Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 04/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.39%
CPI (YOY)
23,075.63
Avg Intb USD/VND
0.4%
Avg Intb rate (1W)
2.4%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.55 23,040 0.47 2.4
ACB 2.76 23,089 0.43 2.41
BIDV 2.85 23,093 0.38 2.41
DongABank 1.25 23,075 0.54 2.48
Eximbank 2.5 23,097 0.4 2.38
HDBank 1.42 23,073.5 0.36 2.42
MB 1.33 23,065 0.39 2.46
MSB 2.98 23,071 0.41 2.41
NamABank 1.32 23,106 0.4 2.4
NCB 2.6 23,079 0.38 2.34
OCB 2.8 23,083 0.4 2.38
PVcomBank 0.58 23,082 0.35 2.38
Sacombank 2.7 23,070 0.36 2.43
SeABank 2.1 23,080 0.4 2.42
TechcomBank 2.73 23,073 0.43 2.39
TPBank 2.62 23,083 0.2 2.36
VIB 2.3 23,069 0.34 2.37
VietBank 1.45 23,070 0.35 2.45
Vietcombank 2.93 23,063 0.34 2.37
VietinBank 2.21 23,075 0.35 2.43
VPBank 3.03 23,070 0.36 2.37
BQ dự báo Kỳ 04/21 2.39 23,075.63 0.4 2.4
Thực tế Tháng 03/21 0 23,062.04 0.45 2.38
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.55 29.75 0.16 0.01
ACB 2.76 19.25 0.2 0.02
BIDV 2.85 23.25 0.25 0.02
DongABank 1.25 5.25 0.09 0.09
Eximbank 2.5 27.25 0.23 0.01
HDBank 1.42 3.75 0.27 0.03
MB 1.33 4.75 0.24 0.07
MSB 2.98 1.25 0.22 0.02
NamABank 1.32 36.25 0.23 0.01
NCB 2.6 9.25 0.25 0.05
OCB 2.8 13.25 0.23 0.01
PVcomBank 0.58 12.25 0.28 0.01
Sacombank 2.7 0.25 0.27 0.04
SeABank 2.1 10.25 0.23 0.03
TechcomBank 2.73 3.25 0.2 0
TPBank 2.62 13.25 0.43 0.03
VIB 2.3 0.75 0.29 0.02
VietBank 1.45 0.25 0.28 0.06
Vietcombank 2.93 6.75 0.29 0.02
VietinBank 2.21 5.25 0.28 0.04
VPBank 3.03 0.25 0.27 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22 21 2 5
ACB 15 18 3 10
BIDV 18 19 11 10
DongABank 2 9 1 22
Eximbank 10 20 6 2
HDBank 5 7 14 15
MB 4 8 10 21
MSB 20 5 5 10
NamABank 3 22 6 5
NCB 11 12 11 19
OCB 16 15 6 2
PVcomBank 1 14 17 2
Sacombank 13 1 14 17
SeABank 7 13 6 15
TechcomBank 14 6 3 1
TPBank 12 15 22 14
VIB 9 4 20 7
VietBank 6 1 17 20
Vietcombank 19 11 20 7
VietinBank 8 9 17 17
VPBank 21 1 14 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo