35.8 0.65 0.11
VIB 2.16 73.8 0.3 0.12
VietBank 2 16.2 0.08 0.01
Vietcombank 2.26 5.8 0.05 0.02
VietinBank 2.1 1.2 0.33 0.09
VNDirect 2.59 21.2 0.04 0.01
VPBank 2.52 79.2 0.18 0.2
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 10 29 8 9
ACB 28 19 26 17
Agribank 18 4 3 24
BacABank 21 25 21 21
BIDV 31 14 8 9
BSC 8 22 19 1
BVSC 27 31 30 3
CB 6 5 20 16
DongABank 32 27 26 31
Eximbank 13 15 14 3
HDBank 15 21 2 17
KienLongBank 1 23 8 21
LienVietPostBank 14 32 23 24
MB 5 24 4 28
MSB 19 3 4 17
NamABank 17 20 24 26
NCB 29 1 24 9
OCB 20 9 15 9
PGBank 2 18 32 9
PVcomBank 3 30 4 1
Sacombank 9 16 8 17
SCB 26 12 15 3
SeABank 12 7 15 3
TechcomBank 30 8 1 21
TPBank 24 11 8 9
VCBS 23 16 31 29
VIB 11 26 26 30
VietBank 4 10 15 3
Vietcombank 16 6 8 9
VietinBank 7 2 29 26
VNDirect 25 12 4 3
VPBank 22 27 22 32

Biểu đồ

Kết quả Dự báo