Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/23 (tháng 10/23 -> 09/24)


Tổng hợp dự báo

3.46%
CPI (YOY)
23,974.24
Avg Intb USD/VND
2.69%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.58 24,000 3.78 3.21
ACB 3.45 23,789 3.11 3.25
Agribank 4.33 24,150 3.1 3.1
BacABank 3.3 23,812 3.15 3.23
BIDV 3.3 23,860 2.98 3.21
BSC 3.4 23,820 2.87 3.21
CB 3.42 24,617 2.29 2.9
DongABank 3.75 24,010 2.5 2.75
Eximbank 4.01 23,950 3.1 3.16
HDBank 3.51 23,882 2.79 3.16
KienLongBank 3.48 24,150 0.2 3.2
LPBank 3.5 23,857 2.88 2.85
MB 4.4 24,250 1.1 2.8
MSB 3.32 23,808 2.96 3.23
NamABank 3.48 24,128 3.85 3.3
NCB 2.8 24,080 1.8 2.35
OCB 3.54 24,255 2.9 3.34
Sacombank 2.23 23,863 1.69 3.05
SCB 3.4 23,872 2.79 3.16
SeABank 3.37 23,820 2.75 3.18
TechcomBank 3.32 23,839 2.88 3.15
TPBank 3.3 23,838 2.68 3.22
VCBS 3.33 23,842 2.95 3.16
VIB 3.45 24,000 0.92 3
VietBank 3.36 24,250 2.8 3.26
Vietcombank 3.39 23,875 2.91 3.11
VietinBank 3.9 23,900 3.8 2.8
VNDirect 3.38 23,836 3.1 3.18
VPBank 3.33 23,900 3.37 3.21
BQ dự báo Kỳ 10/23 (tháng 10/23 -> 09/24) 3.46 23,974.24 2.69 3.09
Thực tế Tháng 10/22 -> 09/23 1.63 23,828.72 3.98 3.68
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
Agribank - - - -
BacABank - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
Eximbank - - - -
HDBank - - - -
KienLongBank - - - -
LPBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank
ACB
Agribank
BacABank
BIDV
BSC
CB
DongABank
Eximbank
HDBank
KienLongBank
LPBank
MB
MSB
NamABank
NCB
OCB
Sacombank
SCB
SeABank
TechcomBank
TPBank
VCBS
VIB
VietBank
Vietcombank
VietinBank
VNDirect
VPBank

Biểu đồ

Kết quả Dự báo