Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.44%
CPI (YOY)
23,017
Avg Intb USD/VND
1.37%
Avg Intb rate (1W)
2.23%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/21

0%
CPI (YOY)
22,998.91
Avg Intb USD/VND
1.34%
Avg Intb rate (1W)
2.21%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: PVcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Sacombank, Vietcombank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: PVcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.5 22,940 1.43 2.19
ACB 2.36 23,053 1.41 2.22
Agribank 3.2 23,055 1.3 2.27
BIDV 2.38 22,976 1.09 2.22
CB 2.59 23,060 1.3 2.29
DongABank 1.88 22,980 1.45 2.3
Eximbank 2 22,955 1 2.2
HDBank 2.11 22,990 1.28 2.19
MSB 2.48 22,975 1.31 2.23
NamABank 2.77 23,050 1.3 2.2
NCB 3.25 22,986 1.65 2.27
OCB 2.64 23,048 1.3 2.19
PVcomBank 0.35 23,005 0.92 2.21
Sacombank 2.8 23,033 1.35 2.22
SCB 2.39 22,970 1.5 2.24
SeABank 1.7 22,995 1.25 2.23
TechcomBank 2.61 23,025 1.52 2.22
TPBank 2.38 23,055 1.37 2.17
VCBS 2.11 23,047 1.8 2.25
VIB 2.9 23,040 1.7 2.26
VietBank 3 23,050 1.55 2.33
Vietcombank 2.52 23,045 1.35 2.27
VietinBank 2.45 23,045 1.33 2.3
VPBank 2.41 23,000 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 06/21 2.44 23,017 1.37 2.23
Thực tế Tháng 06/21 0 22,998.91 1.34 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.5 58.91 0.09 0.02
ACB 2.36 54.09 0.07 0.01
Agribank 3.2 56.09 0.04 0.06
BIDV 2.38 22.91 0.25 0.01
CB 2.59 61.09 0.04 0.08
DongABank 1.88 18.91 0.11 0.09
Eximbank 2 43.91 0.34 0.01
HDBank 2.11 8.91 0.06 0.02
MSB 2.48 23.91 0.03 0.02
NamABank 2.77 51.09 0.04 0.01
NCB 3.25 12.91 0.31 0.06
OCB 2.64 49.09 0.04 0.02
PVcomBank 0.35 6.09 0.42 0
Sacombank 2.8 34.09 0.01 0.01
SCB 2.39 28.91 0.16 0.03
SeABank 1.7 3.91 0.09 0.02
TechcomBank 2.61 26.09 0.18 0.01
TPBank 2.38 56.09 0.03 0.04
VCBS 2.11 48.09 0.46 0.04
VIB 2.9 41.09 0.36 0.05
VietBank 3 51.09 0.21 0.12
Vietcombank 2.52 46.09 0.01 0.06
VietinBank 2.45 46.09 0.01 0.09
VPBank 2.41 1.09 0.29 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 23 12 8
ACB 7 20 11 2
Agribank 23 21 6 17
BIDV 8 7 18 2
CB 16 24 6 21
DongABank 3 6 14 22
Eximbank 4 13 21 2
HDBank 5 4 10 8
MSB 13 8 4 8
NamABank 19 18 6 2
NCB 24 5 20 17
OCB 18 17 6 8
PVcomBank 1 3 23 1
Sacombank 20 11 1 2
SCB 10 10 15 13
SeABank 2 2 12 8
TechcomBank 17 9 16 2
TPBank 8 21 4 14
VCBS 5 16 24 14
VIB 21 12 22 16
VietBank 22 18 17 24
Vietcombank 15 14 1 17
VietinBank 12 14 1 22
VPBank 11 1 19 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo