Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.18%
CPI (YOY)
23,661.66
Avg Intb USD/VND
3.32%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/23 -> 06/24

4.44%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.21 23,610 3.85 3.32
ACB 2.66 23,756 3.4 3.25
Agribank 2.35 23,900 3 3.02
BacABank 2.6 23,820 3.5 3.05
BIDV 2.99 23,660 3.31 3.07
BSC 3.21 23,580 2.94 3.21
BVSC 3.3 23,450 3 2.89
CB 2.67 23,552 3.48 2.6
DongABank 3.1 23,623 3.55 3.33
Eximbank 4 23,800 3.33 3.12
HDBank 2.96 23,736 3.28 3.17
KienLongBank 3.1 23,723 2.2 3.2
LPBank 4.67 23,500 3.49 2.8
MB 3.12 23,560 2.3 2.95
MSB 2.89 23,559 2.94 3.1
NamABank 3.05 23,880 3.72 3.17
NCB 3.21 23,635 4.22 3.24
OCB 2.9 23,555 2.5 2.8
PGBank 3.98 23,579 3.83 3.76
PVcomBank 3.88 23,515 3.02 3.1
Sacombank 3.03 23,723 3.74 3.15
SeABank 2.3 23,555 4.6 3.15
TechcomBank 2.75 23,734 3.56 3.06
TPBank 4 23,705 3.95 3.17
VCBS 2.71 23,813 3.72 3.69
VIB 2.66 23,600 1.83 2.85
VietBank 4.5 23,875 3 2.57
Vietcombank 2.75 23,581 3.43 2.98
VietinBank 2.5 23,650 3 3
VNDirect 3.25 23,610 3.5 3.05
VPBank 3.55 23,678 3.75 3.55
BQ dự báo Kỳ 07/23 (tháng 07/23 -> 06/24) 3.18 23,661.66 3.32 3.11
Thực tế Tháng 07/23 -> 06/24 4.44 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.23 23,610 3.85 3.32
ACB 1.78 23,756 3.4 3.25
Agribank 2.09 23,900 3 3.02
BacABank 1.84 23,820 3.5 3.05
BIDV 1.45 23,660 3.31 3.07
BSC 1.23 23,580 2.94 3.21
BVSC 1.14 23,450 3 2.89
CB 1.77 23,552 3.48 2.6
DongABank 1.34 23,623 3.55 3.33
Eximbank 0.44 23,800 3.33 3.12
HDBank 1.48 23,736 3.28 3.17
KienLongBank 1.34 23,723 2.2 3.2
LPBank 0.23 23,500 3.49 2.8
MB 1.32 23,560 2.3 2.95
MSB 1.55 23,559 2.94 3.1
NamABank 1.39 23,880 3.72 3.17
NCB 1.23 23,635 4.22 3.24
OCB 1.54 23,555 2.5 2.8
PGBank 0.46 23,579 3.83 3.76
PVcomBank 0.56 23,515 3.02 3.1
Sacombank 1.41 23,723 3.74 3.15
SeABank 2.14 23,555 4.6 3.15
TechcomBank 1.69 23,734 3.56 3.06
TPBank 0.44 23,705 3.95 3.17
VCBS 1.73 23,813 3.72 3.69
VIB 1.78 23,600 1.83 2.85
VietBank 0.06 23,875 3 2.57
Vietcombank 1.69 23,581 3.43 2.98
VietinBank 1.94 23,650 3 3
VNDirect 1.19 23,610 3.5 3.05
VPBank 0.89 23,678 3.75 3.55
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 13 29 28
ACB 27 26 16 27
Agribank 31 32 7 10
BacABank 29 29 20 11
BIDV 18 19 14 14
BSC 11 10 5 25
BVSC 9 1 7 6
CB 26 4 18 2
DongABank 14 15 22 29
Eximbank 4 27 15 17
HDBank 19 25 13 20
KienLongBank 14 22 2 24
LPBank 2 2 19 3
MB 13 8 3 7
MSB 21 7 5 15
NamABank 16 31 24 20
NCB 11 16 31 26
OCB 20 5 4 3
PGBank 6 9 28 32
PVcomBank 7 3 11 15
Sacombank 17 22 26 18
SeABank 32 5 32 18
TechcomBank 23 24 23 13
TPBank 4 21 30 20
VCBS 25 28 24 31
VIB 27 12 1 5
VietBank 1 30 7 1
Vietcombank 23 11 17 8
VietinBank 30 17 7 9
VNDirect 10 13 20 11
VPBank 8 20 27 30

Biểu đồ

Kết quả Dự báo