Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.31%
CPI (YOY)
22,766.86
Avg Intb USD/VND
0.81%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/21

0%
CPI (YOY)
22,756.52
Avg Intb USD/VND
0.79%
Avg Intb rate (1W)
2.14%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ABBank, HDBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: OCB, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ABBank, CB, OCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.3 22,756 0.68 2.14
ACB 2.29 22,761 0.9 2.12
Agribank 2.23 22,768 0.8 2.15
BIDV 2.3 22,762 0.8 2.13
BSC 2.34 22,800 0.75 2.15
CB 2.26 22,775 0.77 2.14
DongABank 2.99 22,700 0.72 2.21
Eximbank 2.85 22,755 0.8 2.12
HDBank 2.17 22,756 0.78 2.13
MB 2.28 22,815 0.84 2.05
MSB 2.32 22,759 0.81 2.13
NamABank 1.97 22,820 0.8 2.11
NCB 2.3 22,762 0.8 2.17
OCB 2.28 22,760 0.79 2.14
PVcomBank 2.55 22,775 0.76 2.12
Sacombank 2.59 22,754 0.82 2.12
SCB 2.18 22,782 0.8 2.15
SeABank 2.55 22,760 0.85 2.13
TechcomBank 1.82 22,760 0.79 2.13
TPBank 2.16 22,758 0.99 2.12
VCBS 1.75 22,795 0.78 2.12
VIB 2.35 22,765 0.83 2.13
VietBank 2.6 22,770 0.83 2.11
Vietcombank 2.12 22,763 0.82 2.16
VietinBank 2.23 22,762 0.86 2.15
VNDirect 2.16 22,764 0.8 2.13
VPBank 2 22,755 0.83 2.12
BQ dự báo Kỳ 10/21 2.31 22,766.86 0.81 2.13
Thực tế Tháng 10/21 0 22,756.52 0.79 2.14
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.3 0.52 0.11 0
ACB 2.29 4.48 0.11 0.02
Agribank 2.23 11.48 0.01 0.01
BIDV 2.3 5.48 0.01 0.01
BSC 2.34 43.48 0.04 0.01
CB 2.26 18.48 0.02 0
DongABank 2.99 56.52 0.07 0.07
Eximbank 2.85 1.52 0.01 0.02
HDBank 2.17 0.52 0.01 0.01
MB 2.28 58.48 0.05 0.09
MSB 2.32 2.48 0.02 0.01
NamABank 1.97 63.48 0.01 0.03
NCB 2.3 5.48 0.01 0.03
OCB 2.28 3.48 0 0
PVcomBank 2.55 18.48 0.03 0.02
Sacombank 2.59 2.52 0.03 0.02
SCB 2.18 25.48 0.01 0.01
SeABank 2.55 3.48 0.06 0.01
TechcomBank 1.82 3.48 0 0.01
TPBank 2.16 1.48 0.2 0.02
VCBS 1.75 38.48 0.01 0.02
VIB 2.35 8.48 0.04 0.01
VietBank 2.6 13.48 0.04 0.03
Vietcombank 2.12 6.48 0.03 0.02
VietinBank 2.23 5.48 0.07 0.01
VNDirect 2.16 7.48 0.01 0.01
VPBank 2 1.52 0.04 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 16 1 25 1
ACB 15 11 25 15
Agribank 10 18 3 4
BIDV 16 12 3 4
BSC 20 24 17 4
CB 12 20 12 1
DongABank 27 25 23 26
Eximbank 26 4 3 15
HDBank 8 1 3 4
MB 13 26 21 27
MSB 19 6 12 4
NamABank 3 27 3 23
NCB 16 12 3 23
OCB 13 8 1 1
PVcomBank 22 20 14 15
Sacombank 24 7 14 15
SCB 9 22 3 4
SeABank 22 8 22 4
TechcomBank 2 8 1 4
TPBank 6 3 27 15
VCBS 1 23 3 15
VIB 21 17 17 4
VietBank 25 19 17 23
Vietcombank 5 15 14 15
VietinBank 10 12 23 4
VNDirect 6 16 3 4
VPBank 4 4 17 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo