Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.74%
CPI (YOY)
23,065.38
Avg Intb USD/VND
0.88%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/21

2.9%
CPI (YOY)
23,055.3
Avg Intb USD/VND
1.34%
Avg Intb rate (1W)
2.34%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ABBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: TechcomBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 23,056 1.35 2.38
ACB 2.63 23,053 1.42 2.41
Agribank 2.85 23,077 1.2 2.38
BIDV 2.86 23,073 0.84 2.38
CB 1.9 23,075 0.68 2.36
DongABank 1.72 23,088 0.81 2.31
Eximbank 3.4 23,073 1.1 2.4
HDBank 2.44 23,074 0.91 2.39
LienVietPostBank 2.13 23,066 1 2.36
MB 2.62 23,073 0.86 2.43
MSB 2.82 23,065 0.63 2.39
NamABank 3.05 23,066 0.8 2.37
NCB 2.76 23,066 1.05 2.39
PVcomBank 2.8 23,058 0.7 2.37
Sacombank 2.9 23,030 1.05 2.41
SCB 2.8 23,060 1.2 2.37
SeABank 1.75 23,058 0.79 2.4
TechcomBank 2.73 23,072 0.55 2.33
TPBank 2.8 23,065 0.97 2.36
VCBS 2.62 23,045 0.41 2.26
VIB 2.45 23,065 0.93 2.39
VietBank 2.5 23,075 0.9 2.4
Vietcombank 2.83 23,072 0.66 2.37
VietinBank 2.95 23,060 0.6 2.41
VNDirect 4.8 23,075 0.4 2.43
VPBank 3.02 23,060 0.96 2.38
BQ dự báo Kỳ 05/21 2.74 23,065.38 0.88 2.38
Thực tế Tháng 05/21 2.9 23,055.3 1.34 2.34
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.1 0.7 0.01 0.04
ACB 0.27 2.3 0.08 0.07
Agribank 0.05 21.7 0.14 0.04
BIDV 0.04 17.7 0.5 0.04
CB 1 19.7 0.66 0.02
DongABank 1.18 32.7 0.53 0.03
Eximbank 0.5 17.7 0.24 0.06
HDBank 0.46 18.7 0.43 0.05
LienVietPostBank 0.77 10.7 0.34 0.02
MB 0.28 17.7 0.48 0.09
MSB 0.08 9.7 0.71 0.05
NamABank 0.15 10.7 0.54 0.03
NCB 0.14 10.7 0.29 0.05
PVcomBank 0.1 2.7 0.64 0.03
Sacombank 0 25.3 0.29 0.07
SCB 0.1 4.7 0.14 0.03
SeABank 1.15 2.7 0.55 0.06
TechcomBank 0.17 16.7 0.79 0.01
TPBank 0.1 9.7 0.37 0.02
VCBS 0.28 10.3 0.93 0.08
VIB 0.45 9.7 0.41 0.05
VietBank 0.4 19.7 0.44 0.06
Vietcombank 0.07 16.7 0.68 0.03
VietinBank 0.05 4.7 0.74 0.07
VNDirect 1.9 19.7 0.94 0.09
VPBank 0.12 4.7 0.38 0.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 7 1 1 10
ACB 15 2 2 21
Agribank 3 24 3 10
BIDV 2 17 15 10
CB 23 21 20 2
DongABank 25 26 16 5
Eximbank 21 17 5 18
HDBank 20 20 12 14
LienVietPostBank 22 12 8 2
MB 16 17 14 25
MSB 6 8 22 14
NamABank 13 12 17 5
NCB 12 12 6 14
PVcomBank 7 3 19 5
Sacombank 1 25 6 21
SCB 7 5 3 5
SeABank 24 3 18 18
TechcomBank 14 15 24 1
TPBank 7 8 9 2
VCBS 16 11 25 24
VIB 19 8 11 14
VietBank 18 21 13 18
Vietcombank 5 15 21 5
VietinBank 3 5 23 21
VNDirect 26 21 26 25
VPBank 11 5 10 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo