Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.36%
CPI (YOY)
23,279.11
Avg Intb USD/VND
3.11%
Avg Intb rate (1W)
3.55%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/19

2.26%
CPI (YOY)
23,211.36
Avg Intb USD/VND
3.34%
Avg Intb rate (1W)
4.32%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: LienVietPostBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.19 23,368 3.15 3.48
Agribank 2.7 23,279 3 3.6
BIDV 2.29 23,245 3.12 3.47
CB 2.65 23,290 2.91 3.5
Eximbank 2.2 23,310 3.2 3.48
LienVietPostBank 2.25 23,325 3.27 3.64
MB 2.64 23,250 3.15 3.88
MSB 2.24 23,370 3.24 3.47
NamABank 2.68 23,297 3.2 3.57
NCB 2.18 23,253 3.08 3.53
OCB 2.19 23,250 3.06 3.58
Sacombank 2.41 23,260 3.17 3.45
SCB 2.19 23,260 2.88 3.51
SeABank 2.63 23,240 2.95 3.45
TechcomBank 2.14 23,250 3.03 3.54
TPBank 2.26 23,265 3.53 3.69
Vietcombank 2.36 23,232 3.18 3.57
VPBank 2.28 23,280 2.85 3.48
BQ dự báo Kỳ 08/19 2.36 23,279.11 3.11 3.55
Thực tế Tháng 08/19 2.26 23,211.36 3.34 4.32
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.07 156.64 0.19 0.84
Agribank 0.44 67.64 0.34 0.72
BIDV 0.03 33.64 0.22 0.85
CB 0.39 78.64 0.43 0.82
Eximbank 0.06 98.64 0.14 0.84
LienVietPostBank 0.01 113.64 0.07 0.68
MB 0.38 38.64 0.19 0.44
MSB 0.02 158.64 0.1 0.85
NamABank 0.42 85.64 0.14 0.75
NCB 0.08 41.64 0.26 0.79
OCB 0.07 38.64 0.28 0.74
Sacombank 0.15 48.64 0.17 0.87
SCB 0.07 48.64 0.46 0.81
SeABank 0.37 28.64 0.39 0.87
TechcomBank 0.12 38.64 0.31 0.78
TPBank 0 53.64 0.19 0.63
Vietcombank 0.1 20.64 0.16 0.75
VPBank 0.02 68.64 0.49 0.84
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 7 17 7 12
Agribank 18 11 14 4
BIDV 5 3 10 15
CB 16 13 16 11
Eximbank 6 15 3 12
LienVietPostBank 2 16 1 3
MB 15 4 7 1
MSB 3 18 2 15
NamABank 17 14 3 6
NCB 10 7 11 9
OCB 7 4 12 5
Sacombank 13 8 6 17
SCB 7 8 17 10
SeABank 14 2 15 17
TechcomBank 12 4 13 8
TPBank 1 10 7 2
Vietcombank 11 1 5 6
VPBank 3 12 18 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo