Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.44%
CPI (YOY)
23,017
Avg Intb USD/VND
1.37%
Avg Intb rate (1W)
2.23%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.5 22,940 1.43 2.19
ACB 2.36 23,053 1.41 2.22
Agribank 3.2 23,055 1.3 2.27
BIDV 2.38 22,976 1.09 2.22
CB 2.59 23,060 1.3 2.29
DongABank 1.88 22,980 1.45 2.3
Eximbank 2 22,955 1 2.2
HDBank 2.11 22,990 1.28 2.19
MSB 2.48 22,975 1.31 2.23
NamABank 2.77 23,050 1.3 2.2
NCB 3.25 22,986 1.65 2.27
OCB 2.64 23,048 1.3 2.19
PVcomBank 0.35 23,005 0.92 2.21
Sacombank 2.8 23,033 1.35 2.22
SeABank 1.7 22,995 1.25 2.23
TechcomBank 2.61 23,025 1.52 2.22
TPBank 2.38 23,055 1.37 2.17
VCBS 2.11 23,047 1.8 2.25
VIB 2.9 23,040 1.7 2.26
VietBank 3 23,050 1.55 2.33
Vietcombank 2.52 23,045 1.35 2.27
VietinBank 2.45 23,045 1.33 2.3
VPBank 2.41 23,000 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 06/21 2.44 23,017 1.37 2.23
Thực tế Tháng 05/21 0 23,054.5 1.34 2.35
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.5 58.91 0.09 0.02
ACB 2.36 54.09 0.07 0.01
Agribank 3.2 56.09 0.04 0.06
BIDV 2.38 22.91 0.25 0.01
CB 2.59 61.09 0.04 0.08
DongABank 1.88 18.91 0.11 0.09
Eximbank 2 43.91 0.34 0.01
HDBank 2.11 8.91 0.06 0.02
MSB 2.48 23.91 0.03 0.02
NamABank 2.77 51.09 0.04 0.01
NCB 3.25 12.91 0.31 0.06
OCB 2.64 49.09 0.04 0.02
PVcomBank 0.35 6.09 0.42 0
Sacombank 2.8 34.09 0.01 0.01
SeABank 1.7 3.91 0.09 0.02
TechcomBank 2.61 26.09 0.18 0.01
TPBank 2.38 56.09 0.03 0.04
VCBS 2.11 48.09 0.46 0.04
VIB 2.9 41.09 0.36 0.05
VietBank 3 51.09 0.21 0.12
Vietcombank 2.52 46.09 0.01 0.06
VietinBank 2.45 46.09 0.01 0.09
VPBank 2.41 1.09 0.29 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 23 12 10
ACB 7 20 11 2
Agribank 23 21 6 17
BIDV 8 7 18 2
CB 16 24 6 21
DongABank 3 6 14 22
Eximbank 4 13 21 6
HDBank 5 4 10 10
MSB 13 8 5 8
NamABank 19 18 6 6
NCB 24 5 20 17
OCB 18 17 6 10
PVcomBank 1 3 23 1
Sacombank 20 11 1 2
SeABank 2 2 13 8
TechcomBank 17 9 16 2
TPBank 8 21 4 15
VCBS 5 16 24 14
VIB 21 12 22 16
VietBank 22 18 17 24
Vietcombank 15 14 1 17
VietinBank 12 14 3 22
VPBank 11 1 19 20

Biểu đồ

Kết quả Dự báo