Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.19%
CPI (YOY)
22,926.19
Avg Intb USD/VND
0.82%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/21

1.81%
CPI (YOY)
22,911.96
Avg Intb USD/VND
1.16%
Avg Intb rate (1W)
2.09%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: BSC, CB, HDBank, MB, MSB, Sacombank, SeABank, VIB, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.21 22,820 0.78 2.1
ACB 2.26 23,125 0.86 2.11
BIDV 1.96 23,007 0.86 2.1
BSC 2.6 22,770 0.63 2.09
CB 2.51 23,100 0.82 2.09
DongABank 2.65 23,023 0.87 2.05
HDBank 2.11 22,925 0.88 2.09
LienVietPostBank 2.49 23,725 0.84 2.1
MB 2.16 22,669 0.76 2.09
MSB 2.26 22,900 0.89 2.09
NamABank 2.25 22,700 0.75 2.15
NCB 2.25 23,080 0.8 2.14
OCB 2.25 22,660 0.83 2.12
PVcomBank 2.38 22,730 0.82 2.08
Sacombank 2.15 22,849 0.79 2.09
SCB 1.83 22,922 0.86 2.11
SeABank 2.45 22,900 0.81 2.09
TechcomBank 1.79 22,900 0.85 2.1
TPBank 1.9 22,950 0.85 2.11
VCBS 2.48 22,718 0.81 2.07
VIB 1.98 22,820 0.84 2.09
VietBank 2.25 22,880 0.85 2.09
Vietcombank 2.46 23,030 0.8 2.11
VietinBank 2.07 23,040 0.83 2.1
VNDirect 2.66 22,938 0.75 2.1
VPBank 2.49 22,900 0.78 2.06
BQ dự báo Kỳ 12/21 2.19 22,926.19 0.82 2.1
Thực tế Tháng 12/21 1.81 22,911.96 1.16 2.09
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.6 91.96 0.38 0.01
ACB 0.45 213.04 0.3 0.02
BIDV 0.15 95.04 0.3 0.01
BSC 0.79 141.96 0.53 0
CB 0.7 188.04 0.34 0
DongABank 0.84 111.04 0.29 0.04
HDBank 0.3 13.04 0.28 0
LienVietPostBank 0.68 813.04 0.32 0.01
MB 0.35 242.96 0.4 0
MSB 0.45 11.96 0.27 0
NamABank 0.44 211.96 0.41 0.06
NCB 0.44 168.04 0.36 0.05
OCB 0.44 251.96 0.33 0.03
PVcomBank 0.57 181.96 0.34 0.01
Sacombank 0.34 62.96 0.37 0
SCB 0.02 10.04 0.3 0.02
SeABank 0.64 11.96 0.35 0
TechcomBank 0.02 11.96 0.31 0.01
TPBank 0.09 38.04 0.31 0.02
VCBS 0.67 193.96 0.35 0.02
VIB 0.17 91.96 0.32 0
VietBank 0.44 31.96 0.31 0
Vietcombank 0.65 118.04 0.36 0.02
VietinBank 0.26 128.04 0.33 0.01
VNDirect 0.85 26.04 0.41 0.01
VPBank 0.68 11.96 0.38 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 26 11 21 10
ACB 14 23 4 17
BIDV 4 13 4 10
BSC 23 17 26 1
CB 22 20 14 1
DongABank 24 14 3 24
HDBank 7 6 2 1
LienVietPostBank 20 26 10 10
MB 9 24 23 1
MSB 14 2 1 1
NamABank 10 22 24 26
NCB 10 18 18 25
OCB 10 25 12 22
PVcomBank 16 19 14 10
Sacombank 8 10 20 1
SCB 1 1 4 17
SeABank 17 2 16 1
TechcomBank 1 2 7 10
TPBank 3 9 7 17
VCBS 19 21 16 17
VIB 5 11 10 1
VietBank 10 8 7 1
Vietcombank 18 15 18 17
VietinBank 6 16 12 10
VNDirect 25 7 24 10
VPBank 20 2 21 22

Biểu đồ

Kết quả Dự báo