Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.77%
CPI (YOY)
23,189.85
Avg Intb USD/VND
3.96%
Avg Intb rate (1W)
3.69%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.92 23,201 3.88 3.68
ACB 3.04 23,205 3.8 3.77
Agribank 2.8 23,205 4.4 3.76
BIDV 2.77 23,205 3.95 3.69
CB 2.63 22,915 3.54 3.58
DongABank 2.8 23,200 4.2 3.8
Eximbank 2.05 23,195 3.91 3.68
MB 2.29 23,205 4.05 3.35
MSB 3.13 23,207 3.81 3.78
NamABank 2.55 23,200 4.15 3.72
NCB 3 23,203 3.98 3.61
OCB 2.84 23,204 4 3.74
Sacombank 2.9 23,203 4.25 3.61
SeABank 2.69 23,220 4.06 3.68
TechcomBank 2.8 23,210 3.87 3.64
TPBank 3.13 23,202 4.18 3.88
Vietcombank 2.76 23,203 3.68 3.73
VPBank 2.91 23,201 3.7 3.62
BQ dự báo Kỳ 02/19 2.77 23,189.85 3.96 3.69
Thực tế Tháng 01/19 0 0 4.75 4.92
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.92 23,201 0.52 1.02
ACB 3.04 23,205 0.6 0.93
Agribank 2.8 23,205 0 0.94
BIDV 2.77 23,205 0.45 1.01
CB 2.63 22,915 0.86 1.12
DongABank 2.8 23,200 0.2 0.9
Eximbank 2.05 23,195 0.49 1.02
MB 2.29 23,205 0.35 1.35
MSB 3.13 23,207 0.59 0.92
NamABank 2.55 23,200 0.25 0.98
NCB 3 23,203 0.42 1.09
OCB 2.84 23,204 0.4 0.96
Sacombank 2.9 23,203 0.15 1.09
SeABank 2.69 23,220 0.34 1.02
TechcomBank 2.8 23,210 0.53 1.06
TPBank 3.13 23,202 0.22 0.82
Vietcombank 2.76 23,203 0.72 0.97
VPBank 2.91 23,201 0.7 1.08
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 15 5 13 11
ACB 17 13 16 4
Agribank 8 13 1 5
BIDV 7 13 11 10
CB 4 1 19 18
DongABank 8 3 3 2
Eximbank 1 2 12 11
MB 2 13 7 19
MSB 18 17 15 3
NamABank 3 3 5 9
NCB 16 8 10 16
OCB 11 12 9 6
Sacombank 13 8 2 16
SeABank 5 19 6 11
TechcomBank 8 18 14 14
TPBank 18 7 4 1
Vietcombank 6 8 18 7
VPBank 14 5 17 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo