Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/21 (tháng 01/22 -> 12/22)

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.34%
CPI (YOY)
22,913.58
Avg Intb USD/VND
0.97%
Avg Intb rate (1W)
2.13%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22

0%
CPI (YOY)
23,431.18
Avg Intb USD/VND
3.51%
Avg Intb rate (1W)
3.48%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: DongABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: OCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 22,850 0.77 2.13
ACB 5 22,975 1.14 2.15
BIDV 5 22,783 0.95 2.11
BSC 3.5 22,790 0.7 2.06
CB 5 23,000 1.62 2.11
DongABank 5 23,113 0.92 2.12
HDBank 5 22,725 1.03 2.1
MB 3.5 22,778 0.79 2.1
MSB 5 23,850 0.7 2.09
NamABank 3 22,750 0.8 2.18
NCB 5 22,960 1 2.2
OCB 3.5 22,680 0.81 2.22
PVcomBank 4 22,700 1.11 2.12
Sacombank 4.1 22,700 0.8 2.12
SCB 5 22,895 0.99 2.11
SeABank 4.2 22,750 1.8 2.15
TechcomBank 5 22,740 1.2 2.12
TPBank 5 22,860 0.88 2.08
VCBS 4 22,712 0.79 2.11
VIB 3.5 22,740 1.13 2.1
VietBank 4 23,000 0.87 2.15
Vietcombank 5 22,842 1.02 2.18
VietinBank 5 22,950 0.88 2.13
VNDirect 3.5 22,930 0.85 2.15
VPBank 5 22,900 0.8 2.06
BQ dự báo Kỳ 12/21 (tháng 01/22 -> 12/22) 4.34 22,913.58 0.97 2.13
Thực tế Tháng 01/22 -> 12/22 0 23,431.18 3.51 3.48
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.5 581.18 2.74 1.35
ACB 5 456.18 2.37 1.33
BIDV 5 648.18 2.56 1.37
BSC 3.5 641.18 2.81 1.42
CB 5 431.18 1.89 1.37
DongABank 5 318.18 2.59 1.36
HDBank 5 706.18 2.48 1.38
MB 3.5 653.18 2.72 1.38
MSB 5 418.82 2.81 1.39
NamABank 3 681.18 2.71 1.3
NCB 5 471.18 2.51 1.28
OCB 3.5 751.18 2.7 1.26
PVcomBank 4 731.18 2.4 1.36
Sacombank 4.1 731.18 2.71 1.36
SCB 5 536.18 2.52 1.37
SeABank 4.2 681.18 1.71 1.33
TechcomBank 5 691.18 2.31 1.36
TPBank 5 571.18 2.63 1.4
VCBS 4 719.18 2.72 1.37
VIB 3.5 691.18 2.38 1.38
VietBank 4 431.18 2.64 1.33
Vietcombank 5 589.18 2.49 1.3
VietinBank 5 481.18 2.63 1.35
VNDirect 3.5 501.18 2.66 1.33
VPBank 5 531.18 2.71 1.42
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2 12 23 9
ACB 13 5 4 5
BIDV 13 15 11 15
BSC 2 14 24 24
CB 13 3 2 15
DongABank 13 1 12 11
HDBank 13 21 7 19
MB 2 16 21 19
MSB 13 2 24 22
NamABank 1 17 18 3
NCB 13 6 9 2
OCB 2 25 17 1
PVcomBank 8 23 6 11
Sacombank 11 23 18 11
SCB 13 10 10 15
SeABank 12 17 1 5
TechcomBank 13 19 3 11
TPBank 13 11 13 23
VCBS 8 22 21 15
VIB 2 19 5 19
VietBank 8 3 15 5
Vietcombank 13 13 8 3
VietinBank 13 7 13 9
VNDirect 2 8 16 5
VPBank 13 9 18 24

Biểu đồ

Kết quả Dự báo