Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.59%
CPI (YOY)
22,842.07
Avg Intb USD/VND
2.27%
Avg Intb rate (1W)
2.44%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.27 22,820 2.3 2.44
ACB 2.51 22,848 2.25 2.48
Agribank 2.57 22,858 2.3 2.4
BIDV 2.8 22,870 2.21 2.46
BSC 2.2 22,825 2.1 2.5
CB 1.94 22,870 2.39 2.39
DongABank 3.22 22,842 2.45 2.42
Eximbank 2.45 22,825 2.32 2.4
HDBank 2.84 22,858 2.35 2.42
KienLongBank 2.15 22,865 2.35 2.48
MB 2.37 22,881 2.28 2.35
MSB 2.76 22,868 2.26 2.49
NamABank 2.75 22,850 2.4 2.42
NCB 2.45 22,820 2.19 2.52
OCB 2.68 22,800 2.05 2.38
PVcomBank 2.38 22,799 2.29 2.45
Sacombank 3.23 22,860 2.19 2.47
SeABank 2.43 22,845 2.3 2.42
TechcomBank 2.74 22,870 2.26 2.44
TPBank 2.6 22,845 2.03 2.42
VCBS 2.83 22,838 2.17 2.31
VIB 2.81 22,800 2.27 2.45
VietBank 2.55 22,795 2.28 2.4
Vietcombank 2.81 22,837 2.13 2.48
VietinBank 2.23 22,860 2.34 2.51
VNDirect 2.74 22,861 2.3 2.45
VPBank 2.95 22,800 2.02 2.42
BQ dự báo Kỳ 04/22 2.59 22,842.07 2.27 2.44
Thực tế Tháng 03/22 0 22,861.22 2.24 2.33
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.27 98.85 0.21 0.41
ACB 2.51 70.85 0.16 0.37
Agribank 2.57 60.85 0.21 0.45
BIDV 2.8 48.85 0.12 0.39
BSC 2.2 93.85 0.01 0.35
CB 1.94 48.85 0.3 0.46
DongABank 3.22 76.85 0.36 0.43
Eximbank 2.45 93.85 0.23 0.45
HDBank 2.84 60.85 0.26 0.43
KienLongBank 2.15 53.85 0.26 0.37
MB 2.37 37.85 0.19 0.5
MSB 2.76 50.85 0.17 0.36
NamABank 2.75 68.85 0.31 0.43
NCB 2.45 98.85 0.1 0.33
OCB 2.68 118.85 0.04 0.47
PVcomBank 2.38 119.85 0.2 0.4
Sacombank 3.23 58.85 0.1 0.38
SeABank 2.43 73.85 0.21 0.43
TechcomBank 2.74 48.85 0.17 0.41
TPBank 2.6 73.85 0.06 0.43
VCBS 2.83 80.85 0.08 0.54
VIB 2.81 118.85 0.18 0.4
VietBank 2.55 123.85 0.19 0.45
Vietcombank 2.81 81.85 0.04 0.37
VietinBank 2.23 58.85 0.25 0.34
VNDirect 2.74 57.85 0.21 0.4
VPBank 2.95 118.85 0.07 0.43
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 5 22 18 14
ACB 11 14 10 5
Agribank 13 10 18 22
BIDV 21 2 9 9
BSC 3 20 1 3
CB 1 2 26 25
DongABank 27 17 28 16
Eximbank 9 20 22 22
HDBank 25 10 24 16
KienLongBank 2 6 24 5
MB 6 1 14 27
MSB 20 5 11 4
NamABank 19 12 27 16
NCB 9 22 7 1
OCB 16 24 2 26
PVcomBank 7 27 17 11
Sacombank 28 8 7 8
SeABank 8 15 18 16
TechcomBank 17 2 11 14
TPBank 15 15 4 16
VCBS 24 18 6 28
VIB 22 24 13 11
VietBank 12 28 14 22
Vietcombank 22 19 3 5
VietinBank 4 8 23 2
VNDirect 17 7 18 11
VPBank 26 24 5 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo