Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/24


Tổng hợp dự báo

3.53%
CPI (YOY)
24,412.79
Avg Intb USD/VND
1.26%
Avg Intb rate (1W)
2.3%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/24

3.98%
CPI (YOY)
24,520.19
Avg Intb USD/VND
2.53%
Avg Intb rate (1W)
2.32%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Kafi

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

BIDV, Kafi

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.4 24,532 1.6 2.38
ACB 3.83 24,424 1.04 2.24
Agribank 2.72 24,405 0.5 2.29
BacABank 3.4 24,396 0.74 2.35
BaovietBank 3.45 24,456 1.07 2.25
BIDV 3.72 24,430 1.46 2.32
BVSC 3.45 24,632 0.73 2.25
CB 3.42 24,425 1.55 2.3
DongABank 3.75 24,375 1.17 2.21
Eximbank 3.24 24,342 1.83 2.3
HDBank 3.83 24,363 1.87 2.34
Kafi 3.52 24,350 2.4 2.32
KienLongBank 3.55 24,420 1.4 2.35
LPBank 3.58 24,380 1.88 2.38
MB 3.3 24,434 0.4 2.45
MSB 3.74 24,338 1.02 2.28
NamABank 3.26 24,368 2.33 1.08
NCB 3.73 24,392 2.05 2.31
OCB 3.44 24,444 0.81 2.33
PGBank 3.47 24,390 0.63 2.26
PVcomBank 3.68 24,299 1.85 2.31
Sacombank 3.52 24,468 0.86 2.33
SeABank 3.51 24,455 1.25 2.28
TechcomBank 3.63 24,459 1.22 2.33
Timo 3.4 24,410 0.32 2.22
TPBank 3.27 24,400 1.25 2.28
VCBS 3.57 24,468 1.28 2.31
VIB 3.27 24,380 1.57 2.2
VietBank 3.5 24,395 1.2 2.31
Vietcombank 3.41 24,325 1.15 2.28
VietinBank 3.6 24,370 1.5 3.5
VNDirect 3.57 24,340 1.09 2.34
VPBank 3.88 24,555 0.45 2.34
BQ dự báo Kỳ 02/24 3.53 24,412.79 1.26 2.3
Thực tế Tháng 02/24 3.98 24,520.19 2.53 2.32
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.42 11.81 0.93 0.06
ACB 0.15 96.19 1.49 0.08
Agribank 1.26 115.19 2.03 0.03
BacABank 0.58 124.19 1.79 0.03
BaovietBank 0.53 64.19 1.46 0.07
BIDV 0.26 90.19 1.07 0
BVSC 0.53 111.81 1.8 0.07
CB 0.56 95.19 0.98 0.02
DongABank 0.23 145.19 1.36 0.11
Eximbank 0.74 178.19 0.7 0.02
HDBank 0.15 157.19 0.66 0.02
Kafi 0.46 170.19 0.13 0
KienLongBank 0.43 100.19 1.13 0.03
LPBank 0.4 140.19 0.65 0.06
MB 0.68 86.19 2.13 0.13
MSB 0.24 182.19 1.51 0.04
NamABank 0.72 152.19 0.2 1.24
NCB 0.25 128.19 0.48 0.01
OCB 0.54 76.19 1.72 0.01
PGBank 0.51 130.19 1.9 0.06
PVcomBank 0.3 221.19 0.68 0.01
Sacombank 0.46 52.19 1.67 0.01
SeABank 0.47 65.19 1.28 0.04
TechcomBank 0.35 61.19 1.31 0.01
Timo 0.58 110.19 2.21 0.1
TPBank 0.71 120.19 1.28 0.04
VCBS 0.41 52.19 1.25 0.01
VIB 0.71 140.19 0.96 0.12
VietBank 0.48 125.19 1.33 0.01
Vietcombank 0.57 195.19 1.38 0.04
VietinBank 0.38 150.19 1.03 1.18
VNDirect 0.41 180.19 1.44 0.02
VPBank 0.1 34.81 2.08 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 1 8 23
ACB 2 12 24 28
Agribank 34 17 31 18
BacABank 27 19 28 16
BaovietBank 22 6 23 26
BIDV 7 10 12 1
BVSC 22 16 29 26
CB 25 11 10 14
DongABank 4 25 20 30
Eximbank 33 30 7 14
HDBank 2 28 5 11
Kafi 17 29 1 1
KienLongBank 15 13 13 16
LPBank 11 23 4 23
MB 29 9 33 32
MSB 5 32 25 19
NamABank 32 27 2 34
NCB 6 21 3 6
OCB 24 8 27 3
PGBank 21 22 30 25
PVcomBank 8 34 6 6
Sacombank 17 3 26 3
SeABank 19 7 16 19
TechcomBank 9 5 18 3
Timo 27 15 34 29
TPBank 30 18 16 19
VCBS 12 3 15 6
VIB 30 23 9 31
VietBank 20 20 19 6
Vietcombank 26 33 21 19
VietinBank 10 26 11 33
VNDirect 12 31 22 11
VPBank 1 2 32 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo