Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.73%
CPI (YOY)
22,778.48
Avg Intb USD/VND
0.81%
Avg Intb rate (1W)
2.06%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/21

0%
CPI (YOY)
22,764.15
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Sacombank, SeABank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: TechcomBank, VietinBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.85 22,777 0.79 2.05
Agribank 2.9 22,775 0.8 2.07
BIDV 2.71 22,758 0.78 2.06
BSC 2.96 22,900 0.8 2.09
CB 2.79 22,800 1.1 2.07
DongABank 2.32 22,760 0.72 2.15
Eximbank 2.5 22,768 0.8 2.08
HDBank 2.49 22,760 0.95 2.07
MB 2.89 22,838 0.85 2.08
MSB 2.88 22,767 0.8 2.06
NamABank 2.69 22,760 0.8 2
NCB 2.85 22,768 0.83 2.07
OCB 2.9 22,757 0.72 2.03
PVcomBank 2.85 22,755 0.86 2.07
Sacombank 2.39 22,765 0.69 2.06
SCB 2.59 22,769 0.77 2.07
SeABank 2.8 22,765 0.85 2.06
TechcomBank 2.7 22,760 0.82 2.08
TPBank 2.81 22,760 0.87 2.07
VCBS 2.54 22,839 0.83 2.04
VIB 2.7 22,760 0.81 2.08
VietBank 2.86 22,802 0.85 2.05
Vietcombank 2.89 22,735 0.68 1.98
VietinBank 2.91 22,790 0.82 2.07
VNDirect 2.8 22,780 0.66 2.08
VPBank 2.73 22,765 0.75 1.99
BQ dự báo Kỳ 09/21 2.73 22,778.48 0.81 2.06
Thực tế Tháng 09/21 0 22,764.15 0.82 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.85 12.85 0.03 0.04
Agribank 2.9 10.85 0.02 0.02
BIDV 2.71 6.15 0.04 0.03
BSC 2.96 135.85 0.02 0
CB 2.79 35.85 0.29 0.02
DongABank 2.32 4.15 0.1 0.06
Eximbank 2.5 3.85 0.02 0.01
HDBank 2.49 4.15 0.13 0.02
MB 2.89 73.85 0.03 0.01
MSB 2.88 2.85 0.02 0.03
NamABank 2.69 4.15 0.02 0.09
NCB 2.85 3.85 0.01 0.02
OCB 2.9 7.15 0.1 0.06
PVcomBank 2.85 9.15 0.04 0.02
Sacombank 2.39 0.85 0.13 0.03
SCB 2.59 4.85 0.05 0.02
SeABank 2.8 0.85 0.03 0.03
TechcomBank 2.7 4.15 0 0.01
TPBank 2.81 4.15 0.05 0.02
VCBS 2.54 74.85 0.01 0.05
VIB 2.7 4.15 0.01 0.01
VietBank 2.86 37.85 0.03 0.04
Vietcombank 2.89 29.15 0.14 0.11
VietinBank 2.91 25.85 0 0.02
VNDirect 2.8 15.85 0.16 0.01
VPBank 2.73 0.85 0.07 0.1
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 16 18 11 19
Agribank 23 17 6 7
BIDV 10 14 15 15
BSC 26 26 6 1
CB 12 22 26 7
DongABank 1 7 20 22
Eximbank 4 5 6 2
HDBank 3 7 22 7
MB 21 24 11 2
MSB 20 4 6 15
NamABank 7 7 6 24
NCB 16 5 3 7
OCB 23 15 20 22
PVcomBank 16 16 15 7
Sacombank 2 1 22 15
SCB 6 13 17 7
SeABank 13 1 11 15
TechcomBank 8 7 1 2
TPBank 15 7 17 7
VCBS 5 25 3 21
VIB 8 7 3 2
VietBank 19 23 11 19
Vietcombank 21 21 24 26
VietinBank 25 20 1 7
VNDirect 13 19 25 2
VPBank 11 1 19 25

Biểu đồ

Kết quả Dự báo