Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/23 (tháng 10/23 -> 09/24)


Tổng hợp dự báo

3.46%
CPI (YOY)
23,974.24
Avg Intb USD/VND
2.69%
Avg Intb rate (1W)
3.09%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/23 -> 09/24

4.4%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
0%
Avg Intb rate (1W)
0%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.58 24,000 3.78 3.21
ACB 3.45 23,789 3.11 3.25
Agribank 4.33 24,150 3.1 3.1
BacABank 3.3 23,812 3.15 3.23
BIDV 3.3 23,860 2.98 3.21
BSC 3.4 23,820 2.87 3.21
CB 3.42 24,617 2.29 2.9
DongABank 3.75 24,010 2.5 2.75
Eximbank 4.01 23,950 3.1 3.16
HDBank 3.51 23,882 2.79 3.16
KienLongBank 3.48 24,150 0.2 3.2
LPBank 3.5 23,857 2.88 2.85
MB 4.4 24,250 1.1 2.8
MSB 3.32 23,808 2.96 3.23
NamABank 3.48 24,128 3.85 3.3
NCB 2.8 24,080 1.8 2.35
OCB 3.54 24,255 2.9 3.34
Sacombank 2.23 23,863 1.69 3.05
SeABank 3.37 23,820 2.75 3.18
TechcomBank 3.32 23,839 2.88 3.15
TPBank 3.3 23,838 2.68 3.22
VCBS 3.33 23,842 2.95 3.16
VIB 3.45 24,000 0.92 3
VietBank 3.36 24,250 2.8 3.26
Vietcombank 3.39 23,875 2.91 3.11
VietinBank 3.9 23,900 3.8 2.8
VNDirect 3.38 23,836 3.1 3.18
VPBank 3.33 23,900 3.37 3.21
BQ dự báo Kỳ 10/23 (tháng 10/23 -> 09/24) 3.46 23,974.24 2.69 3.09
Thực tế Tháng 10/23 -> 09/24 4.4 0 0 0
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.82 24,000 3.78 3.21
ACB 0.95 23,789 3.11 3.25
Agribank 0.07 24,150 3.1 3.1
BacABank 1.1 23,812 3.15 3.23
BIDV 1.1 23,860 2.98 3.21
BSC 1 23,820 2.87 3.21
CB 0.98 24,617 2.29 2.9
DongABank 0.65 24,010 2.5 2.75
Eximbank 0.39 23,950 3.1 3.16
HDBank 0.89 23,882 2.79 3.16
KienLongBank 0.92 24,150 0.2 3.2
LPBank 0.9 23,857 2.88 2.85
MB 0 24,250 1.1 2.8
MSB 1.08 23,808 2.96 3.23
NamABank 0.92 24,128 3.85 3.3
NCB 1.6 24,080 1.8 2.35
OCB 0.86 24,255 2.9 3.34
Sacombank 2.17 23,863 1.69 3.05
SeABank 1.03 23,820 2.75 3.18
TechcomBank 1.08 23,839 2.88 3.15
TPBank 1.1 23,838 2.68 3.22
VCBS 1.07 23,842 2.95 3.16
VIB 0.95 24,000 0.92 3
VietBank 1.04 24,250 2.8 3.26
Vietcombank 1.01 23,875 2.91 3.11
VietinBank 0.5 23,900 3.8 2.8
VNDirect 1.02 23,836 3.1 3.18
VPBank 1.07 23,900 3.37 3.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 19 27 19
ACB 12 1 24 26
Agribank 2 24 21 9
BacABank 25 3 25 24
BIDV 25 11 20 19
BSC 15 4 13 19
CB 14 29 6 6
DongABank 5 21 7 2
Eximbank 3 18 21 12
HDBank 8 15 10 12
KienLongBank 10 24 1 18
LPBank 9 10 14 5
MB 1 26 3 3
MSB 23 2 19 24
NamABank 10 23 29 28
NCB 28 22 5 1
OCB 7 28 16 29
Sacombank 29 12 4 8
SeABank 19 4 9 16
TechcomBank 23 8 14 11
TPBank 25 7 8 23
VCBS 21 9 18 12
VIB 12 19 2 7
VietBank 20 26 12 27
Vietcombank 17 14 17 10
VietinBank 4 16 28 3
VNDirect 18 6 21 16
VPBank 21 16 26 19

Biểu đồ

Kết quả Dự báo