Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.13%
CPI (YOY)
23,207.53
Avg Intb USD/VND
2.59%
Avg Intb rate (1W)
3.03%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.52 23,210 2.22 3.02
ACB 2.18 23,205 2.7 3.1
Agribank 2.1 23,207 3.2 3.1
BIDV 1.95 23,204 2.55 2.97
CB 2.05 23,206 2.51 3.05
Eximbank 2.5 23,210 2.5 3
MB 1.96 23,201 2.78 3.05
MSB 1.7 23,207 2.56 3.01
NamABank 2.56 23,204 2.63 3.05
NCB 2 23,203 2.88 3.05
OCB 1.91 23,202 2.33 2.99
Sacombank 2.12 23,205 2.58 3.03
SeABank 2.17 23,206 2.67 3.06
TechcomBank 2.2 23,206 2.42 2.94
TPBank 2.07 23,212 2.46 2.98
Vietcombank 1.86 23,207 2.53 2.89
VPBank 2.09 23,210 2.7 3.12
BQ dự báo Kỳ 10/19 2.13 23,207.53 2.59 3.03
Thực tế Tháng 09/19 0 23,204.15 3.05 4.04
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.52 7.87 0.03 0.8
ACB 2.18 2.87 0.51 0.72
Agribank 2.1 4.87 1.01 0.72
BIDV 1.95 1.87 0.36 0.85
CB 2.05 3.87 0.32 0.77
Eximbank 2.5 7.87 0.31 0.82
MB 1.96 1.13 0.59 0.77
MSB 1.7 4.87 0.37 0.81
NamABank 2.56 1.87 0.44 0.77
NCB 2 0.87 0.69 0.77
OCB 1.91 0.13 0.14 0.83
Sacombank 2.12 2.87 0.39 0.79
SeABank 2.17 3.87 0.48 0.76
TechcomBank 2.2 3.87 0.23 0.88
TPBank 2.07 9.87 0.27 0.84
Vietcombank 1.86 4.87 0.34 0.93
VPBank 2.09 7.87 0.51 0.7
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 17 15 1 10
ACB 14 7 14 2
Agribank 11 12 18 2
BIDV 4 5 9 16
CB 8 9 7 5
Eximbank 16 15 6 12
MB 6 4 16 5
MSB 1 12 10 11
NamABank 18 5 12 5
NCB 7 2 17 5
OCB 3 1 2 14
Sacombank 12 7 11 9
SeABank 13 9 13 4
TechcomBank 15 9 3 17
TPBank 9 18 5 15
Vietcombank 2 12 8 18
VPBank 10 15 14 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo