Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.27%
CPI (YOY)
23,193.55
Avg Intb USD/VND
0.31%
Avg Intb rate (1W)
2.93%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/20

0%
CPI (YOY)
23,186.22
Avg Intb USD/VND
0.27%
Avg Intb rate (1W)
2.9%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Sacombank, TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: HDBank, VietBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.32 23,201 0.26 2.93
BIDV 3.42 23,193 0.27 2.97
CB 3.26 23,192 0.21 2.91
DongABank 3.51 23,188 0.41 2.92
Eximbank 3 23,202 0.2 2.95
HDBank 3.5 23,195 0.2 2.9
MB 4.23 23,200 0.28 3.05
MSB 3.37 23,190 0.3 2.91
NamABank 3.21 23,198 0.34 2.93
NCB 2.56 23,201 0.25 2.96
OCB 3.43 23,179 0.33 2.86
Sacombank 2.39 23,185 0.5 2.93
SCB 3.22 23,199 0.31 2.95
SeABank 3.06 23,197 0.28 2.91
TechcomBank 3.43 23,193 0.28 2.92
TPBank 3.19 23,185 0.56 2.92
VietBank 3.25 23,200 0.4 2.9
Vietcombank 3.27 23,197 0.35 2.93
VPBank 3.6 23,181 0.18 2.91
BQ dự báo Kỳ 07/20 3.27 23,193.55 0.31 2.93
Thực tế Tháng 07/20 0 23,186.22 0.27 2.9
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.32 14.78 0.01 0.03
BIDV 3.42 6.78 0 0.07
CB 3.26 5.78 0.06 0.01
DongABank 3.51 1.78 0.14 0.02
Eximbank 3 15.78 0.07 0.05
HDBank 3.5 8.78 0.07 0
MB 4.23 13.78 0.01 0.15
MSB 3.37 3.78 0.03 0.01
NamABank 3.21 11.78 0.07 0.03
NCB 2.56 14.78 0.02 0.06
OCB 3.43 7.22 0.06 0.04
Sacombank 2.39 1.22 0.23 0.03
SCB 3.22 12.78 0.04 0.05
SeABank 3.06 10.78 0.01 0.01
TechcomBank 3.43 6.78 0.01 0.02
TPBank 3.19 1.22 0.29 0.02
VietBank 3.25 13.78 0.13 0
Vietcombank 3.27 10.78 0.08 0.03
VPBank 3.6 5.22 0.09 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 11 17 2 10
BIDV 13 7 1 18
CB 9 6 9 3
DongABank 17 3 17 7
Eximbank 3 19 11 15
HDBank 16 10 11 1
MB 19 15 2 19
MSB 12 4 7 3
NamABank 6 13 11 10
NCB 2 17 6 17
OCB 14 9 9 14
Sacombank 1 1 18 10
SCB 7 14 8 15
SeABank 4 11 2 3
TechcomBank 14 7 2 7
TPBank 5 1 19 7
VietBank 8 15 16 1
Vietcombank 10 11 14 10
VPBank 18 5 15 3

Biểu đồ

Kết quả Dự báo