Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.95%
CPI (YOY)
23,626.42
Avg Intb USD/VND
4.24%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.5 23,500 5.32 3.8
ACB 3.85 23,602 4.28 3.45
Agribank 3.4 23,680 5 3.7
BacABank 4.3 23,870 5.5 3.3
BIDV 3.63 23,470 3.89 3.49
BSC 3.7 23,900 3.25 2.95
CB 3.98 23,486 4.44 3.5
DongABank 4.22 23,600 4.55 3.75
Eximbank 4.53 24,150 4.03 3.5
HDBank 3.78 23,920 4.25 3.24
KienLongBank 3.75 23,768 4.6 3.5
LPBank 4.13 23,450 3.76 3.3
MB 4.5 23,520 3.2 3.7
MSB 3.81 23,478 4.25 3.75
NamABank 3.89 23,800 4.35 3.86
NCB 3.64 23,520 4.79 4.04
OCB 3.47 23,755 3.35 3.31
PGBank 4.32 23,750 6.18 4.42
PVcomBank 3.98 23,388 3 3.15
Sacombank 4.23 23,553 5.25 3.67
SCB 3.77 23,432 4.25 3.54
SeABank 4.15 23,689 4.8 3.55
TechcomBank 3.7 23,500 3.9 3.5
TPBank 4 23,745 3.51 3.26
VCBS 3.56 23,813 4.32 4.07
VIB 3.15 23,500 3 3.65
VietBank 4.5 23,250 4 3.7
Vietcombank 3.89 23,496 3.65 3.79
VietinBank 4 23,600 4.5 3.4
VNDirect 3.71 23,580 3.9 3.56
VPBank 4.45 23,654 4.32 3.89
BQ dự báo Kỳ 04/23 (tháng 04/23 -> 03/24) 3.95 23,626.42 4.24 3.59
Thực tế Tháng 04/22 -> 03/23 0.31 23,616.41 4.25 3.95
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BacABank - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
LPBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PGBank - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)

Biểu đồ

Kết quả Dự báo