Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.28%
CPI (YOY)
24,846.25
Avg Intb USD/VND
6.93%
Avg Intb rate (1W)
5.02%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.31 24,950 7.29 4.96
ACB 4.35 24,865 6.46 4.95
Agribank 4.35 24,880 7 5
BIDV 4.38 24,895 7.02 4.99
BSC 4.12 24,878 6.97 4.95
CB 4.45 24,875 6.49 4.95
DongABank 4.11 24,750 5.95 5.55
Eximbank 3.96 24,780 6.5 5.05
HDBank 4.28 24,957 7.05 4.91
KienLongBank 4.4 24,888 7.3 4.95
MB 4.45 24,950 7.25 5.03
MSB 4.29 24,875 6.5 4.94
NamABank 5.26 24,874 7.22 4.98
NCB 3.95 24,895 7.57 4.94
OCB 3.5 24,000 6 5.1
PVcomBank 4.56 24,750 6.45 4.92
Sacombank 3.98 24,870 6.69 4.93
TechcomBank 4.43 24,955 7 5.07
TPBank 4.13 24,930 6.66 5.04
VCBS 4.21 24,998 7.84 5.23
VIB 4.34 24,950 6.95 4.95
VietBank 4 24,810 7.75 5.15
Vietcombank 4.22 24,845 6.83 5.03
VietinBank 4.46 24,870 7 4.95
VNDirect 4.4 24,830 6.75 5.17
VPBank 4.17 24,799 7.55 5.07
BQ dự báo Kỳ 11/22 4.28 24,846.25 6.93 5.02
Thực tế Tháng 10/22 0 24,340.38 6.46 4.87
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.31 133.32 0.86 0.05
ACB 4.35 48.32 0.03 0.04
Agribank 4.35 63.32 0.57 0.09
BIDV 4.38 78.32 0.59 0.08
BSC 4.12 61.32 0.54 0.04
CB 4.45 58.32 0.06 0.04
DongABank 4.11 66.68 0.48 0.64
Eximbank 3.96 36.68 0.07 0.14
HDBank 4.28 140.32 0.62 0
KienLongBank 4.4 71.32 0.87 0.04
MB 4.45 133.32 0.82 0.12
MSB 4.29 58.32 0.07 0.03
NamABank 5.26 57.32 0.79 0.07
NCB 3.95 78.32 1.14 0.03
OCB 3.5 816.68 0.43 0.19
PVcomBank 4.56 66.68 0.02 0.01
Sacombank 3.98 53.32 0.26 0.02
TechcomBank 4.43 138.32 0.57 0.16
TPBank 4.13 113.32 0.23 0.13
VCBS 4.21 181.32 1.41 0.32
VIB 4.34 133.32 0.52 0.04
VietBank 4 6.68 1.32 0.24
Vietcombank 4.22 28.32 0.4 0.12
VietinBank 4.46 53.32 0.57 0.04
VNDirect 4.4 13.32 0.32 0.26
VPBank 4.17 17.68 1.12 0.16
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 15 21 22 13
ACB 17 6 2 6
Agribank 17 13 15 16
BIDV 19 17 18 15
BSC 7 12 14 6
CB 23 10 3 6
DongABank 6 14 12 27
Eximbank 3 5 4 20
HDBank 12 25 19 1
KienLongBank 20 16 23 6
MB 23 21 21 17
MSB 13 10 4 4
NamABank 27 9 20 14
NCB 2 17 25 4
OCB 1 27 11 23
PVcomBank 26 14 1 2
Sacombank 4 7 8 3
TechcomBank 22 24 15 21
TPBank 8 19 6 19
VCBS 10 26 27 26
VIB 16 21 13 6
VietBank 5 1 26 24
Vietcombank 11 4 10 17
VietinBank 25 7 15 6
VNDirect 20 2 9 25
VPBank 9 3 24 21

Biểu đồ

Kết quả Dự báo