Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.31%
CPI (YOY)
22,766.86
Avg Intb USD/VND
0.81%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/21

1.77%
CPI (YOY)
22,757.43
Avg Intb USD/VND
0.79%
Avg Intb rate (1W)
2.14%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: OCB, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ABBank, CB, OCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.3 22,756 0.68 2.14
ACB 2.29 22,761 0.9 2.12
Agribank 2.23 22,768 0.8 2.15
BIDV 2.3 22,762 0.8 2.13
BSC 2.34 22,800 0.75 2.15
CB 2.26 22,775 0.77 2.14
DongABank 2.99 22,700 0.72 2.21
Eximbank 2.85 22,755 0.8 2.12
HDBank 2.17 22,756 0.78 2.13
LienVietPostBank 2.86 22,760 0.92 2.1
MB 2.28 22,815 0.84 2.05
MSB 2.32 22,759 0.81 2.13
NamABank 1.97 22,820 0.8 2.11
NCB 2.3 22,762 0.8 2.17
OCB 2.28 22,760 0.79 2.14
PVcomBank 2.55 22,775 0.76 2.12
Sacombank 2.59 22,754 0.82 2.12
SCB 2.18 22,782 0.8 2.15
SeABank 2.55 22,760 0.85 2.13
TechcomBank 1.82 22,760 0.79 2.13
TPBank 2.16 22,758 0.99 2.12
VCBS 1.75 22,795 0.78 2.12
VIB 2.35 22,765 0.83 2.13
VietBank 2.6 22,770 0.83 2.11
Vietcombank 2.12 22,763 0.82 2.16
VietinBank 2.23 22,762 0.86 2.15
VNDirect 2.16 22,764 0.8 2.13
VPBank 2 22,755 0.83 2.12
BQ dự báo Kỳ 10/21 2.31 22,766.86 0.81 2.13
Thực tế Tháng 10/21 1.77 22,757.43 0.79 2.14
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.53 1.43 0.11 0
ACB 0.52 3.57 0.11 0.02
Agribank 0.46 10.57 0.01 0.01
BIDV 0.53 4.57 0.01 0.01
BSC 0.57 42.57 0.04 0.01
CB 0.49 17.57 0.02 0
DongABank 1.22 57.43 0.07 0.07
Eximbank 1.08 2.43 0.01 0.02
HDBank 0.4 1.43 0.01 0.01
LienVietPostBank 1.09 2.57 0.13 0.04
MB 0.51 57.57 0.05 0.09
MSB 0.55 1.57 0.02 0.01
NamABank 0.2 62.57 0.01 0.03
NCB 0.53 4.57 0.01 0.03
OCB 0.51 2.57 0 0
PVcomBank 0.78 17.57 0.03 0.02
Sacombank 0.82 3.43 0.03 0.02
SCB 0.41 24.57 0.01 0.01
SeABank 0.78 2.57 0.06 0.01
TechcomBank 0.05 2.57 0 0.01
TPBank 0.39 0.57 0.2 0.02
VCBS 0.02 37.57 0.01 0.02
VIB 0.58 7.57 0.04 0.01
VietBank 0.83 12.57 0.04 0.03
Vietcombank 0.35 5.57 0.03 0.02
VietinBank 0.46 4.57 0.07 0.01
VNDirect 0.39 6.57 0.01 0.01
VPBank 0.23 2.43 0.04 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 2 25 1
ACB 15 12 25 15
Agribank 10 19 3 4
BIDV 16 13 3 4
BSC 20 25 17 4
CB 12 21 12 1
DongABank 28 26 23 27
Eximbank 26 5 3 15
HDBank 8 2 3 4
LienVietPostBank 27 7 27 26
MB 13 27 21 28
MSB 19 4 12 4
NamABank 3 28 3 23
NCB 16 13 3 23
OCB 13 7 1 1
PVcomBank 22 21 14 15
Sacombank 24 11 14 15
SCB 9 23 3 4
SeABank 22 7 22 4
TechcomBank 2 7 1 4
TPBank 6 1 28 15
VCBS 1 24 3 15
VIB 21 18 17 4
VietBank 25 20 17 23
Vietcombank 5 16 14 15
VietinBank 10 13 23 4
VNDirect 6 17 3 4
VPBank 4 5 17 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo