Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/24


Tổng hợp dự báo

3.53%
CPI (YOY)
24,412.79
Avg Intb USD/VND
1.26%
Avg Intb rate (1W)
2.3%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/24

3.71%
CPI (YOY)
24,387.83
Avg Intb USD/VND
2.15%
Avg Intb rate (1W)
2.31%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: PGBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB, PVcomBank, SCB, VCBS, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.4 24,532 1.6 2.38
ACB 3.83 24,424 1.04 2.24
Agribank 2.72 24,405 0.5 2.29
BacABank 3.4 24,396 0.74 2.35
BaovietBank 3.45 24,456 1.07 2.25
BIDV 3.72 24,430 1.46 2.32
BVSC 3.45 24,632 0.73 2.25
CB 3.42 24,425 1.55 2.3
DongABank 3.75 24,375 1.17 2.21
Eximbank 3.24 24,342 1.83 2.3
HDBank 3.83 24,363 1.87 2.34
Kafi 3.52 24,350 2.4 2.32
KienLongBank 3.55 24,420 1.4 2.35
LPBank 3.58 24,380 1.88 2.38
MB 3.3 24,434 0.4 2.45
MSB 3.74 24,338 1.02 2.28
NamABank 3.26 24,368 2.33 1.08
NCB 3.73 24,392 2.05 2.31
OCB 3.44 24,444 0.81 2.33
PGBank 3.47 24,390 0.63 2.26
PVcomBank 3.68 24,299 1.85 2.31
Sacombank 3.52 24,468 0.86 2.33
SCB 3.55 24,415 1.35 2.31
SeABank 3.51 24,455 1.25 2.28
TechcomBank 3.63 24,459 1.22 2.33
Timo 3.4 24,410 0.32 2.22
TPBank 3.27 24,400 1.25 2.28
VCBS 3.57 24,468 1.28 2.31
VIB 3.27 24,380 1.57 2.2
VietBank 3.5 24,395 1.2 2.31
Vietcombank 3.41 24,325 1.15 2.28
VietinBank 3.6 24,370 1.5 3.5
VNDirect 3.57 24,340 1.09 2.34
VPBank 3.88 24,555 0.45 2.34
BQ dự báo Kỳ 02/24 3.53 24,412.79 1.26 2.3
Thực tế Tháng 02/24 3.71 24,387.83 2.15 2.31
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.69 144.17 0.55 0.07
ACB 0.12 36.17 1.11 0.07
Agribank 0.99 17.17 1.65 0.02
BacABank 0.31 8.17 1.41 0.04
BaovietBank 0.26 68.17 1.08 0.06
BIDV 0.01 42.17 0.69 0.01
BVSC 0.26 244.17 1.42 0.06
CB 0.29 37.17 0.6 0.01
DongABank 0.04 12.83 0.98 0.1
Eximbank 0.47 45.83 0.32 0.01
HDBank 0.12 24.83 0.28 0.03
Kafi 0.19 37.83 0.25 0.01
KienLongBank 0.16 32.17 0.75 0.04
LPBank 0.13 7.83 0.27 0.07
MB 0.41 46.17 1.75 0.14
MSB 0.03 49.83 1.13 0.03
NamABank 0.45 19.83 0.18 1.23
NCB 0.02 4.17 0.1 0
OCB 0.27 56.17 1.34 0.02
PGBank 0.24 2.17 1.52 0.05
PVcomBank 0.03 88.83 0.3 0
Sacombank 0.19 80.17 1.29 0.02
SCB 0.16 27.17 0.8 0
SeABank 0.2 67.17 0.9 0.03
TechcomBank 0.08 71.17 0.93 0.02
Timo 0.31 22.17 1.83 0.09
TPBank 0.44 12.17 0.9 0.03
VCBS 0.14 80.17 0.87 0
VIB 0.44 7.83 0.58 0.11
VietBank 0.21 7.17 0.95 0
Vietcombank 0.3 62.83 1 0.03
VietinBank 0.11 17.83 0.65 1.19
VNDirect 0.14 47.83 1.06 0.03
VPBank 0.17 167.17 1.7 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 33 32 8 26
ACB 8 16 24 26
Agribank 34 9 31 10
BacABank 26 6 28 21
BaovietBank 21 27 23 24
BIDV 1 19 12 6
BVSC 21 34 29 24
CB 24 17 10 6
DongABank 5 8 20 30
Eximbank 32 20 7 6
HDBank 8 13 5 14
Kafi 16 18 3 6
KienLongBank 13 15 13 21
LPBank 10 4 4 26
MB 28 21 33 32
MSB 3 23 25 14
NamABank 31 11 2 34
NCB 2 2 1 1
OCB 23 24 27 10
PGBank 20 1 30 23
PVcomBank 3 31 6 1
Sacombank 16 29 26 10
SCB 13 14 14 1
SeABank 18 26 16 14
TechcomBank 6 28 18 10
Timo 26 12 34 29
TPBank 29 7 16 14
VCBS 11 29 15 1
VIB 29 4 9 31
VietBank 19 3 19 1
Vietcombank 25 25 21 14
VietinBank 7 10 11 33
VNDirect 11 22 22 14
VPBank 15 33 32 14

Biểu đồ

Kết quả Dự báo