Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.3%
CPI (YOY)
23,174.55
Avg Intb USD/VND
0.31%
Avg Intb rate (1W)
2.85%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.04 23,178 0.31 2.8
BIDV 3.24 23,177 0.29 2.84
CB 3.26 23,177 0.35 2.83
DongABank 3.51 23,157 0.45 3.06
Eximbank 3.1 23,176 0.27 2.88
HDBank 2.98 23,180 0.32 2.81
MB 3.25 23,178 0.32 2.92
MSB 3.23 23,174 0.28 2.86
NamABank 3.2 23,175 0.24 2.87
NCB 3.43 23,178 0.38 2.87
OCB 3.5 23,175 0.29 2.78
Sacombank 4.04 23,175 0.24 2.76
SeABank 3.38 23,161 0.32 2.81
TechcomBank 3.13 23,177 0.3 2.73
TPBank 3.22 23,176 0.34 2.94
VietBank 3.32 23,175 0.35 2.8
Vietcombank 3.39 23,186 0.25 2.86
VPBank 3.41 23,165 0.32 2.86
BQ dự báo Kỳ 08/20 3.3 23,174.55 0.31 2.85
Thực tế Tháng 07/20 0 23,186.22 0.27 2.9
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.04 2.86 0.01 0.09
BIDV 3.24 1.86 0.03 0.05
CB 3.26 1.86 0.03 0.06
DongABank 3.51 18.14 0.13 0.17
Eximbank 3.1 0.86 0.05 0.01
HDBank 2.98 4.86 0 0.08
MB 3.25 2.86 0 0.03
MSB 3.23 1.14 0.04 0.03
NamABank 3.2 0.14 0.08 0.02
NCB 3.43 2.86 0.06 0.02
OCB 3.5 0.14 0.03 0.11
Sacombank 4.04 0.14 0.08 0.13
SeABank 3.38 14.14 0 0.08
TechcomBank 3.13 1.86 0.02 0.16
TPBank 3.22 0.86 0.02 0.05
VietBank 3.32 0.14 0.03 0.09
Vietcombank 3.39 10.86 0.07 0.03
VPBank 3.41 10.14 0 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2 12 5 14
BIDV 9 9 10 9
CB 11 9 8 11
DongABank 18 19 19 19
Eximbank 3 5 13 1
HDBank 1 15 1 12
MB 10 12 1 8
MSB 8 8 12 5
NamABank 6 1 17 2
NCB 16 12 14 2
OCB 17 1 10 16
Sacombank 19 1 17 17
SeABank 13 18 1 12
TechcomBank 4 9 6 18
TPBank 7 5 6 10
VietBank 12 1 8 14
Vietcombank 14 17 16 5
VPBank 15 16 1 5

Biểu đồ

Kết quả Dự báo