Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.32%
CPI (YOY)
23,003.52
Avg Intb USD/VND
1.03%
Avg Intb rate (1W)
2.14%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/21

2.64%
CPI (YOY)
23,006.64
Avg Intb USD/VND
1.15%
Avg Intb rate (1W)
2.17%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: LienVietPostBank, VietBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: SCB, TPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.19 23,000 0.83 2.22
ACB 2.29 22,996 1.1 2.18
Agribank 2.66 23,020 1.2 2.2
BIDV 2.26 22,997 0.89 2.19
CB 2.51 22,958 1.17 2.18
DongABank 2.11 23,022 0.81 2.12
Eximbank 2 23,055 0.9 2.18
HDBank 1.98 23,000 0.85 2.19
LienVietPostBank 2.59 23,005 0.6 2.14
MB 2.63 23,015 1.16 1.28
MSB 2.23 22,993 1.15 2.18
NCB 2.67 23,011 1.02 2.19
OCB 2.16 22,975 0.89 2.16
PVcomBank 2.28 23,015 1.02 2.19
Sacombank 2.8 22,989 1.17 2.16
SCB 2.38 22,996 1.04 2.17
SeABank 2.31 22,988 1.04 2.19
TechcomBank 2.33 22,990 0.91 2.15
TPBank 2.08 23,025 1.28 2.17
VCBS 2.09 23,078 0.81 2.15
VIB 2.2 22,975 1.4 2.23
VietBank 2.57 23,005 1.2 2.18
Vietcombank 2.24 22,991 1.27 2.15
VietinBank 2.17 23,010 1.1 2.25
VPBank 2.3 22,979 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 07/21 2.32 23,003.52 1.03 2.14
Thực tế Tháng 07/21 2.64 23,006.64 1.15 2.17
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.45 6.64 0.32 0.05
ACB 0.35 10.64 0.05 0.01
Agribank 0.02 13.36 0.05 0.03
BIDV 0.38 9.64 0.26 0.02
CB 0.13 48.64 0.02 0.01
DongABank 0.53 15.36 0.34 0.05
Eximbank 0.64 48.36 0.25 0.01
HDBank 0.66 6.64 0.3 0.02
LienVietPostBank 0.05 1.64 0.55 0.03
MB 0.01 8.36 0.01 0.89
MSB 0.41 13.64 0 0.01
NCB 0.03 4.36 0.13 0.02
OCB 0.48 31.64 0.26 0.01
PVcomBank 0.36 8.36 0.13 0.02
Sacombank 0.16 17.64 0.02 0.01
SCB 0.26 10.64 0.11 0
SeABank 0.33 18.64 0.11 0.02
TechcomBank 0.31 16.64 0.24 0.02
TPBank 0.56 18.36 0.13 0
VCBS 0.55 71.36 0.34 0.02
VIB 0.44 31.64 0.25 0.06
VietBank 0.07 1.64 0.05 0.01
Vietcombank 0.4 15.64 0.12 0.02
VietinBank 0.47 3.36 0.05 0.08
VPBank 0.34 27.64 0.1 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 18 5 22 21
ACB 12 10 5 3
Agribank 2 12 5 19
BIDV 14 9 19 10
CB 6 24 3 3
DongABank 21 14 23 21
Eximbank 24 23 17 3
HDBank 25 5 21 10
LienVietPostBank 4 1 25 19
MB 1 7 2 25
MSB 16 13 1 3
NCB 3 4 13 10
OCB 20 21 19 3
PVcomBank 13 7 13 10
Sacombank 7 17 3 3
SCB 8 10 10 1
SeABank 10 19 10 10
TechcomBank 9 16 16 10
TPBank 23 18 13 1
VCBS 22 25 23 10
VIB 17 21 17 23
VietBank 5 1 5 3
Vietcombank 15 15 12 10
VietinBank 19 3 5 24
VPBank 11 20 9 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo