Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2%
CPI (YOY)
22,843
Avg Intb USD/VND
2.29%
Avg Intb rate (1W)
2.31%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/22

2.41%
CPI (YOY)
22,861.22
Avg Intb USD/VND
2.24%
Avg Intb rate (1W)
2.34%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: OCB, SCB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.44 22,820 2.55 2.22
ACB 2 22,823 2.09 2.32
Agribank 2.1 22,868 2.5 2.28
BIDV 2.27 22,835 2.11 2.3
BSC 1.94 22,870 2.15 2.33
CB 1.55 22,850 2.54 2.22
DongABank 2.02 22,825 2.21 2.27
Eximbank 2.05 22,815 2.3 2.2
HDBank 1.99 22,857 2.3 2.26
KienLongBank 1.82 22,887 1.87 2.32
LienVietPostBank 1.53 22,848 2.57 3.3
MB 1.61 22,895 2.48 2.2
MSB 2.37 22,860 2.22 2.31
NamABank 1.98 22,850 2.2 2.08
NCB 1.63 22,800 2.28 2.28
OCB 2.42 22,802 2.35 2.39
PVcomBank 1.98 22,750 2.49 2.19
Sacombank 2.32 22,810 2.25 2.28
SCB 2.4 22,838 2.26 2.28
SeABank 2 22,845 2.15 2.24
TechcomBank 2.16 22,870 2.3 2.3
TPBank 1.52 22,868 2.31 2.3
VCBS 2.57 23,123 2.59 2.27
VIB 2.05 22,750 2.2 2.26
VietBank 2.4 22,745 2.5 2.29
Vietcombank 2.22 22,855 2.35 2.46
VietinBank 1.38 22,845 1.79 2.21
VPBank 1.25 22,800 2.28 2.27
BQ dự báo Kỳ 03/22 2 22,843 2.29 2.31
Thực tế Tháng 03/22 2.41 22,861.22 2.24 2.34
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.03 41.22 0.31 0.12
ACB 0.41 38.22 0.15 0.02
Agribank 0.31 6.78 0.26 0.06
BIDV 0.14 26.22 0.13 0.04
BSC 0.47 8.78 0.09 0.01
CB 0.86 11.22 0.3 0.12
DongABank 0.39 36.22 0.03 0.07
Eximbank 0.36 46.22 0.06 0.14
HDBank 0.42 4.22 0.06 0.08
KienLongBank 0.59 25.78 0.37 0.02
LienVietPostBank 0.88 13.22 0.33 0.96
MB 0.8 33.78 0.24 0.14
MSB 0.04 1.22 0.02 0.03
NamABank 0.43 11.22 0.04 0.26
NCB 0.78 61.22 0.04 0.06
OCB 0.01 59.22 0.11 0.05
PVcomBank 0.43 111.22 0.25 0.15
Sacombank 0.09 51.22 0.01 0.06
SCB 0.01 23.22 0.02 0.06
SeABank 0.41 16.22 0.09 0.1
TechcomBank 0.25 8.78 0.06 0.04
TPBank 0.89 6.78 0.07 0.04
VCBS 0.16 261.78 0.35 0.07
VIB 0.36 111.22 0.04 0.08
VietBank 0.01 116.22 0.26 0.05
Vietcombank 0.19 6.22 0.11 0.12
VietinBank 1.03 16.22 0.45 0.13
VPBank 1.16 61.22 0.04 0.07
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 19 24 20
ACB 15 18 18 2
Agribank 11 4 21 10
BIDV 7 15 17 5
BSC 20 6 13 1
CB 24 8 23 20
DongABank 14 17 4 14
Eximbank 12 20 9 24
HDBank 17 2 9 17
KienLongBank 21 14 27 2
LienVietPostBank 25 10 25 28
MB 23 16 19 24
MSB 5 1 2 4
NamABank 18 8 5 27
NCB 22 23 5 10
OCB 1 22 15 8
PVcomBank 18 25 20 26
Sacombank 6 21 1 10
SCB 1 13 2 10
SeABank 15 11 13 19
TechcomBank 10 6 9 5
TPBank 26 4 12 5
VCBS 8 28 26 14
VIB 12 25 5 17
VietBank 1 27 21 8
Vietcombank 9 3 15 20
VietinBank 27 11 28 23
VPBank 28 23 5 14

Biểu đồ

Kết quả Dự báo