Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/22

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.76%
CPI (YOY)
22,960.46
Avg Intb USD/VND
2.05%
Avg Intb rate (1W)
3.07%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/22

0%
CPI (YOY)
23,099.75
Avg Intb USD/VND
1.84%
Avg Intb rate (1W)
3.14%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

MB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 22,950 2.2 3.12
ACB 2.72 22,955 2.07 3.05
Agribank 2.83 22,966 2.2 3.2
BIDV 2.79 22,952 2.04 3.02
BSC 2.7 23,050 1.8 3.2
CB 2.5 22,955 2.23 2.97
DongABank 2.88 22,925 1.88 3.22
HDBank 2.75 22,954 1.88 3.03
KienLongBank 2.53 22,938 2.28 3
MB 2.05 22,998 1.91 2.95
MSB 2.72 22,964 1.99 3.03
NamABank 3.58 22,998 2.1 3.02
NCB 2.67 22,958 1.88 3.08
OCB 2.86 22,953 1.95 3.12
PVcomBank 2.75 22,888 2.01 2.98
Sacombank 2.86 22,959 1.87 3.05
SeABank 2.6 22,965 2.1 3.07
TechcomBank 2.88 22,970 1.96 3.01
TPBank 2.59 22,950 2.12 3.08
VCBS 2.91 23,012 2.23 3.05
VIB 2.81 22,820 2.12 3.1
VietBank 2.7 22,905 2.05 3.1
Vietcombank 2.83 23,054 2.21 3.13
VietinBank 2.76 22,968 1.95 2.96
VNDirect 3.1 22,970 2 3.1
VPBank 2.98 23,000 2.06 3.14
BQ dự báo Kỳ 05/22 2.76 22,960.46 2.05 3.07
Thực tế Tháng 05/22 0 23,099.75 1.84 3.14
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 149.75 0.36 0.02
ACB 2.72 144.75 0.23 0.09
Agribank 2.83 133.75 0.36 0.06
BIDV 2.79 147.75 0.2 0.12
BSC 2.7 49.75 0.04 0.06
CB 2.5 144.75 0.39 0.17
DongABank 2.88 174.75 0.04 0.08
HDBank 2.75 145.75 0.04 0.11
KienLongBank 2.53 161.75 0.44 0.14
MB 2.05 101.75 0.07 0.19
MSB 2.72 135.75 0.15 0.11
NamABank 3.58 101.75 0.26 0.12
NCB 2.67 141.75 0.04 0.06
OCB 2.86 146.75 0.11 0.02
PVcomBank 2.75 211.75 0.17 0.16
Sacombank 2.86 140.75 0.03 0.09
SeABank 2.6 134.75 0.26 0.07
TechcomBank 2.88 129.75 0.12 0.13
TPBank 2.59 149.75 0.28 0.06
VCBS 2.91 87.75 0.39 0.09
VIB 2.81 279.75 0.28 0.04
VietBank 2.7 194.75 0.21 0.04
Vietcombank 2.83 45.75 0.37 0.01
VietinBank 2.76 131.75 0.11 0.18
VNDirect 3.1 129.75 0.16 0.04
VPBank 2.98 99.75 0.22 0
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 12 21 22 3
ACB 10 16 17 15
Agribank 18 10 22 10
BIDV 16 20 13 20
BSC 8 2 5 10
CB 2 16 25 25
DongABank 22 24 2 14
HDBank 13 18 2 18
KienLongBank 3 23 27 23
MB 1 5 6 27
MSB 10 13 10 18
NamABank 27 5 18 20
NCB 6 15 2 8
OCB 20 19 7 3
PVcomBank 13 26 12 24
Sacombank 20 14 1 15
SeABank 5 12 18 12
TechcomBank 22 7 9 22
TPBank 4 21 20 8
VCBS 24 3 25 15
VIB 17 27 20 5
VietBank 8 25 14 5
Vietcombank 18 1 24 2
VietinBank 15 9 7 26
VNDirect 26 7 11 5
VPBank 25 4 15 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo