Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/24

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.39%
CPI (YOY)
25,372.49
Avg Intb USD/VND
4.2%
Avg Intb rate (1W)
2.79%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.97 25,400 4.48 2.82
ACB 4.74 25,430 4.52 2.81
Agribank 4.25 25,396 4.5 2.73
BacABank 4.45 25,435 3.28 2.88
BaovietBank 4.55 25,365 4.28 2.78
BIDV 4.54 25,405 4.39 2.79
BSC 4.63 25,022 4.72 2.99
BVSC 4.49 25,320 4.3 2.85
CB 4.72 25,418 3.93 2.74
DongABank 4.12 25,234 3.88 2.88
Eximbank 4.17 25,364 4.69 2.83
FPT 4.35 25,430 2.2 2.75
HDBank 4.79 25,453 4.9 2.89
Kafi 4.5 25,420 4.6 2.73
KienLongBank 4.78 25,334 4.44 2.68
LPBank 4.45 25,350 4.28 2.55
MB 4.45 25,328 4.54 2.9
MSB 4.37 25,387 4.49 2.77
NamABank 4.39 25,350 4.35 2.84
NCB 3.92 25,438 4.29 2.74
OCB 4.35 25,420 4.1 2.82
PGBank 4.22 25,450 3.9 2.75
PVcomBank 4.35 25,300 4.25 2.82
Sacombank 4.13 25,403 4.28 2.74
SeABank 4.62 25,442 4.32 2.73
TechcomBank 4.48 25,415 4.45 2.76
TPBank 4.56 25,388 4.34 2.8
VCBS 4.18 25,367 4.34 2.83
VIB 4.1 25,450 4.37 2.71
VietBank 4 25,388 4.1 2.83
Vietcombank 4.53 25,253 3.96 2.71
VietinBank 4 25,340 3.6 2.8
VNDirect 4.46 25,369 4.33 2.78
VPBank 4.52 25,368 3.45 2.76
BQ dự báo Kỳ 05/24 4.39 25,372.49 4.2 2.79
Thực tế Tháng 04/24 4.4 25,152.58 4.2 2.78
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.97 25,400 4.48 2.82
ACB 4.74 25,430 4.52 2.81
Agribank 4.25 25,396 4.5 2.73
BacABank 4.45 25,435 3.28 2.88
BaovietBank 4.55 25,365 4.28 2.78
BIDV 4.54 25,405 4.39 2.79
BSC 4.63 25,022 4.72 2.99
BVSC 4.49 25,320 4.3 2.85
CB 4.72 25,418 3.93 2.74
DongABank 4.12 25,234 3.88 2.88
Eximbank 4.17 25,364 4.69 2.83
FPT 4.35 25,430 2.2 2.75
HDBank 4.79 25,453 4.9 2.89
Kafi 4.5 25,420 4.6 2.73
KienLongBank 4.78 25,334 4.44 2.68
LPBank 4.45 25,350 4.28 2.55
MB 4.45 25,328 4.54 2.9
MSB 4.37 25,387 4.49 2.77
NamABank 4.39 25,350 4.35 2.84
NCB 3.92 25,438 4.29 2.74
OCB 4.35 25,420 4.1 2.82
PGBank 4.22 25,450 3.9 2.75
PVcomBank 4.35 25,300 4.25 2.82
Sacombank 4.13 25,403 4.28 2.74
SeABank 4.62 25,442 4.32 2.73
TechcomBank 4.48 25,415 4.45 2.76
TPBank 4.56 25,388 4.34 2.8
VCBS 4.18 25,367 4.34 2.83
VIB 4.1 25,450 4.37 2.71
VietBank 4 25,388 4.1 2.83
Vietcombank 4.53 25,253 3.96 2.71
VietinBank 4 25,340 3.6 2.8
VNDirect 4.46 25,369 4.33 2.78
VPBank 4.52 25,368 3.45 2.76
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2 20 27 23
ACB 33 28 30 22
Agribank 11 19 29 5
BacABank 17 30 2 31
BaovietBank 28 12 13 16
BIDV 27 22 24 18
BSC 31 1 34 35
BVSC 23 5 17 30
CB 32 25 7 8
DongABank 6 2 5 31
Eximbank 8 11 33 26
FPT 12 28 1 11
HDBank 35 35 35 33
Kafi 24 26 32 5
KienLongBank 34 7 25 2
LPBank 17 9 13 1
MB 17 6 31 34
MSB 15 16 28 15
NamABank 16 9 22 29
NCB 1 31 16 8
OCB 12 26 9 23
PGBank 10 33 6 11
PVcomBank 12 4 12 23
Sacombank 7 21 13 8
SeABank 30 32 18 5
TechcomBank 22 24 26 13
TPBank 29 17 20 20
VCBS 9 13 20 26
VIB 5 33 23 3
VietBank 3 17 9 26
Vietcombank 26 3 8 3
VietinBank 3 8 4 20
VNDirect 20 15 19 16
VPBank 25 14 3 13

Biểu đồ

Kết quả Dự báo