LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1250.292.4
Tháng 11-12/21-1/2223,0101.82.2
Tháng 10-11-12/2223,0301.52.48
Tháng 9-10-11/2123,0700.72.4
Tháng 8-9-10/2123,0651.52.25
Tháng 7-8-9/2123,0000.652.14
Tháng 6-7-8/2122,97512.05
Tháng 5-6-7/2122,7961.022.06
Tháng 4-5-6/2122,7691.032.1
Tháng 2-3-4/2122,7501.12.1
Tháng 1-2-3/2123,7800.972.12

Biểu đồ