Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.84%
CPI (YOY)
23,457.65
Avg Intb USD/VND
4.49%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/23

0%
CPI (YOY)
23,456.89
Avg Intb USD/VND
5.02%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NCB, SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Agribank, VietinBank, VNDirect

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: KienLongBank, TechcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.72 23,456 4.66 3.01
ACB 2.2 23,486 4.23 2.97
Agribank 3.16 23,466 5 3.1
BacABank 2.52 23,458 4.6 2.97
BIDV 2.45 23,438 3.39 2.96
BSC 2.35 23,431 4.97 3.18
BVSC 3.4 23,271 4.32 3.15
CB 2.94 23,479 4.89 2.15
DongABank 3.33 23,560 3.5 3.11
Eximbank 3.03 23,455 4.81 3.05
HDBank 3.24 23,456 3.95 2.98
KienLongBank 3.14 23,456 4.8 3.09
MB 2.75 23,442 4.75 3.16
MSB 2.43 23,459 4.79 3.14
NamABank 3.09 23,450 4.7 3.38
NCB 3.22 23,457 3.86 2.99
OCB 2.35 23,502 4 3.05
PGBank 4.22 23,531 5.34 3.13
PVcomBank 2.92 23,425 4.59 3.08
Sacombank 3.03 23,459 5.22 3.04
SCB 2.18 23,457 5.05 3.25
SeABank 2.75 23,455 4.41 3.07
TechcomBank 2.22 23,460 4.38 3.09
TPBank 2.53 23,465 3.89 3.06
VCBS 2.63 23,453 4.33 4.15
VIB 2.48 23,450 4.43 3.03
VietBank 3.17 23,474 3.8 3.17
Vietcombank 2.61 23,438 3.89 3.17
VietinBank 3 23,475 5 3
VNDirect 2.25 23,455 5 3.15
VPBank 3.85 23,468 4.5 3.1
BQ dự báo Kỳ 05/23 2.84 23,457.65 4.49 3.09
Thực tế Tháng 05/23 0 23,456.89 5.02 3.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.72 0.89 0.36 0.08
ACB 2.2 29.11 0.79 0.12
Agribank 3.16 9.11 0.02 0.01
BacABank 2.52 1.11 0.42 0.12
BIDV 2.45 18.89 1.63 0.13
BSC 2.35 25.89 0.05 0.09
BVSC 3.4 185.89 0.7 0.06
CB 2.94 22.11 0.13 0.94
DongABank 3.33 103.11 1.52 0.02
Eximbank 3.03 1.89 0.21 0.04
HDBank 3.24 0.89 1.07 0.11
KienLongBank 3.14 0.89 0.22 0
MB 2.75 14.89 0.27 0.07
MSB 2.43 2.11 0.23 0.05
NamABank 3.09 6.89 0.32 0.29
NCB 3.22 0.11 1.16 0.1
OCB 2.35 45.11 1.02 0.04
PGBank 4.22 74.11 0.32 0.04
PVcomBank 2.92 31.89 0.43 0.01
Sacombank 3.03 2.11 0.2 0.05
SCB 2.18 0.11 0.03 0.16
SeABank 2.75 1.89 0.61 0.02
TechcomBank 2.22 3.11 0.64 0
TPBank 2.53 8.11 1.13 0.03
VCBS 2.63 3.89 0.69 1.06
VIB 2.48 6.89 0.59 0.06
VietBank 3.17 17.11 1.22 0.08
Vietcombank 2.61 18.89 1.13 0.08
VietinBank 3 18.11 0.02 0.09
VNDirect 2.25 1.89 0.02 0.06
VPBank 3.85 11.11 0.52 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 3 14 18
ACB 2 26 23 25
Agribank 24 17 1 3
BacABank 10 6 15 25
BIDV 8 22 31 27
BSC 5 25 5 21
BVSC 29 31 22 14
CB 18 24 6 30
DongABank 28 30 30 6
Eximbank 20 7 8 9
HDBank 27 3 25 24
KienLongBank 23 3 9 1
MB 15 19 11 17
MSB 7 10 10 12
NamABank 22 14 12 29
NCB 26 1 28 23
OCB 5 28 24 9
PGBank 31 29 12 9
PVcomBank 17 27 16 3
Sacombank 20 10 7 12
SCB 1 1 4 28
SeABank 15 7 19 6
TechcomBank 3 12 20 1
TPBank 11 16 26 8
VCBS 13 13 21 31
VIB 9 14 18 14
VietBank 25 20 29 18
Vietcombank 12 22 26 18
VietinBank 19 21 1 21
VNDirect 4 7 1 14
VPBank 30 18 17 3

Biểu đồ

Kết quả Dự báo