Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

5.36%
CPI (YOY)
23,228
Avg Intb USD/VND
2.9%
Avg Intb rate (1W)
3.02%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.5 23,230 3.62 3.18
ACB 4.78 23,212 2.72 2.98
BIDV 5.06 23,222 2.98 3.09
CB 6.1 23,242 3.15 2.98
DongABank 3.7 23,220 2.7 3
Eximbank 6 23,250 2.7 2.99
HDBank 5.4 23,255 2.8 2.98
MB 6.67 23,290 2.8 3.1
MSB 5.41 23,209 2.58 3.01
NamABank 4.8 23,218 3.28 3.01
NCB 4.56 23,220 2.4 2.96
OCB 5.78 23,265 2.95 3.04
PVcomBank 6.52 23,205 2.92 2.98
Sacombank 3.69 23,194 2.68 2.9
SeABank 5.49 23,215 2.7 3.03
TechcomBank 5.18 23,221 3.03 3.14
TPBank 5.26 23,205 2.6 2.9
VietBank 6.35 23,275 3.6 3.1
Vietcombank 6.63 23,208 2.43 2.95
VPBank 4.95 23,200 2.95 3.09
BQ dự báo Kỳ 01/20 5.36 23,228 2.9 3.02
Thực tế Tháng 12/19 0 23,172.64 3.38 3.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4.5 51.24 1.15 0.07
ACB 4.78 33.24 0.25 0.13
BIDV 5.06 43.24 0.51 0.02
CB 6.1 63.24 0.68 0.13
DongABank 3.7 41.24 0.23 0.11
Eximbank 6 71.24 0.23 0.12
HDBank 5.4 76.24 0.33 0.13
MB 6.67 111.24 0.33 0.01
MSB 5.41 30.24 0.11 0.1
NamABank 4.8 39.24 0.81 0.1
NCB 4.56 41.24 0.07 0.15
OCB 5.78 86.24 0.48 0.07
PVcomBank 6.52 26.24 0.45 0.13
Sacombank 3.69 15.24 0.21 0.21
SeABank 5.49 36.24 0.23 0.08
TechcomBank 5.18 42.24 0.56 0.03
TPBank 5.26 26.24 0.13 0.21
VietBank 6.35 96.24 1.13 0.01
Vietcombank 6.63 29.24 0.04 0.16
VPBank 4.95 21.24 0.48 0.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 14 21 7
ACB 5 7 9 13
BIDV 9 13 15 3
CB 17 16 18 13
DongABank 2 10 6 11
Eximbank 16 17 6 12
HDBank 12 18 10 13
MB 21 21 10 1
MSB 13 6 3 9
NamABank 6 9 19 9
NCB 4 10 2 17
OCB 15 19 13 6
PVcomBank 19 3 12 13
Sacombank 1 1 5 20
SeABank 14 8 6 8
TechcomBank 10 12 17 5
TPBank 11 3 4 20
VietBank 18 20 20 1
Vietcombank 20 5 1 19
VPBank 7 2 13 3

Biểu đồ

Kết quả Dự báo