Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.74%
CPI (YOY)
23,065.38
Avg Intb USD/VND
0.88%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 23,056 1.35 2.38
ACB 2.63 23,053 1.42 2.41
Agribank 2.85 23,077 1.2 2.38
BIDV 2.86 23,073 0.84 2.38
CB 1.9 23,075 0.68 2.36
DongABank 1.72 23,088 0.81 2.31
Eximbank 3.4 23,073 1.1 2.4
HDBank 2.44 23,074 0.91 2.39
MB 2.62 23,073 0.86 2.43
MSB 2.82 23,065 0.63 2.39
NamABank 3.05 23,066 0.8 2.37
NCB 2.76 23,066 1.05 2.39
PVcomBank 2.8 23,058 0.7 2.37
Sacombank 2.9 23,030 1.05 2.41
SeABank 1.75 23,058 0.79 2.4
TechcomBank 2.73 23,072 0.55 2.33
TPBank 2.8 23,065 0.97 2.36
VCBS 2.62 23,045 0.41 2.26
VIB 2.45 23,065 0.93 2.39
VietBank 2.5 23,075 0.9 2.4
Vietcombank 2.83 23,072 0.66 2.37
VietinBank 2.95 23,060 0.6 2.41
VNDirect 4.8 23,075 0.4 2.43
VPBank 3.02 23,060 0.96 2.38
BQ dự báo Kỳ 05/21 2.74 23,065.38 0.88 2.38
Thực tế Tháng 04/21 0 23,069.75 0.63 2.39
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 1.5 0.01 0.03
ACB 2.63 1.5 0.08 0.06
Agribank 2.85 22.5 0.14 0.03
BIDV 2.86 18.5 0.5 0.03
CB 1.9 20.5 0.66 0.01
DongABank 1.72 33.5 0.53 0.04
Eximbank 3.4 18.5 0.24 0.05
HDBank 2.44 19.5 0.43 0.04
MB 2.62 18.5 0.48 0.08
MSB 2.82 10.5 0.71 0.04
NamABank 3.05 11.5 0.54 0.02
NCB 2.76 11.5 0.29 0.04
PVcomBank 2.8 3.5 0.64 0.02
Sacombank 2.9 24.5 0.29 0.06
SeABank 1.75 3.5 0.55 0.05
TechcomBank 2.73 17.5 0.79 0.02
TPBank 2.8 10.5 0.37 0.01
VCBS 2.62 9.5 0.93 0.09
VIB 2.45 10.5 0.41 0.04
VietBank 2.5 20.5 0.44 0.05
Vietcombank 2.83 17.5 0.68 0.02
VietinBank 2.95 5.5 0.74 0.06
VNDirect 4.8 20.5 0.94 0.08
VPBank 3.02 5.5 0.38 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 21 1 1 8
ACB 9 1 2 20
Agribank 17 23 3 8
BIDV 18 16 14 8
CB 3 20 19 1
DongABank 1 25 15 12
Eximbank 24 16 5 17
HDBank 4 19 11 13
MB 7 16 13 23
MSB 15 9 21 13
NamABank 23 12 16 4
NCB 11 12 6 13
PVcomBank 12 3 18 4
Sacombank 19 24 6 20
SeABank 2 3 17 17
TechcomBank 10 14 23 3
TPBank 12 9 8 1
VCBS 7 8 24 25
VIB 5 9 10 13
VietBank 6 20 12 17
Vietcombank 16 14 20 4
VietinBank 20 5 22 20
VNDirect 25 20 25 23
VPBank 22 5 9 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo