Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.95%
CPI (YOY)
23,626.42
Avg Intb USD/VND
4.24%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/23 -> 03/24

3.97%
CPI (YOY)
24,083.44
Avg Intb USD/VND
1.63%
Avg Intb rate (1W)
2.64%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.5 23,500 5.32 3.8
ACB 3.85 23,602 4.28 3.45
Agribank 3.4 23,680 5 3.7
BacABank 4.3 23,870 5.5 3.3
BIDV 3.63 23,470 3.89 3.49
BSC 3.7 23,900 3.25 2.95
CB 3.98 23,486 4.44 3.5
DongABank 4.22 23,600 4.55 3.75
Eximbank 4.53 24,150 4.03 3.5
HDBank 3.78 23,920 4.25 3.24
KienLongBank 3.75 23,768 4.6 3.5
LPBank 4.13 23,450 3.76 3.3
MB 4.5 23,520 3.2 3.7
MSB 3.81 23,478 4.25 3.75
NamABank 3.89 23,800 4.35 3.86
NCB 3.64 23,520 4.79 4.04
OCB 3.47 23,755 3.35 3.31
PGBank 4.32 23,750 6.18 4.42
PVcomBank 3.98 23,388 3 3.15
Sacombank 4.23 23,553 5.25 3.67
SeABank 4.15 23,689 4.8 3.55
TechcomBank 3.7 23,500 3.9 3.5
TPBank 4 23,745 3.51 3.26
VCBS 3.56 23,813 4.32 4.07
VIB 3.15 23,500 3 3.65
VietBank 4.5 23,250 4 3.7
Vietcombank 3.89 23,496 3.65 3.79
VietinBank 4 23,600 4.5 3.4
VNDirect 3.71 23,580 3.9 3.56
VPBank 4.45 23,654 4.32 3.89
BQ dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24) 3.95 23,626.42 4.24 3.59
Thực tế Tháng 04/23 -> 03/24 3.97 24,083.44 1.63 2.64
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.53 583.44 3.69 1.16
ACB 0.12 481.44 2.65 0.81
Agribank 0.57 403.44 3.37 1.06
BacABank 0.33 213.44 3.87 0.66
BIDV 0.34 613.44 2.26 0.85
BSC 0.27 183.44 1.62 0.31
CB 0.01 597.44 2.81 0.86
DongABank 0.25 483.44 2.92 1.11
Eximbank 0.56 66.56 2.4 0.86
HDBank 0.19 163.44 2.62 0.6
KienLongBank 0.22 315.44 2.97 0.86
LPBank 0.16 633.44 2.13 0.66
MB 0.53 563.44 1.57 1.06
MSB 0.16 605.44 2.62 1.11
NamABank 0.08 283.44 2.72 1.22
NCB 0.33 563.44 3.16 1.4
OCB 0.5 328.44 1.72 0.67
PGBank 0.35 333.44 4.55 1.78
PVcomBank 0.01 695.44 1.37 0.51
Sacombank 0.26 530.44 3.62 1.03
SeABank 0.18 394.44 3.17 0.91
TechcomBank 0.27 583.44 2.27 0.86
TPBank 0.03 338.44 1.88 0.62
VCBS 0.41 270.44 2.69 1.43
VIB 0.82 583.44 1.37 1.01
VietBank 0.53 833.44 2.37 1.06
Vietcombank 0.08 587.44 2.02 1.15
VietinBank 0.03 483.44 2.87 0.76
VNDirect 0.26 503.44 2.27 0.92
VPBank 0.48 429.44 2.69 1.25
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 21 29 26
ACB 7 14 17 9
Agribank 30 12 27 20
BacABank 19 4 30 5
BIDV 21 27 9 10
BSC 17 3 4 1
CB 1 25 21 11
DongABank 14 15 23 23
Eximbank 29 1 13 11
HDBank 11 2 14 3
KienLongBank 13 7 24 11
LPBank 8 28 8 5
MB 26 19 3 20
MSB 9 26 14 23
NamABank 5 6 20 27
NCB 20 19 25 29
OCB 25 8 5 7
PGBank 22 9 31 31
PVcomBank 1 30 1 2
Sacombank 15 18 28 19
SeABank 10 11 26 16
TechcomBank 17 21 10 11
TPBank 3 10 6 4
VCBS 23 5 18 30
VIB 31 21 1 18
VietBank 26 31 12 20
Vietcombank 5 24 7 25
VietinBank 3 15 22 8
VNDirect 15 17 10 17
VPBank 24 13 18 28

Biểu đồ

Kết quả Dự báo