Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.06%
CPI (YOY)
23,721.72
Avg Intb USD/VND
1.51%
Avg Intb rate (1W)
2.71%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/23

0%
CPI (YOY)
23,670.48
Avg Intb USD/VND
0.61%
Avg Intb rate (1W)
2.55%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: BSC, Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Sacombank, SeABank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.85 23,680 2.55 2.85
ACB 1.88 23,747 1.75 2.84
Agribank 2 23,740 2 2.7
BacABank 2.3 23,900 1.95 2.6
BIDV 1.87 23,775 1.31 2.58
BSC 2.19 23,670 1.2 3
BVSC 3.13 23,612 1.87 2.7
CB 2.05 23,752 1.18 2.69
DongABank 2.78 23,623 1.78 2.47
Eximbank 2.16 23,670 1.05 2.67
HDBank 1.82 23,623 1.51 2.71
KienLongBank 2.3 23,746 1.8 2.7
LienVietPostBank 2.19 23,600 1.43 2.8
MB 1.95 23,650 1.34 2.75
MSB 1.77 23,649 1.13 2.71
NamABank 2.16 23,770 2.5 2.78
NCB 2.05 23,720 1.02 2.5
OCB 1.97 23,735 0.7 2.68
PGBank 2.06 23,548 3.72 2.97
PVcomBank 2.15 23,585 1.09 2.78
Sacombank 2.35 23,686 1.43 2.57
SCB 1.68 23,747 1.35 2.71
SeABank 1.86 23,610 0.85 2.57
TechcomBank 1.82 23,765 1.31 2.58
TPBank 2.02 23,798 1.18 2.72
VCBS 1.85 24,046 1.67 2.61
VIB 1.75 23,750 1.63 2.7
VietBank 2 23,668 1.7 2.68
Vietcombank 1.73 23,811 1.01 2.43
VietinBank 2.2 23,850 1.2 2.6
VNDirect 2.43 23,790 1 2.7
VPBank 1.71 23,779 1.25 3.23
BQ dự báo Kỳ 07/23 2.06 23,721.72 1.51 2.71
Thực tế Tháng 07/23 0 23,670.48 0.61 2.55
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.85 9.52 1.94 0.3
ACB 1.88 76.52 1.14 0.29
Agribank 2 69.52 1.39 0.15
BacABank 2.3 229.52 1.34 0.05
BIDV 1.87 104.52 0.7 0.03
BSC 2.19 0.48 0.59 0.45
BVSC 3.13 58.48 1.26 0.15
CB 2.05 81.52 0.57 0.14
DongABank 2.78 47.48 1.17 0.08
Eximbank 2.16 0.48 0.44 0.12
HDBank 1.82 47.48 0.9 0.16
KienLongBank 2.3 75.52 1.19 0.15
LienVietPostBank 2.19 70.48 0.82 0.25
MB 1.95 20.48 0.73 0.2
MSB 1.77 21.48 0.52 0.16
NamABank 2.16 99.52 1.89 0.23
NCB 2.05 49.52 0.41 0.05
OCB 1.97 64.52 0.09 0.13
PGBank 2.06 122.48 3.11 0.42
PVcomBank 2.15 85.48 0.48 0.23
Sacombank 2.35 15.52 0.82 0.02
SCB 1.68 76.52 0.74 0.16
SeABank 1.86 60.48 0.24 0.02
TechcomBank 1.82 94.52 0.7 0.03
TPBank 2.02 127.52 0.57 0.17
VCBS 1.85 375.52 1.06 0.06
VIB 1.75 79.52 1.02 0.15
VietBank 2 2.48 1.09 0.13
Vietcombank 1.73 140.52 0.4 0.12
VietinBank 2.2 179.52 0.59 0.05
VNDirect 2.43 119.52 0.39 0.15
VPBank 1.71 108.52 0.64 0.68
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 4 31 29
ACB 12 17 24 28
Agribank 15 14 29 15
BacABank 27 31 28 5
BIDV 11 24 14 3
BSC 24 1 11 31
BVSC 32 11 27 15
CB 18 20 9 14
DongABank 31 8 25 9
Eximbank 22 1 6 10
HDBank 6 8 20 20
KienLongBank 27 16 26 15
LienVietPostBank 24 15 18 27
MB 13 6 16 24
MSB 5 7 8 20
NamABank 22 23 30 25
NCB 18 10 5 5
OCB 14 13 1 12
PGBank 20 27 32 30
PVcomBank 21 21 7 25
Sacombank 29 5 18 1
SCB 1 17 17 20
SeABank 10 12 2 1
TechcomBank 6 22 14 3
TPBank 17 28 9 23
VCBS 8 32 22 8
VIB 4 19 21 15
VietBank 15 3 23 12
Vietcombank 3 29 4 10
VietinBank 26 30 11 5
VNDirect 30 26 3 15
VPBank 2 25 13 32

Biểu đồ

Kết quả Dự báo