Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/24


Tổng hợp dự báo

4.35%
CPI (YOY)
25,370.65
Avg Intb USD/VND
4.3%
Avg Intb rate (1W)
2.83%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/24

4.34%
CPI (YOY)
25,443.45
Avg Intb USD/VND
4.37%
Avg Intb rate (1W)
2.8%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Sacombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

BacABank, VCBS

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

Eximbank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.35 25,412 4.49 2.88
Agribank 4.45 25,438 4.3 2.82
BacABank 4.56 25,444 4.38 2.87
BaovietBank 4.21 25,390 4.41 2.73
BIDV 4.25 25,430 4.42 2.82
BSC 4.31 25,330 4.16 2.74
BVSC 4.76 25,395 4.46 2.82
CB 4.66 25,444 4.16 2.84
DongABank 4.49 25,223 3.33 2.79
Eximbank 4.31 25,375 4.45 2.8
FPT 4.48 25,150 4.25 2.9
HDBank 4.29 25,441 4.31 2.85
Kafi 4.47 25,420 4.4 2.77
KienLongBank 4.54 25,425 4.2 2.76
LPBank 3.74 24,350 4.44 2.9
MB 4.65 25,450 4.16 2.89
MSB 4.29 25,439 4.29 2.82
NamABank 4.12 25,450 4.55 2.89
NCB 4.37 25,436 4.61 2.85
OCB 4.1 25,445 4.5 2.91
PGBank 4.45 25,390 4.25 2.95
PVcomBank 4.46 25,200 4.21 2.82
Sacombank 4.34 25,443 4.34 2.86
SeABank 4.37 25,429 3.98 2.79
TechcomBank 4.22 25,440 4.48 2.81
TPBank 4.32 25,411 4.09 2.88
VCBS 4.21 25,432 4.38 2.82
VIB 4.12 25,450 4.33 2.82
VietBank 4.62 25,350 4.25 2.84
Vietcombank 4.33 25,435 4.25 2.81
VietinBank 4.53 25,434 4.28 2.83
VNDirect 4.13 25,418 4.29 2.81
VPBank 4.33 25,432 4.32 2.82
BQ dự báo Kỳ 06/24 4.35 25,370.65 4.3 2.83
Thực tế Tháng 06/24 4.34 25,443.45 4.37 2.8
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.01 31.45 0.12 0.08
Agribank 0.11 5.45 0.07 0.02
BacABank 0.22 0.55 0.01 0.07
BaovietBank 0.13 53.45 0.04 0.07
BIDV 0.09 13.45 0.05 0.02
BSC 0.03 113.45 0.21 0.06
BVSC 0.42 48.45 0.09 0.02
CB 0.32 0.55 0.21 0.04
DongABank 0.15 220.45 1.04 0.01
Eximbank 0.03 68.45 0.08 0
FPT 0.14 293.45 0.12 0.1
HDBank 0.05 2.45 0.06 0.05
Kafi 0.13 23.45 0.03 0.03
KienLongBank 0.2 18.45 0.17 0.04
LPBank 0.6 1,093.45 0.07 0.1
MB 0.31 6.55 0.21 0.09
MSB 0.05 4.45 0.08 0.02
NamABank 0.22 6.55 0.18 0.09
NCB 0.03 7.45 0.24 0.05
OCB 0.24 1.55 0.13 0.11
PGBank 0.11 53.45 0.12 0.15
PVcomBank 0.12 243.45 0.16 0.02
Sacombank 0 0.45 0.03 0.06
SeABank 0.03 14.45 0.39 0.01
TechcomBank 0.12 3.45 0.11 0.01
TPBank 0.02 32.45 0.28 0.08
VCBS 0.13 11.45 0.01 0.02
VIB 0.22 6.55 0.04 0.02
VietBank 0.28 93.45 0.12 0.04
Vietcombank 0.01 8.45 0.12 0.01
VietinBank 0.19 9.45 0.09 0.03
VNDirect 0.21 25.45 0.08 0.01
VPBank 0.01 11.45 0.05 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2 23 19 27
Agribank 13 8 11 7
BacABank 26 2 1 26
BaovietBank 17 26 5 25
BIDV 12 18 7 7
BSC 6 30 28 23
BVSC 33 25 15 7
CB 32 2 28 18
DongABank 21 31 34 2
Eximbank 6 28 12 1
FPT 20 33 20 31
HDBank 10 5 9 20
Kafi 17 21 3 15
KienLongBank 23 20 26 17
LPBank 34 34 10 31
MB 31 9 28 29
MSB 10 7 13 7
NamABank 26 9 27 29
NCB 6 12 31 20
OCB 29 4 24 33
PGBank 13 26 20 34
PVcomBank 15 32 25 7
Sacombank 1 1 4 24
SeABank 6 19 33 2
TechcomBank 15 6 18 4
TPBank 5 24 32 27
VCBS 17 16 1 7
VIB 26 9 6 7
VietBank 30 29 20 18
Vietcombank 2 14 20 4
VietinBank 22 15 17 16
VNDirect 24 22 13 4
VPBank 2 16 8 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo