Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.29%
CPI (YOY)
23,510.61
Avg Intb USD/VND
6.18%
Avg Intb rate (1W)
4.7%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/23

0%
CPI (YOY)
23,460.44
Avg Intb USD/VND
6.41%
Avg Intb rate (1W)
4.65%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VCBS


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.53 23,510 6.45 4.67
ACB 4.61 23,520 6.19 4.71
Agribank 4.83 23,483 6 4.8
BIDV 4.89 23,484 6.21 4.69
CB 4.87 23,412 5.94 4.58
DongABank 4.11 23,700 6.78 4.95
Eximbank 4.86 23,470 6.07 4.85
HDBank 4.95 23,500 6.6 4.69
KienLongBank 4.41 23,479 6.12 4.76
MB 0.23 23,748 5.15 4.92
MSB 4.81 23,473 5.98 4.7
NamABank 0.87 23,500 5.8 4.5
NCB 4.82 23,497 6.59 4.74
OCB 5.17 23,480 6.34 4.6
PGBank 4.65 23,650 6.48 4.92
PVcomBank 4.85 23,505 5.96 4.63
Sacombank 2.32 23,533 6.15 4.69
SCB 4.74 23,464 5.99 4.69
SeABank 4.56 23,470 6.52 4.57
TechcomBank 4.99 23,463 6.19 4.76
TPBank 4.98 23,475 6.05 4.57
VCBS 5.25 23,529 6.28 4.65
VIB 4.93 23,460 6.43 4.6
VietBank 4.52 23,520 6.2 4.75
Vietcombank 4.91 23,471 6.26 4.78
VietinBank 2.23 23,525 6.5 4.5
VNDirect 4.6 23,520 6.1 4.7
VPBank 4.72 23,456 5.68 4.73
BQ dự báo Kỳ 01/23 4.29 23,510.61 6.18 4.7
Thực tế Tháng 01/23 0 23,460.44 6.41 4.65
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.53 49.56 0.04 0.02
ACB 4.61 59.56 0.22 0.06
Agribank 4.83 22.56 0.41 0.15
BIDV 4.89 23.56 0.2 0.04
CB 4.87 48.44 0.47 0.07
DongABank 4.11 239.56 0.37 0.3
Eximbank 4.86 9.56 0.34 0.2
HDBank 4.95 39.56 0.19 0.04
KienLongBank 4.41 18.56 0.29 0.11
MB 0.23 287.56 1.26 0.27
MSB 4.81 12.56 0.43 0.05
NamABank 0.87 39.56 0.61 0.15
NCB 4.82 36.56 0.18 0.09
OCB 5.17 19.56 0.07 0.05
PGBank 4.65 189.56 0.07 0.27
PVcomBank 4.85 44.56 0.45 0.02
Sacombank 2.32 72.56 0.26 0.04
SCB 4.74 3.56 0.42 0.04
SeABank 4.56 9.56 0.11 0.08
TechcomBank 4.99 2.56 0.22 0.11
TPBank 4.98 14.56 0.36 0.08
VCBS 5.25 68.56 0.13 0
VIB 4.93 0.44 0.02 0.05
VietBank 4.52 59.56 0.21 0.1
Vietcombank 4.91 10.56 0.15 0.13
VietinBank 2.23 64.56 0.09 0.15
VNDirect 4.6 59.56 0.31 0.05
VPBank 4.72 4.44 0.73 0.08
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 19 2 2
ACB 11 20 13 12
Agribank 17 12 21 22
BIDV 21 13 11 4
CB 20 18 25 13
DongABank 5 27 20 28
Eximbank 19 5 18 25
HDBank 24 15 10 4
KienLongBank 6 10 16 19
MB 1 28 28 26
MSB 15 8 23 8
NamABank 2 15 26 22
NCB 16 14 9 17
OCB 27 11 3 8
PGBank 12 26 3 26
PVcomBank 18 17 24 2
Sacombank 4 25 15 4
SCB 14 3 22 4
SeABank 9 5 6 14
TechcomBank 26 2 13 19
TPBank 25 9 19 14
VCBS 28 24 7 1
VIB 23 1 1 8
VietBank 7 20 12 18
Vietcombank 22 7 8 21
VietinBank 3 23 5 22
VNDirect 10 20 17 8
VPBank 13 4 27 14

Biểu đồ

Kết quả Dự báo