Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/23

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.15%
CPI (YOY)
24,054.72
Avg Intb USD/VND
0.45%
Avg Intb rate (1W)
2.57%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/23

3.66%
CPI (YOY)
24,246.11
Avg Intb USD/VND
0.38%
Avg Intb rate (1W)
2.6%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Eximbank, LPBank, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.21 24,018 0.4 2.61
ACB 3.12 24,222 0.44 2.64
Agribank 3.12 24,075 0.44 2.56
BacABank 3.03 23,990 0.52 2.62
BIDV 3.46 24,105 0.4 2.58
BSC 3.37 23,823 0.36 2.41
CB 3.01 24,124 0.36 2.53
DongABank 3.45 23,945 0.56 2.58
Eximbank 2.79 24,015 0.45 2.6
HDBank 3.3 24,143 0.45 2.68
KienLongBank 3.06 24,168 0.55 2.62
LPBank 3.24 23,850 0.43 2.6
MB 3.02 23,845 0.41 2.42
MSB 3.36 24,115 0.44 2.55
NamABank 3.98 24,032 0.4 2.56
NCB 3.09 24,120 0.52 2.51
OCB 3.24 24,022 0.3 2.59
PVcomBank 3.02 23,888 0.45 2.58
Sacombank 2.82 24,042 0.41 2.53
SCB 3.18 24,123 0.61 2.61
SeABank 3.22 24,190 0.46 2.59
TechcomBank 3.12 24,070 0.41 2.54
TPBank 2.71 24,135 0.41 2.59
VCBS 3.05 24,081 0.64 2.61
VIB 2.86 24,010 0.38 2.66
VietBank 3 24,145 0.4 2.6
Vietcombank 2.98 24,129 0.39 2.43
VNDirect 3.26 24,107 0.45 2.58
VPBank 3.33 24,055 0.49 2.68
BQ dự báo Kỳ 09/23 3.15 24,054.72 0.45 2.57
Thực tế Tháng 09/23 3.66 24,246.11 0.38 2.6
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.45 228.11 0.02 0.01
ACB 0.54 24.11 0.06 0.04
Agribank 0.54 171.11 0.06 0.04
BacABank 0.63 256.11 0.14 0.02
BIDV 0.2 141.11 0.02 0.02
BSC 0.29 423.11 0.02 0.19
CB 0.65 122.11 0.02 0.07
DongABank 0.21 301.11 0.18 0.02
Eximbank 0.87 231.11 0.07 0
HDBank 0.36 103.11 0.07 0.08
KienLongBank 0.6 78.11 0.17 0.02
LPBank 0.42 396.11 0.05 0
MB 0.64 401.11 0.03 0.18
MSB 0.3 131.11 0.06 0.05
NamABank 0.32 214.11 0.02 0.04
NCB 0.57 126.11 0.14 0.09
OCB 0.42 224.11 0.08 0.01
PVcomBank 0.64 358.11 0.07 0.02
Sacombank 0.84 204.11 0.03 0.07
SCB 0.48 123.11 0.23 0.01
SeABank 0.44 56.11 0.08 0.01
TechcomBank 0.54 176.11 0.03 0.06
TPBank 0.95 111.11 0.03 0.01
VCBS 0.61 165.11 0.26 0.01
VIB 0.8 236.11 0 0.06
VietBank 0.66 101.11 0.02 0
Vietcombank 0.68 117.11 0.01 0.17
VNDirect 0.4 139.11 0.07 0.02
VPBank 0.33 191.11 0.11 0.08
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 21 3 4
ACB 14 1 14 16
Agribank 14 15 14 16
BacABank 20 24 24 10
BIDV 1 13 3 10
BSC 3 29 3 29
CB 23 8 3 22
DongABank 2 25 27 10
Eximbank 28 22 17 1
HDBank 7 5 17 24
KienLongBank 18 3 26 10
LPBank 9 27 13 1
MB 21 28 9 28
MSB 4 11 14 19
NamABank 5 19 3 16
NCB 17 10 24 26
OCB 9 20 21 4
PVcomBank 21 26 17 10
Sacombank 27 18 9 22
SCB 13 9 28 4
SeABank 11 2 21 4
TechcomBank 14 16 9 20
TPBank 29 6 9 4
VCBS 19 14 29 4
VIB 26 23 1 20
VietBank 24 4 3 1
Vietcombank 25 7 2 27
VNDirect 8 12 17 10
VPBank 6 17 23 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo