Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/22 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.51%
CPI (YOY)
23,230.24
Avg Intb USD/VND
1.98%
Avg Intb rate (1W)
3.11%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.78 23,399 1.86 3.3
ACB 3.61 23,200 1.8 3.05
Agribank 3.95 23,450 1.5 3.3
BIDV 3.52 23,138 2.25 3.15
BSC 3.8 23,280 1.5 3.25
CB 3.45 23,333 1.45 3.3
DongABank 3.33 23,250 1.75 2.25
Eximbank 4 23,350 2.5 3.1
HDBank 2.98 23,235 2.1 2.98
KienLongBank 3.5 23,193 1.45 2.93
MB 3.79 23,015 1.78 3.25
MSB 3.55 23,170 2.15 3.07
NamABank 3.97 23,203 2.5 3.11
NCB 2.69 23,525 2.16 3.06
OCB 3.46 23,280 2 3.16
PVcomBank 3.68 23,100 1.77 2.86
Sacombank 3.33 23,200 1.86 3.35
SeABank 3.45 23,200 2.3 3.45
TechcomBank 3.5 23,110 2.2 3.05
TPBank 3.5 23,150 1.97 3.03
VCBS 4.07 23,195 1.94 2.62
VIB 3.16 23,270 1.61 3.02
VietBank 3.5 23,200 2.5 3.1
Vietcombank 3.39 23,256 2.13 3.23
VietinBank 3.95 23,350 1.83 3.43
VNDirect 3.45 23,050 1.7 3.14
VPBank 3.68 23,380 2.3 3.31
BQ dự báo Kỳ 07/22 (tháng 01/22 -> 12/22) 3.51 23,230.24 1.98 3.11
Thực tế Tháng 01/21 -> 12/21 0 22,933.19 0.92 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.78 32.18 1.65 0.18
ACB 3.61 231.18 1.71 0.43
Agribank 3.95 18.82 2.01 0.18
BIDV 3.52 293.18 1.26 0.33
BSC 3.8 151.18 2.01 0.23
CB 3.45 98.18 2.06 0.18
DongABank 3.33 181.18 1.76 1.23
Eximbank 4 81.18 1.01 0.38
HDBank 2.98 196.18 1.41 0.5
KienLongBank 3.5 238.18 2.06 0.55
MB 3.79 416.18 1.73 0.23
MSB 3.55 261.18 1.36 0.41
NamABank 3.97 228.18 1.01 0.37
NCB 2.69 93.82 1.35 0.42
OCB 3.46 151.18 1.51 0.32
PVcomBank 3.68 331.18 1.74 0.62
Sacombank 3.33 231.18 1.65 0.13
SeABank 3.45 231.18 1.21 0.03
TechcomBank 3.5 321.18 1.31 0.43
TPBank 3.5 281.18 1.54 0.45
VCBS 4.07 236.18 1.57 0.86
VIB 3.16 161.18 1.9 0.46
VietBank 3.5 231.18 1.01 0.38
Vietcombank 3.39 175.18 1.38 0.25
VietinBank 3.95 81.18 1.68 0.05
VNDirect 3.45 381.18 1.81 0.34
VPBank 3.68 51.18 1.21 0.17
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 21 2 16 5
ACB 18 15 19 19
Agribank 24 1 25 5
BIDV 16 24 6 12
BSC 23 8 25 8
CB 8 7 27 5
DongABank 5 12 22 28
Eximbank 27 4 1 15
HDBank 2 13 12 24
KienLongBank 12 20 27 25
MB 22 28 20 8
MSB 17 21 10 17
NamABank 26 14 1 14
NCB 1 6 9 18
OCB 11 8 13 11
PVcomBank 19 26 21 26
Sacombank 5 15 16 3
SeABank 8 15 4 1
TechcomBank 12 25 7 19
TPBank 12 23 14 22
VCBS 28 19 15 27
VIB 3 10 24 23
VietBank 12 15 1 15
Vietcombank 7 11 11 10
VietinBank 24 4 18 2
VNDirect 8 27 23 13
VPBank 19 3 4 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo