Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.19%
CPI (YOY)
22,926.19
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/21

0%
CPI (YOY)
22,912.39
Avg Intb USD/VND
1.16%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC, CB, HDBank, MB, MSB, Sacombank, SeABank, VIB, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.21 22,820 0.78 2.1
ACB 2.26 23,125 0.86 2.11
BIDV 1.96 23,007 0.86 2.1
BSC 2.6 22,770 0.63 2.09
CB 2.51 23,100 0.82 2.09
DongABank 2.65 23,023 0.87 2.05
HDBank 2.11 22,925 0.88 2.09
MB 2.16 22,669 0.76 2.09
MSB 2.26 22,900 0.89 2.09
NamABank 2.25 22,700 0.75 2.15
NCB 2.25 23,080 0.8 2.14
OCB 2.25 22,660 0.83 2.12
PVcomBank 2.38 22,730 0.82 2.08
Sacombank 2.15 22,849 0.79 2.09
SCB 1.83 22,922 0.86 2.11
SeABank 2.45 22,900 0.81 2.09
TechcomBank 1.79 22,900 0.85 2.1
TPBank 1.9 22,950 0.85 2.11
VCBS 2.48 22,718 0.81 2.07
VIB 1.98 22,820 0.84 2.09
VietBank 2.25 22,880 0.85 2.09
Vietcombank 2.46 23,030 0.8 2.11
VietinBank 2.07 23,040 0.83 2.1
VNDirect 2.66 22,938 0.75 2.1
VPBank 2.49 22,900 0.78 2.06
BQ dự báo Kỳ 12/21 2.19 22,926.19 0.82 2.1
Thực tế Tháng 12/21 0 22,912.39 1.16 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.21 92.39 0.38 0.01
ACB 2.26 212.61 0.3 0.02
BIDV 1.96 94.61 0.3 0.01
BSC 2.6 142.39 0.53 0
CB 2.51 187.61 0.34 0
DongABank 2.65 110.61 0.29 0.04
HDBank 2.11 12.61 0.28 0
MB 2.16 243.39 0.4 0
MSB 2.26 12.39 0.27 0
NamABank 2.25 212.39 0.41 0.06
NCB 2.25 167.61 0.36 0.05
OCB 2.25 252.39 0.33 0.03
PVcomBank 2.38 182.39 0.34 0.01
Sacombank 2.15 63.39 0.37 0
SCB 1.83 9.61 0.3 0.02
SeABank 2.45 12.39 0.35 0
TechcomBank 1.79 12.39 0.31 0.01
TPBank 1.9 37.61 0.31 0.02
VCBS 2.48 194.39 0.35 0.02
VIB 1.98 92.39 0.32 0
VietBank 2.25 32.39 0.31 0
Vietcombank 2.46 117.61 0.36 0.02
VietinBank 2.07 127.61 0.33 0.01
VNDirect 2.66 25.61 0.41 0.01
VPBank 2.49 12.39 0.38 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 11 20 10
ACB 15 23 4 16
BIDV 5 13 4 10
BSC 23 17 25 1
CB 22 20 13 1
DongABank 24 14 3 23
HDBank 8 6 2 1
MB 10 24 22 1
MSB 15 2 1 1
NamABank 11 22 23 25
NCB 11 18 17 24
OCB 11 25 11 21
PVcomBank 17 19 13 10
Sacombank 9 10 19 1
SCB 3 1 4 16
SeABank 18 2 15 1
TechcomBank 2 2 7 10
TPBank 4 9 7 16
VCBS 20 21 15 16
VIB 6 11 10 1
VietBank 11 8 7 1
Vietcombank 19 15 17 16
VietinBank 7 16 11 10
VNDirect 25 7 23 10
VPBank 21 2 20 21

Biểu đồ

Kết quả Dự báo