Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.59%
CPI (YOY)
22,842.07
Avg Intb USD/VND
2.27%
Avg Intb rate (1W)
2.44%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 04/22

2.64%
CPI (YOY)
22,918.85
Avg Intb USD/VND
2.09%
Avg Intb rate (1W)
2.88%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: OCB, TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: BSC

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.27 22,820 2.3 2.44
ACB 2.51 22,848 2.25 2.48
Agribank 2.57 22,858 2.3 2.4
BIDV 2.8 22,870 2.21 2.46
BSC 2.2 22,825 2.1 2.5
CB 1.94 22,870 2.39 2.39
DongABank 3.22 22,842 2.45 2.42
Eximbank 2.45 22,825 2.32 2.4
HDBank 2.84 22,858 2.35 2.42
KienLongBank 2.15 22,865 2.35 2.48
LienVietPostBank 2.35 22,860 2.7 2.4
MB 2.37 22,881 2.28 2.35
MSB 2.76 22,868 2.26 2.49
NamABank 2.75 22,850 2.4 2.42
NCB 2.45 22,820 2.19 2.52
OCB 2.68 22,800 2.05 2.38
PVcomBank 2.38 22,799 2.29 2.45
Sacombank 3.23 22,860 2.19 2.47
SCB 2.58 22,850 2.28 2.46
SeABank 2.43 22,845 2.3 2.42
TechcomBank 2.74 22,870 2.26 2.44
TPBank 2.6 22,845 2.03 2.42
VCBS 2.83 22,838 2.17 2.31
VIB 2.81 22,800 2.27 2.45
VietBank 2.55 22,795 2.28 2.4
Vietcombank 2.81 22,837 2.13 2.48
VietinBank 2.23 22,860 2.34 2.51
VNDirect 2.74 22,861 2.3 2.45
VPBank 2.95 22,800 2.02 2.42
BQ dự báo Kỳ 04/22 2.59 22,842.07 2.27 2.44
Thực tế Tháng 04/22 2.64 22,918.85 2.09 2.88
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.37 98.85 0.21 0.44
ACB 0.13 70.85 0.16 0.4
Agribank 0.07 60.85 0.21 0.48
BIDV 0.16 48.85 0.12 0.42
BSC 0.44 93.85 0.01 0.38
CB 0.7 48.85 0.3 0.49
DongABank 0.58 76.85 0.36 0.46
Eximbank 0.19 93.85 0.23 0.48
HDBank 0.2 60.85 0.26 0.46
KienLongBank 0.49 53.85 0.26 0.4
LienVietPostBank 0.29 58.85 0.61 0.48
MB 0.27 37.85 0.19 0.53
MSB 0.12 50.85 0.17 0.39
NamABank 0.11 68.85 0.31 0.46
NCB 0.19 98.85 0.1 0.36
OCB 0.04 118.85 0.04 0.5
PVcomBank 0.26 119.85 0.2 0.43
Sacombank 0.59 58.85 0.1 0.41
SCB 0.06 68.85 0.19 0.42
SeABank 0.21 73.85 0.21 0.46
TechcomBank 0.1 48.85 0.17 0.44
TPBank 0.04 73.85 0.06 0.46
VCBS 0.19 80.85 0.08 0.57
VIB 0.17 118.85 0.18 0.43
VietBank 0.09 123.85 0.19 0.48
Vietcombank 0.17 81.85 0.04 0.4
VietinBank 0.41 58.85 0.25 0.37
VNDirect 0.1 57.85 0.21 0.43
VPBank 0.31 118.85 0.07 0.46
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23 23 18 14
ACB 10 15 10 5
Agribank 4 11 18 22
BIDV 11 2 9 9
BSC 25 21 1 3
CB 29 2 26 26
DongABank 27 18 28 16
Eximbank 14 21 22 22
HDBank 17 11 24 16
KienLongBank 26 6 24 5
LienVietPostBank 21 8 29 22
MB 20 1 14 28
MSB 9 5 11 4
NamABank 8 13 27 16
NCB 14 23 7 1
OCB 1 25 2 27
PVcomBank 19 28 17 11
Sacombank 28 8 7 8
SCB 3 13 14 9
SeABank 18 16 18 16
TechcomBank 6 2 11 14
TPBank 1 16 4 16
VCBS 14 19 6 29
VIB 12 25 13 11
VietBank 5 29 14 22
Vietcombank 12 20 2 5
VietinBank 24 8 23 2
VNDirect 6 7 18 11
VPBank 22 25 5 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo