Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.81%
CPI (YOY)
23,247.45
Avg Intb USD/VND
0.76%
Avg Intb rate (1W)
3.02%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.24 23,234 0.66 3.09
BIDV 2.96 23,245 0.74 3.04
CB 2.59 23,238 0.76 2.99
DongABank 3.1 23,242 0.8 2.7
Eximbank 2.55 23,255 0.4 3
HDBank 2.75 23,290 0.75 3.07
MB 2.58 23,265 0.65 2.85
MSB 2.92 23,229 0.67 2.98
NamABank 2.29 23,270 0.79 3
NCB 2.65 23,265 0.53 3.23
OCB 2.8 23,265 0.67 3.07
Sacombank 2.69 23,251 0.45 3.1
SeABank 2.77 23,248 0.68 2.99
TechcomBank 3.03 23,233 0.81 3.05
TPBank 2.72 23,240 0.68 2.97
VietBank 2.4 23,260 2 3
Vietcombank 3 23,237 1.1 3.06
VPBank 3.16 23,255 0.5 3.23
BQ dự báo Kỳ 06/20 2.81 23,247.45 0.76 3.02
Thực tế Tháng 05/20 0 23,341.4 1.33 2.98
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.24 12.27 0.27 0.07
BIDV 2.96 23.27 0.35 0.02
CB 2.59 16.27 0.37 0.03
DongABank 3.1 20.27 0.41 0.32
Eximbank 2.55 33.27 0.01 0.02
HDBank 2.75 68.27 0.36 0.05
MB 2.58 43.27 0.26 0.17
MSB 2.92 7.27 0.28 0.04
NamABank 2.29 48.27 0.4 0.02
NCB 2.65 43.27 0.14 0.21
OCB 2.8 43.27 0.28 0.05
Sacombank 2.69 29.27 0.06 0.08
SeABank 2.77 26.27 0.29 0.03
TechcomBank 3.03 11.27 0.42 0.03
TPBank 2.72 18.27 0.29 0.05
VietBank 2.4 38.27 1.61 0.02
Vietcombank 3 15.27 0.71 0.04
VPBank 3.16 33.27 0.11 0.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 19 3 7 13
BIDV 13 8 12 1
CB 5 5 14 6
DongABank 17 7 16 19
Eximbank 3 12 1 2
HDBank 9 19 13 10
MB 4 15 6 16
MSB 12 1 8 9
NamABank 1 18 15 2
NCB 6 15 4 17
OCB 11 15 8 10
Sacombank 7 10 2 14
SeABank 10 9 10 6
TechcomBank 15 2 17 5
TPBank 8 6 10 12
VietBank 2 14 19 2
Vietcombank 14 4 18 8
VPBank 18 12 3 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo