Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.55%
CPI (YOY)
22,961.56
Avg Intb USD/VND
1.09%
Avg Intb rate (1W)
2.11%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/21

2.82%
CPI (YOY)
22,851.73
Avg Intb USD/VND
0.98%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VietinBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Eximbank, VIB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BIDV


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.85 22,955 0.95 2.08
ACB 2.66 22,966 1.05 2.1
BIDV 2.43 22,936 1.05 2.09
DongABank 1.32 22,988 0.91 2.32
Eximbank 2.47 22,970 1 2.05
HDBank 2.24 22,945 1.12 2.08
LienVietPostBank 2.28 23,011 1.1 2.05
MB 2.18 22,968 1.18 2.15
MSB 2.76 22,931 1.13 2.13
NamABank 2.35 23,930 1.35 2.15
NCB 2.5 22,968 1.16 2.12
OCB 2.6 22,950 1.1 2.04
PVcomBank 2.75 22,980 1.15 2.14
Sacombank 2.68 22,933 1.07 2.05
SCB 2.84 22,956 1.14 2.16
SeABank 2.48 22,925 1.11 2.07
TechcomBank 2.64 22,960 1.07 2.12
TPBank 2.73 22,940 1.11 2.06
VCBS 2.92 22,095 0.83 2.11
VIB 2.42 22,930 1 2.12
VietBank 2.73 22,959 1 2.04
Vietcombank 3.33 22,948 1.52 2.22
VietinBank 2.82 22,950 1.11 2.15
VNDirect 2.6 23,000 0.95 2.15
VPBank 2.22 22,945 1.15 2.04
BQ dự báo Kỳ 08/21 2.55 22,961.56 1.09 2.11
Thực tế Tháng 08/21 2.82 22,851.73 0.98 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.03 103.27 0.03 0.01
ACB 0.16 114.27 0.07 0.01
BIDV 0.39 84.27 0.07 0
DongABank 1.5 136.27 0.07 0.23
Eximbank 0.35 118.27 0.02 0.04
HDBank 0.58 93.27 0.14 0.01
LienVietPostBank 0.54 159.27 0.12 0.04
MB 0.64 116.27 0.2 0.06
MSB 0.06 79.27 0.15 0.04
NamABank 0.47 1,078.27 0.37 0.06
NCB 0.32 116.27 0.18 0.03
OCB 0.22 98.27 0.12 0.05
PVcomBank 0.07 128.27 0.17 0.05
Sacombank 0.14 81.27 0.09 0.04
SCB 0.02 104.27 0.16 0.07
SeABank 0.34 73.27 0.13 0.02
TechcomBank 0.18 108.27 0.09 0.03
TPBank 0.09 88.27 0.13 0.03
VCBS 0.1 756.73 0.15 0.02
VIB 0.4 78.27 0.02 0.03
VietBank 0.09 107.27 0.02 0.05
Vietcombank 0.51 96.27 0.54 0.13
VietinBank 0 98.27 0.13 0.06
VNDirect 0.22 148.27 0.03 0.06
VPBank 0.6 93.27 0.17 0.05
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 12 4 2
ACB 10 16 6 2
BIDV 17 5 6 1
DongABank 25 21 6 25
Eximbank 16 19 1 11
HDBank 22 7 16 2
LienVietPostBank 21 23 11 11
MB 24 17 23 19
MSB 4 3 17 11
NamABank 19 25 24 19
NCB 14 17 22 7
OCB 12 10 11 15
PVcomBank 5 20 20 15
Sacombank 9 4 9 11
SCB 2 13 19 23
SeABank 15 1 13 5
TechcomBank 11 15 9 7
TPBank 6 6 13 7
VCBS 8 24 17 5
VIB 18 2 1 7
VietBank 6 14 1 15
Vietcombank 20 9 25 24
VietinBank 1 10 13 19
VNDirect 12 22 4 19
VPBank 23 7 20 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo