Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.27%
CPI (YOY)
23,193.55
Avg Intb USD/VND
0.31%
Avg Intb rate (1W)
2.93%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.32 23,201 0.26 2.93
BIDV 3.42 23,193 0.27 2.97
CB 3.26 23,192 0.21 2.91
DongABank 3.51 23,188 0.41 2.92
Eximbank 3 23,202 0.2 2.95
HDBank 3.5 23,195 0.2 2.9
MB 4.23 23,200 0.28 3.05
MSB 3.37 23,190 0.3 2.91
NamABank 3.21 23,198 0.34 2.93
NCB 2.56 23,201 0.25 2.96
OCB 3.43 23,179 0.33 2.86
Sacombank 2.39 23,185 0.5 2.93
SeABank 3.06 23,197 0.28 2.91
TechcomBank 3.43 23,193 0.28 2.92
TPBank 3.19 23,185 0.56 2.92
VietBank 3.25 23,200 0.4 2.9
Vietcombank 3.27 23,197 0.35 2.93
VPBank 3.6 23,181 0.18 2.91
BQ dự báo Kỳ 07/20 3.27 23,193.55 0.31 2.93
Thực tế Tháng 06/20 0 23,221.73 0.39 3.02
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.32 14.78 0.01 0.03
BIDV 3.42 6.78 0 0.07
CB 3.26 5.78 0.06 0.01
DongABank 3.51 1.78 0.14 0.02
Eximbank 3 15.78 0.07 0.05
HDBank 3.5 8.78 0.07 0
MB 4.23 13.78 0.01 0.15
MSB 3.37 3.78 0.03 0.01
NamABank 3.21 11.78 0.07 0.03
NCB 2.56 14.78 0.02 0.06
OCB 3.43 7.22 0.06 0.04
Sacombank 2.39 1.22 0.23 0.03
SeABank 3.06 10.78 0.01 0.01
TechcomBank 3.43 6.78 0.01 0.02
TPBank 3.19 1.22 0.29 0.02
VietBank 3.25 13.78 0.13 0
Vietcombank 3.27 10.78 0.08 0.03
VPBank 3.6 5.22 0.09 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 11 17 5 10
BIDV 13 7 1 18
CB 9 6 10 3
DongABank 17 3 17 7
Eximbank 3 19 12 15
HDBank 16 10 12 1
MB 19 15 2 19
MSB 12 4 7 3
NamABank 6 13 11 10
NCB 2 17 6 17
OCB 14 9 9 14
Sacombank 1 1 18 10
SeABank 4 11 2 3
TechcomBank 14 7 2 7
TPBank 5 1 19 7
VietBank 8 15 16 1
Vietcombank 10 11 14 10
VPBank 18 5 15 3

Biểu đồ

Kết quả Dự báo