Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.55%
CPI (YOY)
22,961.56
Avg Intb USD/VND
1.09%
Avg Intb rate (1W)
2.11%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.85 22,955 0.95 2.08
ACB 2.66 22,966 1.05 2.1
BIDV 2.43 22,936 1.05 2.09
DongABank 1.32 22,988 0.91 2.32
Eximbank 2.47 22,970 1 2.05
HDBank 2.24 22,945 1.12 2.08
MB 2.18 22,968 1.18 2.15
MSB 2.76 22,931 1.13 2.13
NamABank 2.35 23,930 1.35 2.15
NCB 2.5 22,968 1.16 2.12
OCB 2.6 22,950 1.1 2.04
PVcomBank 2.75 22,980 1.15 2.14
Sacombank 2.68 22,933 1.07 2.05
SeABank 2.48 22,925 1.11 2.07
TechcomBank 2.64 22,960 1.07 2.12
TPBank 2.73 22,940 1.11 2.06
VCBS 2.92 22,095 0.83 2.11
VIB 2.42 22,930 1 2.12
VietBank 2.73 22,959 1 2.04
Vietcombank 3.33 22,948 1.52 2.22
VietinBank 2.82 22,950 1.11 2.15
VNDirect 2.6 23,000 0.95 2.15
VPBank 2.22 22,945 1.15 2.04
BQ dự báo Kỳ 08/21 2.55 22,961.56 1.09 2.11
Thực tế Tháng 07/21 0 23,006.18 1.15 2.17
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.85 107.82 0.03 0.02
ACB 2.66 118.82 0.07 0
BIDV 2.43 88.82 0.07 0.01
DongABank 1.32 140.82 0.07 0.22
Eximbank 2.47 122.82 0.02 0.05
HDBank 2.24 97.82 0.14 0.02
MB 2.18 120.82 0.2 0.05
MSB 2.76 83.82 0.15 0.03
NamABank 2.35 1,082.82 0.37 0.05
NCB 2.5 120.82 0.18 0.02
OCB 2.6 102.82 0.12 0.06
PVcomBank 2.75 132.82 0.17 0.04
Sacombank 2.68 85.82 0.09 0.05
SeABank 2.48 77.82 0.13 0.03
TechcomBank 2.64 112.82 0.09 0.02
TPBank 2.73 92.82 0.13 0.04
VCBS 2.92 752.18 0.15 0.01
VIB 2.42 82.82 0.02 0.02
VietBank 2.73 111.82 0.02 0.06
Vietcombank 3.33 100.82 0.54 0.12
VietinBank 2.82 102.82 0.13 0.05
VNDirect 2.6 152.82 0.03 0.05
VPBank 2.22 97.82 0.17 0.06
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22 12 4 4
ACB 14 16 6 1
BIDV 7 5 6 2
DongABank 1 21 8 24
Eximbank 8 19 1 13
HDBank 4 7 15 4
MB 2 17 22 15
MSB 19 3 16 10
NamABank 5 24 23 15
NCB 10 17 21 6
OCB 11 10 11 19
PVcomBank 18 20 19 12
Sacombank 15 4 9 13
SeABank 9 1 12 9
TechcomBank 13 15 9 6
TPBank 16 6 12 11
VCBS 23 23 17 3
VIB 6 2 1 6
VietBank 16 14 1 19
Vietcombank 24 9 24 23
VietinBank 20 10 12 15
VNDirect 11 22 4 15
VPBank 3 7 19 19

Biểu đồ

Kết quả Dự báo