Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.32%
CPI (YOY)
23,003.52
Avg Intb USD/VND
1.03%
Avg Intb rate (1W)
2.14%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/21

0%
CPI (YOY)
23,006.18
Avg Intb USD/VND
1.15%
Avg Intb rate (1W)
2.17%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: HDBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VietBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: SCB, TPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.19 23,000 0.83 2.22
ACB 2.29 22,996 1.1 2.18
Agribank 2.66 23,020 1.2 2.2
BIDV 2.26 22,997 0.89 2.19
CB 2.51 22,958 1.17 2.18
DongABank 2.11 23,022 0.81 2.12
Eximbank 2 23,055 0.9 2.18
HDBank 1.98 23,000 0.85 2.19
MB 2.63 23,015 1.16 1.28
MSB 2.23 22,993 1.15 2.18
NCB 2.67 23,011 1.02 2.19
OCB 2.16 22,975 0.89 2.16
PVcomBank 2.28 23,015 1.02 2.19
Sacombank 2.8 22,989 1.17 2.16
SCB 2.38 22,996 1.04 2.17
SeABank 2.31 22,988 1.04 2.19
TechcomBank 2.33 22,990 0.91 2.15
TPBank 2.08 23,025 1.28 2.17
VCBS 2.09 23,078 0.81 2.15
VIB 2.2 22,975 1.4 2.23
VietBank 2.57 23,005 1.2 2.18
Vietcombank 2.24 22,991 1.27 2.15
VietinBank 2.17 23,010 1.1 2.25
VPBank 2.3 22,979 1.05 2.15
BQ dự báo Kỳ 07/21 2.32 23,003.52 1.03 2.14
Thực tế Tháng 07/21 0 23,006.18 1.15 2.17
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.19 6.18 0.32 0.05
ACB 2.29 10.18 0.05 0.01
Agribank 2.66 13.82 0.05 0.03
BIDV 2.26 9.18 0.26 0.02
CB 2.51 48.18 0.02 0.01
DongABank 2.11 15.82 0.34 0.05
Eximbank 2 48.82 0.25 0.01
HDBank 1.98 6.18 0.3 0.02
MB 2.63 8.82 0.01 0.89
MSB 2.23 13.18 0 0.01
NCB 2.67 4.82 0.13 0.02
OCB 2.16 31.18 0.26 0.01
PVcomBank 2.28 8.82 0.13 0.02
Sacombank 2.8 17.18 0.02 0.01
SCB 2.38 10.18 0.11 0
SeABank 2.31 18.18 0.11 0.02
TechcomBank 2.33 16.18 0.24 0.02
TPBank 2.08 18.82 0.13 0
VCBS 2.09 71.82 0.34 0.02
VIB 2.2 31.18 0.25 0.06
VietBank 2.57 1.18 0.05 0.01
Vietcombank 2.24 15.18 0.12 0.02
VietinBank 2.17 3.82 0.05 0.08
VPBank 2.3 27.18 0.1 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 8 4 22 20
ACB 14 9 5 3
Agribank 22 12 5 19
BIDV 12 8 19 10
CB 19 22 3 3
DongABank 5 14 23 20
Eximbank 2 23 17 3
HDBank 1 4 21 10
MB 21 6 2 24
MSB 10 11 1 3
NCB 23 3 13 10
OCB 6 20 19 3
PVcomBank 13 6 13 10
Sacombank 24 16 3 3
SCB 18 9 10 1
SeABank 16 17 10 10
TechcomBank 17 15 16 10
TPBank 3 18 13 1
VCBS 4 24 23 10
VIB 9 20 17 22
VietBank 20 1 5 3
Vietcombank 11 13 12 10
VietinBank 7 2 5 23
VPBank 15 19 9 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo