Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/23 (tháng 01/23 -> 12/23)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.13%
CPI (YOY)
23,709.5
Avg Intb USD/VND
5.55%
Avg Intb rate (1W)
4.59%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.57 23,800 5.72 4.45
ACB 4.3 23,565 5.3 4.1
Agribank 4.6 23,800 6 5
BIDV 3.97 23,650 5.89 4.65
CB 4.39 23,588 5.84 3.9
DongABank 3.78 24,100 5.55 5.67
Eximbank 4.72 23,550 6.05 4.7
HDBank 3.9 23,880 5.96 4.35
KienLongBank 4.6 23,550 5.86 4.5
MB 3.7 23,388 3.35 4.96
MSB 4.24 23,502 4.52 4.33
NamABank 3.45 24,000 5 4.6
NCB 4.23 23,672 5.86 5.23
OCB 4.23 23,750 5.7 4.3
PGBank 4.77 24,000 6.65 4.94
PVcomBank 4.26 23,400 4.89 3.95
Sacombank 4.33 23,733 5.45 4.89
SCB 3.36 23,462 5.31 4.29
SeABank 3.95 23,700 5.8 4.35
TechcomBank 3.9 23,438 4.49 4.5
TPBank 4 23,688 6.5 4.38
VCBS 4.58 24,002 5.21 4.54
VIB 4.27 23,500 6.5 4.5
VietBank 5 23,200 5 4.5
Vietcombank 4.23 24,028 5.97 5.15
VietinBank 3.59 24,000 5.5 4.65
VNDirect 3.85 23,720 5.5 4.8
VPBank 3.78 24,200 6.02 4.35
BQ dự báo Kỳ 01/23 (tháng 01/23 -> 12/23) 4.13 23,709.5 5.55 4.59
Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22 0 23,431.18 3.51 3.48
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BIDV - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PGBank - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank
ACB
Agribank
BIDV
CB
DongABank
Eximbank
HDBank
KienLongBank
MB
MSB
NamABank
NCB
OCB
PGBank
PVcomBank
Sacombank
SCB
SeABank
TechcomBank
TPBank
VCBS
VIB
VietBank
Vietcombank
VietinBank
VNDirect
VPBank

Biểu đồ

Kết quả Dự báo