Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.32%
CPI (YOY)
23,003.52
Avg Intb USD/VND
1.03%
Avg Intb rate (1W)
2.14%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.19 23,000 0.83 2.22
ACB 2.29 22,996 1.1 2.18
Agribank 2.66 23,020 1.2 2.2
BIDV 2.26 22,997 0.89 2.19
CB 2.51 22,958 1.17 2.18
DongABank 2.11 23,022 0.81 2.12
Eximbank 2 23,055 0.9 2.18
HDBank 1.98 23,000 0.85 2.19
MB 2.63 23,015 1.16 1.28
MSB 2.23 22,993 1.15 2.18
NCB 2.67 23,011 1.02 2.19
OCB 2.16 22,975 0.89 2.16
PVcomBank 2.28 23,015 1.02 2.19
Sacombank 2.8 22,989 1.17 2.16
SeABank 2.31 22,988 1.04 2.19
TechcomBank 2.33 22,990 0.91 2.15
TPBank 2.08 23,025 1.28 2.17
VCBS 2.09 23,078 0.81 2.15
VIB 2.2 22,975 1.4 2.23
VietBank 2.57 23,005 1.2 2.18
Vietcombank 2.24 22,991 1.27 2.15
VietinBank 2.17 23,010 1.1 2.25
VPBank 2.3 22,979 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 07/21 2.32 23,003.52 1.03 2.14
Thực tế Tháng 06/21 0 22,998.91 1.34 2.21
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.19 6.18 0.32 0.05
ACB 2.29 10.18 0.05 0.01
Agribank 2.66 13.82 0.05 0.03
BIDV 2.26 9.18 0.26 0.02
CB 2.51 48.18 0.02 0.01
DongABank 2.11 15.82 0.34 0.05
Eximbank 2 48.82 0.25 0.01
HDBank 1.98 6.18 0.3 0.02
MB 2.63 8.82 0.01 0.89
MSB 2.23 13.18 0 0.01
NCB 2.67 4.82 0.13 0.02
OCB 2.16 31.18 0.26 0.01
PVcomBank 2.28 8.82 0.13 0.02
Sacombank 2.8 17.18 0.02 0.01
SeABank 2.31 18.18 0.11 0.02
TechcomBank 2.33 16.18 0.24 0.02
TPBank 2.08 18.82 0.13 0
VCBS 2.09 71.82 0.34 0.02
VIB 2.2 31.18 0.25 0.06
VietBank 2.57 1.18 0.05 0.01
Vietcombank 2.24 15.18 0.12 0.02
VietinBank 2.17 3.82 0.05 0.08
VPBank 2.3 27.18 0.1 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 4 22 21
ACB 14 9 5 5
Agribank 22 12 7 19
BIDV 12 8 19 14
CB 19 22 3 5
DongABank 5 14 23 20
Eximbank 2 23 17 5
HDBank 1 4 21 14
MB 21 6 2 24
MSB 10 11 1 5
NCB 23 3 13 14
OCB 6 20 19 3
PVcomBank 13 6 13 14
Sacombank 24 16 3 3
SeABank 16 17 10 14
TechcomBank 17 15 16 10
TPBank 3 18 15 1
VCBS 4 24 23 10
VIB 9 20 18 22
VietBank 20 1 7 5
Vietcombank 11 13 12 10
VietinBank 7 2 5 23
VPBank 15 19 9 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo