Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.96%
CPI (YOY)
23,191.31
Avg Intb USD/VND
1.38%
Avg Intb rate (1W)
3.17%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/22

3.37%
CPI (YOY)
23,221.18
Avg Intb USD/VND
1.17%
Avg Intb rate (1W)
3.23%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB, VCBS


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.12 23,205 1.41 3.17
ACB 3 23,182 1.31 3.17
Agribank 3.12 23,225 1 3.15
BIDV 3.08 23,191 1.36 3.16
BSC 3 23,180 2.47 3.24
DongABank 3.12 23,222 1.54 3.33
Eximbank 1.8 23,200 1.5 3.12
HDBank 2.99 23,193 1.27 3.12
LienVietPostBank 2.95 23,205 1.02 3.09
MB 2.96 23,198 1.45 3.23
MSB 3.14 23,185 1.33 3.13
NamABank 2.61 23,240 1.1 3.08
NCB 2.91 23,187 1.25 3.18
OCB 3.15 23,180 1.35 3.17
PVcomBank 3.02 23,150 1.31 3.12
Sacombank 2.92 23,191 1.12 3.17
SCB 3.26 23,200 1.37 3.18
SeABank 2.91 23,196 1.32 3.14
TechcomBank 3.14 23,192 1.39 3.2
TPBank 2.82 23,180 1.37 3.17
VCBS 3.1 23,139 1.85 3.23
VIB 3.07 23,200 1.45 3.15
VietBank 2.75 23,155 1.35 3.15
Vietcombank 2.96 23,192 1.44 3.21
VietinBank 2.78 23,186 1.53 3.16
VPBank 3.28 23,200 1.11 3.18
BQ dự báo Kỳ 06/22 2.96 23,191.31 1.38 3.17
Thực tế Tháng 06/22 3.37 23,221.18 1.17 3.23
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.25 16.18 0.24 0.06
ACB 0.37 39.18 0.14 0.06
Agribank 0.25 3.82 0.17 0.08
BIDV 0.29 30.18 0.19 0.07
BSC 0.37 41.18 1.3 0.01
DongABank 0.25 0.82 0.37 0.1
Eximbank 1.57 21.18 0.33 0.11
HDBank 0.38 28.18 0.1 0.11
LienVietPostBank 0.42 16.18 0.15 0.14
MB 0.41 23.18 0.28 0
MSB 0.23 36.18 0.16 0.1
NamABank 0.76 18.82 0.07 0.15
NCB 0.46 34.18 0.08 0.05
OCB 0.22 41.18 0.18 0.06
PVcomBank 0.35 71.18 0.14 0.11
Sacombank 0.45 30.18 0.05 0.06
SCB 0.11 21.18 0.2 0.05
SeABank 0.46 25.18 0.15 0.09
TechcomBank 0.23 29.18 0.22 0.03
TPBank 0.55 41.18 0.2 0.06
VCBS 0.27 82.18 0.68 0
VIB 0.3 21.18 0.28 0.08
VietBank 0.62 66.18 0.18 0.08
Vietcombank 0.41 29.18 0.27 0.02
VietinBank 0.59 35.18 0.36 0.07
VPBank 0.09 21.18 0.06 0.05
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 3 18 9
ACB 13 20 6 9
Agribank 6 2 11 16
BIDV 10 15 14 14
BSC 13 21 26 3
DongABank 6 1 24 20
Eximbank 26 6 22 22
HDBank 15 12 5 22
LienVietPostBank 18 3 8 25
MB 16 10 20 1
MSB 4 19 10 20
NamABank 25 5 3 26
NCB 20 17 4 6
OCB 3 21 12 9
PVcomBank 12 25 6 22
Sacombank 19 15 1 9
SCB 2 6 15 6
SeABank 20 11 8 19
TechcomBank 4 13 17 5
TPBank 22 21 15 9
VCBS 9 26 25 1
VIB 11 6 20 16
VietBank 24 24 12 16
Vietcombank 16 13 19 4
VietinBank 23 18 23 14
VPBank 1 6 2 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo