Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/22 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.88%
CPI (YOY)
22,798
Avg Intb USD/VND
1.33%
Avg Intb rate (1W)
2.16%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.15 22,500 1.42 2.21
ACB 3.5 22,522 1.09 2.3
Agribank 2.93 22,850 1.5 0
BIDV 3.4 22,654 1.02 2.21
BSC 3.3 23,000 1.5 2.15
CB 2.98 23,101 1.92 2.15
DongABank 2.2 23,025 1.34 2.22
Eximbank 3 22,800 1.1 2.2
HDBank 2.32 22,600 1.65 2.15
KienLongBank 3.5 22,800 2.2 2.35
MB 3.58 22,789 1.02 2.26
MSB 3.57 22,730 1.3 2.23
NamABank 2.29 22,986 0.92 2.79
NCB 2.51 22,800 1.85 2.26
OCB 2.56 22,722 1.05 2.32
PVcomBank 3.48 22,660 1.2 2.26
Sacombank 2.5 22,650 1.32 2.39
SeABank 2.52 22,650 1.06 2.28
TechcomBank 2.7 22,818 1.28 2.2
TPBank 3 22,655 1.55 2.15
VCBS 2.65 22,985 0.92 2.15
VIB 2.5 23,000 1.05 2.25
VietBank 2.2 23,000 1.5 2.15
Vietcombank 2.12 22,953 1.23 2.13
VietinBank 3.75 22,700 1.4 2.13
VNDirect 3.4 22,868 1.22 2.3
VPBank 3.5 22,600 1.8 2.25
BQ dự báo Kỳ 01/22 (tháng 01/22 -> 12/22) 2.88 22,798 1.33 2.16
Thực tế Tháng 01/21 -> 12/21 0 22,933.19 0.92 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.15 931.18 2.09 1.27
ACB 3.5 909.18 2.42 1.18
Agribank 2.93 581.18 2.01 3.48
BIDV 3.4 777.18 2.49 1.27
BSC 3.3 431.18 2.01 1.33
CB 2.98 330.18 1.59 1.33
DongABank 2.2 406.18 2.17 1.26
Eximbank 3 631.18 2.41 1.28
HDBank 2.32 831.18 1.86 1.33
KienLongBank 3.5 631.18 1.31 1.13
MB 3.58 642.18 2.49 1.22
MSB 3.57 701.18 2.21 1.25
NamABank 2.29 445.18 2.59 0.69
NCB 2.51 631.18 1.66 1.22
OCB 2.56 709.18 2.46 1.16
PVcomBank 3.48 771.18 2.31 1.22
Sacombank 2.5 781.18 2.19 1.09
SeABank 2.52 781.18 2.45 1.2
TechcomBank 2.7 613.18 2.23 1.28
TPBank 3 776.18 1.96 1.33
VCBS 2.65 446.18 2.59 1.33
VIB 2.5 431.18 2.46 1.23
VietBank 2.2 431.18 2.01 1.33
Vietcombank 2.12 478.18 2.28 1.35
VietinBank 3.75 731.18 2.11 1.35
VNDirect 3.4 563.18 2.29 1.18
VPBank 3.5 831.18 1.71 1.23
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 18 28 10 16
ACB 23 27 21 5
Agribank 14 11 7 28
BIDV 20 22 25 16
BSC 19 4 7 20
CB 15 1 2 20
DongABank 3 2 12 15
Eximbank 16 13 20 18
HDBank 6 25 5 20
KienLongBank 23 13 1 3
MB 27 16 25 9
MSB 26 17 14 14
NamABank 5 7 27 1
NCB 9 13 3 9
OCB 11 18 23 4
PVcomBank 22 20 19 9
Sacombank 7 23 13 2
SeABank 10 23 22 7
TechcomBank 13 12 15 18
TPBank 16 21 6 20
VCBS 12 8 27 20
VIB 7 4 23 12
VietBank 3 4 7 20
Vietcombank 2 9 17 26
VietinBank 28 19 11 26
VNDirect 20 10 18 5
VPBank 23 25 4 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo