Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/22 (tháng 10/22 -> 09/23)

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.41%
CPI (YOY)
23,432.11
Avg Intb USD/VND
4.14%
Avg Intb rate (1W)
3.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/22 -> 09/23

3.66%
CPI (YOY)
23,828.72
Avg Intb USD/VND
3.98%
Avg Intb rate (1W)
3.68%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.78 23,500 3.75 3.69
ACB 3.33 23,679 3.61 3.58
Agribank 3.9 23,800 3.5 3.25
BIDV 3.15 23,317 3.45 3.63
BSC 3.26 23,285 3.47 3.79
CB 3.68 23,595 6.3 3.98
DongABank 2.88 23,345 3.57 2.89
Eximbank 3.01 23,768 3.55 3.7
HDBank 3.15 23,160 4.3 3.46
KienLongBank 4.36 23,650 4.35 3.1
MB 3.65 23,448 3.25 2.81
MSB 3.25 23,297 3.31 3.41
NamABank 3.89 23,315 3.75 3.6
NCB 3.86 23,648 5.55 3.55
OCB 3.28 23,280 4.8 3.9
PVcomBank 3.78 23,450 4.75 3.45
Sacombank 3.03 23,223 3.79 4.45
SeABank 3.96 23,583 4.85 4.46
TechcomBank 3.14 23,334 3.62 3.43
TPBank 3.3 23,350 3.8 3.62
VCBS 3.83 23,379 3.5 3.44
VIB 3.18 23,325 5.93 3.78
VietBank 3.3 23,386 3.5 3.5
Vietcombank 3.21 23,337 3.29 3.37
VietinBank 3.9 23,500 5.5 3.7
VPBank 2.95 23,262 3.09 3.51
BQ dự báo Kỳ 10/22 (tháng 10/22 -> 09/23) 3.41 23,432.11 4.14 3.59
Thực tế Tháng 10/22 -> 09/23 3.66 23,828.72 3.98 3.68
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.12 328.72 0.23 0.01
ACB 0.33 149.72 0.37 0.1
Agribank 0.24 28.72 0.48 0.43
BIDV 0.51 511.72 0.53 0.05
BSC 0.4 543.72 0.51 0.11
CB 0.02 233.72 2.32 0.3
DongABank 0.78 483.72 0.41 0.79
Eximbank 0.65 60.72 0.43 0.02
HDBank 0.51 668.72 0.32 0.22
KienLongBank 0.7 178.72 0.37 0.58
MB 0.01 380.72 0.73 0.87
MSB 0.41 531.72 0.67 0.27
NamABank 0.23 513.72 0.23 0.08
NCB 0.2 180.72 1.57 0.13
OCB 0.38 548.72 0.82 0.22
PVcomBank 0.12 378.72 0.77 0.23
Sacombank 0.63 605.72 0.19 0.77
SeABank 0.3 245.72 0.87 0.78
TechcomBank 0.52 494.72 0.36 0.25
TPBank 0.36 478.72 0.18 0.06
VCBS 0.17 449.72 0.48 0.24
VIB 0.48 503.72 1.95 0.1
VietBank 0.36 442.72 0.48 0.18
Vietcombank 0.45 491.72 0.69 0.31
VietinBank 0.24 328.72 1.52 0.02
VPBank 0.71 566.72 0.89 0.17
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 8 4 1
ACB 11 3 8 8
Agribank 8 1 12 22
BIDV 19 20 16 4
BSC 15 23 15 9
CB 2 6 27 20
DongABank 27 16 10 26
Eximbank 24 2 11 2
HDBank 19 27 6 15
KienLongBank 25 4 9 23
MB 1 11 19 27
MSB 16 22 17 19
NamABank 7 21 4 6
NCB 6 5 25 11
OCB 14 24 21 14
PVcomBank 3 10 20 16
Sacombank 23 26 3 24
SeABank 10 7 22 25
TechcomBank 21 18 7 18
TPBank 12 15 2 5
VCBS 5 13 12 17
VIB 18 19 26 7
VietBank 12 12 12 13
Vietcombank 17 17 18 21
VietinBank 8 8 24 2
VPBank 26 25 23 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo