Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/23


Tổng hợp dự báo

3.8%
CPI (YOY)
24,392.62
Avg Intb USD/VND
1.63%
Avg Intb rate (1W)
2.9%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/23

3.59%
CPI (YOY)
24,487.73
Avg Intb USD/VND
1.37%
Avg Intb rate (1W)
2.89%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

NamABank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

VietBank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

OCB, SCB, VietBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.83 24,380 2.85 3.01
ACB 3.67 24,502 2.09 2.97
Agribank 3.65 24,415 1.8 2.8
BacABank 3.5 24,397 1.95 2.96
BIDV 3.78 24,440 1.92 2.91
BSC 4.12 24,297 0.39 2.67
CB 3.1 24,399 1.71 2.91
DongABank 4.05 24,275 1.5 3.02
Eximbank 4.53 24,455 1.61 2.91
HDBank 3.91 24,439 1.76 2.9
KienLongBank 4.12 24,363 1.3 2.9
LPBank 3.95 24,269 1.28 2.83
MB 3.72 24,350 1.12 2.8
MSB 3.81 24,303 1.95 2.95
NamABank 3.61 24,486 2.15 2.91
NCB 3.35 24,428 1.6 3.1
OCB 4.07 24,380 1.3 2.88
Sacombank 3.33 24,414 1.83 2.83
SeABank 3.73 24,414 1.45 2.91
TechcomBank 3.76 24,398 2.05 2.9
TPBank 3.55 24,414 1.85 2.93
VCBS 3.81 24,435 1.76 2.72
VIB 4 24,400 0.78 2.95
VietBank 3.5 24,414 1.4 2.88
Vietcombank 3.96 24,362 1.09 2.81
VietinBank 3.89 24,350 2 2.9
VNDirect 4.05 24,385 1.7 2.93
VPBank 3.99 24,442 1.4 3.11
BQ dự báo Kỳ 10/23 3.8 24,392.62 1.63 2.9
Thực tế Tháng 10/23 3.59 24,487.73 1.37 2.89
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.24 107.73 1.48 0.12
ACB 0.08 14.27 0.72 0.08
Agribank 0.06 72.73 0.43 0.09
BacABank 0.09 90.73 0.58 0.07
BIDV 0.19 47.73 0.55 0.02
BSC 0.53 190.73 0.98 0.22
CB 0.49 88.73 0.34 0.02
DongABank 0.46 212.73 0.13 0.13
Eximbank 0.94 32.73 0.24 0.02
HDBank 0.32 48.73 0.39 0.01
KienLongBank 0.53 124.73 0.07 0.01
LPBank 0.36 218.73 0.09 0.06
MB 0.13 137.73 0.25 0.09
MSB 0.22 184.73 0.58 0.06
NamABank 0.02 1.73 0.78 0.02
NCB 0.24 59.73 0.23 0.21
OCB 0.48 107.73 0.07 0.01
Sacombank 0.26 73.73 0.46 0.06
SeABank 0.14 73.73 0.08 0.02
TechcomBank 0.17 89.73 0.68 0.01
TPBank 0.04 73.73 0.48 0.04
VCBS 0.22 52.73 0.39 0.17
VIB 0.41 87.73 0.59 0.06
VietBank 0.09 73.73 0.03 0.01
Vietcombank 0.37 125.73 0.28 0.08
VietinBank 0.3 137.73 0.63 0.01
VNDirect 0.46 102.73 0.33 0.04
VPBank 0.4 45.73 0.03 0.22
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 14 19 29 24
ACB 4 2 26 21
Agribank 3 9 17 22
BacABank 5 17 21 19
BIDV 10 5 20 8
BSC 27 27 28 28
CB 26 15 14 8
DongABank 23 28 7 25
Eximbank 29 3 10 8
HDBank 17 6 15 4
KienLongBank 27 22 3 4
LPBank 18 29 6 15
MB 7 24 11 22
MSB 11 26 21 17
NamABank 1 1 27 8
NCB 13 8 8 27
OCB 25 19 3 1
Sacombank 15 10 18 15
SeABank 8 10 5 8
TechcomBank 9 16 25 4
TPBank 2 10 19 13
VCBS 11 7 15 26
VIB 22 14 23 17
VietBank 5 10 1 1
Vietcombank 19 23 12 20
VietinBank 16 24 24 4
VNDirect 23 18 13 13
VPBank 20 4 1 29

Biểu đồ

Kết quả Dự báo