Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.31%
CPI (YOY)
22,766.86
Avg Intb USD/VND
0.81%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.3 22,756 0.68 2.14
ACB 2.29 22,761 0.9 2.12
Agribank 2.23 22,768 0.8 2.15
BIDV 2.3 22,762 0.8 2.13
BSC 2.34 22,800 0.75 2.15
CB 2.26 22,775 0.77 2.14
DongABank 2.99 22,700 0.72 2.21
Eximbank 2.85 22,755 0.8 2.12
HDBank 2.17 22,756 0.78 2.13
MB 2.28 22,815 0.84 2.05
MSB 2.32 22,759 0.81 2.13
NamABank 1.97 22,820 0.8 2.11
NCB 2.3 22,762 0.8 2.17
OCB 2.28 22,760 0.79 2.14
PVcomBank 2.55 22,775 0.76 2.12
Sacombank 2.59 22,754 0.82 2.12
SeABank 2.55 22,760 0.85 2.13
TechcomBank 1.82 22,760 0.79 2.13
TPBank 2.16 22,758 0.99 2.12
VCBS 1.75 22,795 0.78 2.12
VIB 2.35 22,765 0.83 2.13
VietBank 2.6 22,770 0.83 2.11
Vietcombank 2.12 22,763 0.82 2.16
VietinBank 2.23 22,762 0.86 2.15
VNDirect 2.16 22,764 0.8 2.13
VPBank 2 22,755 0.83 2.12
BQ dự báo Kỳ 10/21 2.31 22,766.86 0.81 2.13
Thực tế Tháng 09/21 0 22,764.15 0.82 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.3 0.52 0.11 0
ACB 2.29 4.48 0.11 0.02
Agribank 2.23 11.48 0.01 0.01
BIDV 2.3 5.48 0.01 0.01
BSC 2.34 43.48 0.04 0.01
CB 2.26 18.48 0.02 0
DongABank 2.99 56.52 0.07 0.07
Eximbank 2.85 1.52 0.01 0.02
HDBank 2.17 0.52 0.01 0.01
MB 2.28 58.48 0.05 0.09
MSB 2.32 2.48 0.02 0.01
NamABank 1.97 63.48 0.01 0.03
NCB 2.3 5.48 0.01 0.03
OCB 2.28 3.48 0 0
PVcomBank 2.55 18.48 0.03 0.02
Sacombank 2.59 2.52 0.03 0.02
SeABank 2.55 3.48 0.06 0.01
TechcomBank 1.82 3.48 0 0.01
TPBank 2.16 1.48 0.2 0.02
VCBS 1.75 38.48 0.01 0.02
VIB 2.35 8.48 0.04 0.01
VietBank 2.6 13.48 0.04 0.03
Vietcombank 2.12 6.48 0.03 0.02
VietinBank 2.23 5.48 0.07 0.01
VNDirect 2.16 7.48 0.01 0.01
VPBank 2 1.52 0.04 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 1 26 1
ACB 15 11 25 16
Agribank 10 18 3 4
BIDV 16 12 3 8
BSC 20 24 20 4
CB 12 20 13 1
DongABank 27 25 24 26
Eximbank 26 4 3 16
HDBank 8 1 10 8
MB 13 26 21 27
MSB 19 6 12 8
NamABank 3 27 3 24
NCB 16 12 3 23
OCB 13 8 1 1
PVcomBank 22 20 16 16
Sacombank 24 7 14 16
SeABank 22 8 22 8
TechcomBank 2 8 1 8
TPBank 6 3 27 16
VCBS 1 23 10 16
VIB 21 17 17 8
VietBank 25 19 17 24
Vietcombank 5 15 14 15
VietinBank 10 12 23 4
VNDirect 6 16 3 8
VPBank 4 4 17 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo