Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.96%
CPI (YOY)
23,191.31
Avg Intb USD/VND
1.38%
Avg Intb rate (1W)
3.17%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.12 23,205 1.41 3.17
ACB 3 23,182 1.31 3.17
Agribank 3.12 23,225 1 3.15
BIDV 3.08 23,191 1.36 3.16
BSC 3 23,180 2.47 3.24
DongABank 3.12 23,222 1.54 3.33
Eximbank 1.8 23,200 1.5 3.12
HDBank 2.99 23,193 1.27 3.12
MB 2.96 23,198 1.45 3.23
MSB 3.14 23,185 1.33 3.13
NamABank 2.61 23,240 1.1 3.08
NCB 2.91 23,187 1.25 3.18
OCB 3.15 23,180 1.35 3.17
PVcomBank 3.02 23,150 1.31 3.12
Sacombank 2.92 23,191 1.12 3.17
SeABank 2.91 23,196 1.32 3.14
TechcomBank 3.14 23,192 1.39 3.2
TPBank 2.82 23,180 1.37 3.17
VCBS 3.1 23,139 1.85 3.23
VIB 3.07 23,200 1.45 3.15
VietBank 2.75 23,155 1.35 3.15
Vietcombank 2.96 23,192 1.44 3.21
VietinBank 2.78 23,186 1.53 3.16
VPBank 3.28 23,200 1.11 3.18
BQ dự báo Kỳ 06/22 2.96 23,191.31 1.38 3.17
Thực tế Tháng 05/22 0 23,099.75 1.84 3.14
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.12 16.18 0.24 0.05
ACB 3 39.18 0.14 0.05
Agribank 3.12 3.82 0.17 0.07
BIDV 3.08 30.18 0.19 0.06
BSC 3 41.18 1.3 0.02
DongABank 3.12 0.82 0.37 0.11
Eximbank 1.8 21.18 0.33 0.1
HDBank 2.99 28.18 0.1 0.1
MB 2.96 23.18 0.28 0.01
MSB 3.14 36.18 0.16 0.09
NamABank 2.61 18.82 0.07 0.14
NCB 2.91 34.18 0.08 0.04
OCB 3.15 41.18 0.18 0.05
PVcomBank 3.02 71.18 0.14 0.1
Sacombank 2.92 30.18 0.05 0.05
SeABank 2.91 25.18 0.15 0.08
TechcomBank 3.14 29.18 0.22 0.02
TPBank 2.82 41.18 0.2 0.05
VCBS 3.1 82.18 0.68 0.01
VIB 3.07 21.18 0.28 0.07
VietBank 2.75 66.18 0.18 0.07
Vietcombank 2.96 29.18 0.27 0.01
VietinBank 2.78 35.18 0.36 0.06
VPBank 3.28 21.18 0.06 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 18 3 17 9
ACB 12 19 6 9
Agribank 18 2 10 16
BIDV 16 14 13 14
BSC 12 20 25 4
DongABank 18 1 23 24
Eximbank 1 5 21 21
HDBank 11 11 5 21
MB 9 9 19 1
MSB 21 18 9 20
NamABank 2 4 3 25
NCB 6 16 4 6
OCB 23 20 11 9
PVcomBank 14 24 6 21
Sacombank 8 14 1 9
SeABank 6 10 8 19
TechcomBank 21 12 16 5
TPBank 5 20 14 9
VCBS 17 25 24 1
VIB 15 5 19 16
VietBank 3 23 11 16
Vietcombank 9 12 18 3
VietinBank 4 17 22 14
VPBank 25 5 2 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo