Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/21 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.34%
CPI (YOY)
22,913.58
Avg Intb USD/VND
0.97%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 22,850 0.77 2.13
ACB 5 22,975 1.14 2.15
BIDV 5 22,783 0.95 2.11
BSC 3.5 22,790 0.7 2.06
CB 5 23,000 1.62 2.11
DongABank 5 23,113 0.92 2.12
HDBank 5 22,725 1.03 2.1
LienVietPostBank 3.5 23,780 0.97 2.12
MB 3.5 22,778 0.79 2.1
MSB 5 23,850 0.7 2.09
NamABank 3 22,750 0.8 2.18
NCB 5 22,960 1 2.2
OCB 3.5 22,680 0.81 2.22
PVcomBank 4 22,700 1.11 2.12
Sacombank 4.1 22,700 0.8 2.12
SCB 5 22,895 0.99 2.11
SeABank 4.2 22,750 1.8 2.15
TechcomBank 5 22,740 1.2 2.12
TPBank 5 22,860 0.88 2.08
VCBS 4 22,712 0.79 2.11
VIB 3.5 22,740 1.13 2.1
VietBank 4 23,000 0.87 2.15
Vietcombank 5 22,842 1.02 2.18
VietinBank 5 22,950 0.88 2.13
VNDirect 3.5 22,930 0.85 2.15
VPBank 5 22,900 0.8 2.06
BQ dự báo Kỳ 12/21 (tháng 01/22 -> 12/22) 4.34 22,913.58 0.97 2.13
Thực tế Tháng 01/21 -> 12/21 1.88 22,934.84 0.92 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank - - - -
ACB - - - -
BIDV - - - -
BSC - - - -
CB - - - -
DongABank - - - -
HDBank - - - -
LienVietPostBank - - - -
MB - - - -
MSB - - - -
NamABank - - - -
NCB - - - -
OCB - - - -
PVcomBank - - - -
Sacombank - - - -
SCB - - - -
SeABank - - - -
TechcomBank - - - -
TPBank - - - -
VCBS - - - -
VIB - - - -
VietBank - - - -
Vietcombank - - - -
VietinBank - - - -
VNDirect - - - -
VPBank - - - -
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank
ACB
BIDV
BSC
CB
DongABank
HDBank
LienVietPostBank
MB
MSB
NamABank
NCB
OCB
PVcomBank
Sacombank
SCB
SeABank
TechcomBank
TPBank
VCBS
VIB
VietBank
Vietcombank
VietinBank
VNDirect
VPBank

Biểu đồ

Kết quả Dự báo