Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.02%
CPI (YOY)
23,386.3
Avg Intb USD/VND
4.21%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/22

0%
CPI (YOY)
23,407.39
Avg Intb USD/VND
3.78%
Avg Intb rate (1W)
3.52%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: OCB, VNDirect

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Agribank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VNDirect

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Vietcombank, VietinBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 23,365 3.65 3.47
ACB 2.99 23,389 4.45 3.45
Agribank 3.4 23,410 5 4
BIDV 3.01 23,384 4.36 3.62
BSC 3.77 23,390 4.45 3.65
DongABank 2.98 23,357 4.25 3.45
Eximbank 3.37 23,430 4.55 3.6
HDBank 2.86 23,383 4.82 3.58
MB 2.97 23,368 3.16 3.35
MSB 2.91 23,389 4.21 3.63
NamABank 2.86 23,388 4.6 3.49
NCB 3.02 23,392 4.16 3.64
OCB 2.65 23,460 4.1 3.66
PVcomBank 3.05 23,338 4.5 3.6
Sacombank 3.13 23,396 4.31 3.65
SCB 2.73 23,400 4.32 3.65
SeABank 3.05 23,396 4.34 3.59
TechcomBank 2.82 23,380 4.27 3.65
TPBank 3.04 23,398 4.25 3.65
VCBS 3.14 23,372 3.56 3.56
VIB 3.06 23,400 3.6 3.59
VietBank 3 23,355 4.35 3.45
Vietcombank 3.19 23,390 3.85 3.52
VietinBank 2.87 23,370 4.11 3.52
VNDirect 2.65 23,350 3.8 3.5
VPBank 3.4 23,480 4.25 3.78
BQ dự báo Kỳ 08/22 3.02 23,386.3 4.21 3.59
Thực tế Tháng 08/22 0 23,407.39 3.78 3.52
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 42.39 0.13 0.05
ACB 2.99 18.39 0.67 0.07
Agribank 3.4 2.61 1.22 0.48
BIDV 3.01 23.39 0.58 0.1
BSC 3.77 17.39 0.67 0.13
DongABank 2.98 50.39 0.47 0.07
Eximbank 3.37 22.61 0.77 0.08
HDBank 2.86 24.39 1.04 0.06
MB 2.97 39.39 0.62 0.17
MSB 2.91 18.39 0.43 0.11
NamABank 2.86 19.39 0.82 0.03
NCB 3.02 15.39 0.38 0.12
OCB 2.65 52.61 0.32 0.14
PVcomBank 3.05 69.39 0.72 0.08
Sacombank 3.13 11.39 0.53 0.13
SCB 2.73 7.39 0.54 0.13
SeABank 3.05 11.39 0.56 0.07
TechcomBank 2.82 27.39 0.49 0.13
TPBank 3.04 9.39 0.47 0.13
VCBS 3.14 35.39 0.22 0.04
VIB 3.06 7.39 0.18 0.07
VietBank 3 52.39 0.57 0.07
Vietcombank 3.19 17.39 0.07 0
VietinBank 2.87 37.39 0.33 0
VNDirect 2.65 57.39 0.02 0.02
VPBank 3.4 72.61 0.47 0.26
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 20 3 6
ACB 12 10 20 8
Agribank 24 1 26 26
BIDV 14 14 18 15
BSC 26 8 20 18
DongABank 11 21 10 8
Eximbank 23 13 23 13
HDBank 6 15 25 7
MB 10 19 19 24
MSB 9 10 9 16
NamABank 6 12 24 4
NCB 15 7 8 17
OCB 1 23 6 23
PVcomBank 17 25 22 13
Sacombank 20 5 14 18
SCB 3 2 15 18
SeABank 17 5 16 8
TechcomBank 5 16 13 18
TPBank 16 4 10 18
VCBS 21 17 5 5
VIB 19 2 4 8
VietBank 13 22 17 8
Vietcombank 22 8 2 1
VietinBank 8 18 7 1
VNDirect 1 24 1 3
VPBank 24 26 10 25

Biểu đồ

Kết quả Dự báo