Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.18%
CPI (YOY)
23,661.66
Avg Intb USD/VND
3.32%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.21 23,610 3.85 3.32
ACB 2.66 23,756 3.4 3.25
Agribank 2.35 23,900 3 3.02
BacABank 2.6 23,820 3.5 3.05
BIDV 2.99 23,660 3.31 3.07
BSC 3.21 23,580 2.94 3.21
BVSC 3.3 23,450 3 2.89
CB 2.67 23,552 3.48 2.6
DongABank 3.1 23,623 3.55 3.33
Eximbank 4 23,800 3.33 3.12
HDBank 2.96 23,736 3.28 3.17
KienLongBank 3.1 23,723 2.2 3.2
LPBank 4.67 23,500 3.49 2.8
MB 3.12 23,560 2.3 2.95
MSB 2.89 23,559 2.94 3.1
NamABank 3.05 23,880 3.72 3.17
NCB 3.21 23,635 4.22 3.24
OCB 2.9 23,555 2.5 2.8
PGBank 3.98 23,579 3.83 3.76
PVcomBank 3.88 23,515 3.02 3.1
Sacombank 3.03 23,723 3.74 3.15
SCB 2.86 23,656 3.24 3.18
SeABank 2.3 23,555 4.6 3.15
TechcomBank 2.75 23,734 3.56 3.06
TPBank 4 23,705 3.95 3.17
VCBS 2.71 23,813 3.72 3.69
VIB 2.66 23,600 1.83 2.85
VietBank 4.5 23,875 3 2.57
Vietcombank 2.75 23,581 3.43 2.98
VietinBank 2.5 23,650 3 3
VNDirect 3.25 23,610 3.5 3.05
VPBank 3.55 23,678 3.75 3.55
BQ dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24) 3.18 23,661.66 3.32 3.11
Thực tế Tháng 07/22 -> 06/23 0.9 23,715.45 4.78 3.95
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BacABank - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
BVSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
LPBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PGBank - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)

Biểu đồ

Kết quả Dự báo