Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/23 (tháng 01/23 -> 12/23)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.13%
CPI (YOY)
23,709.5
Avg Intb USD/VND
5.55%
Avg Intb rate (1W)
4.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/23 -> 12/23

3.37%
CPI (YOY)
23,846.51
Avg Intb USD/VND
2.6%
Avg Intb rate (1W)
3.08%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.57 23,800 5.72 4.45
ACB 4.3 23,565 5.3 4.1
Agribank 4.6 23,800 6 5
BIDV 3.97 23,650 5.89 4.65
CB 4.39 23,588 5.84 3.9
DongABank 3.78 24,100 5.55 5.67
Eximbank 4.72 23,550 6.05 4.7
HDBank 3.9 23,880 5.96 4.35
KienLongBank 4.6 23,550 5.86 4.5
MB 3.7 23,388 3.35 4.96
MSB 4.24 23,502 4.52 4.33
NamABank 3.45 24,000 5 4.6
NCB 4.23 23,672 5.86 5.23
OCB 4.23 23,750 5.7 4.3
PGBank 4.77 24,000 6.65 4.94
PVcomBank 4.26 23,400 4.89 3.95
Sacombank 4.33 23,733 5.45 4.89
SeABank 3.95 23,700 5.8 4.35
TechcomBank 3.9 23,438 4.49 4.5
TPBank 4 23,688 6.5 4.38
VCBS 4.58 24,002 5.21 4.54
VIB 4.27 23,500 6.5 4.5
VietBank 5 23,200 5 4.5
Vietcombank 4.23 24,028 5.97 5.15
VietinBank 3.59 24,000 5.5 4.65
VNDirect 3.85 23,720 5.5 4.8
VPBank 3.78 24,200 6.02 4.35
BQ dự báo Kỳ 01/23 (tháng 01/23 -> 12/23) 4.13 23,709.5 5.55 4.59
Thực tế Tháng 01/23 -> 12/23 3.37 23,846.51 2.6 3.08
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.2 46.51 3.12 1.37
ACB 0.93 281.51 2.7 1.02
Agribank 1.23 46.51 3.4 1.92
BIDV 0.6 196.51 3.29 1.57
CB 1.02 258.51 3.24 0.82
DongABank 0.41 253.49 2.95 2.59
Eximbank 1.35 296.51 3.45 1.62
HDBank 0.53 33.49 3.36 1.27
KienLongBank 1.23 296.51 3.26 1.42
MB 0.33 458.51 0.75 1.88
MSB 0.87 344.51 1.92 1.25
NamABank 0.08 153.49 2.4 1.52
NCB 0.86 174.51 3.26 2.15
OCB 0.86 96.51 3.1 1.22
PGBank 1.4 153.49 4.05 1.86
PVcomBank 0.89 446.51 2.29 0.87
Sacombank 0.96 113.51 2.85 1.81
SeABank 0.58 146.51 3.2 1.27
TechcomBank 0.53 408.51 1.89 1.42
TPBank 0.63 158.51 3.9 1.3
VCBS 1.21 155.49 2.61 1.46
VIB 0.9 346.51 3.9 1.42
VietBank 1.63 646.51 2.4 1.42
Vietcombank 0.86 181.49 3.37 2.07
VietinBank 0.22 153.49 2.9 1.57
VNDirect 0.48 126.51 2.9 1.72
VPBank 0.41 353.49 3.42 1.27
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 2 15 11
ACB 20 18 8 3
Agribank 24 2 23 25
BIDV 12 15 20 18
CB 22 17 17 1
DongABank 6 16 13 28
Eximbank 26 19 25 20
HDBank 9 1 21 7
KienLongBank 24 19 18 12
MB 5 27 1 24
MSB 17 21 3 6
NamABank 2 8 5 17
NCB 14 13 18 27
OCB 14 4 14 5
PGBank 27 8 28 23
PVcomBank 18 26 4 2
Sacombank 21 5 10 22
SeABank 11 7 16 7
TechcomBank 9 25 2 12
TPBank 13 12 26 10
VCBS 23 11 7 16
VIB 19 22 26 12
VietBank 28 28 5 12
Vietcombank 14 14 22 26
VietinBank 4 8 11 18
VNDirect 8 6 11 21
VPBank 6 23 24 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo