Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 07/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.71%
CPI (YOY)
22,742.06
Avg Intb USD/VND
0.77%
Avg Intb rate (1W)
4.62%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 07/17

2.52%
CPI (YOY)
22,734.14
Avg Intb USD/VND
1.53%
Avg Intb rate (1W)
5.46%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

OCB, SeABank, VPBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

DongABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.71 22,735 0.8 4.7
DongABank 2.56 22,740 0.8 4.85
Eximbank 2.57 22,755 0.5 4.58
HDBank 2.75 22,838 0.45 4.53
MB 2.97 22,736 1 4.78
MSB 2.69 22,730 0.89 4.55
NamABank 2.75 22,729 0.75 4.55
NCB 2.82 22,743 0.72 4.64
OCB 2.54 22,730 0.67 4.59
Sacombank 2.75 22,734 0.95 4.58
SeABank 2.5 22,730 1.2 4.63
TechcomBank 2.98 22,728 0.6 4.6
TPBank 2.67 22,738 0.73 4.6
VietBank 2.6 22,735 1 4.7
Vietcombank 2.81 22,745 0.53 4.44
VPBank 2.5 22,737 0.85 4.65
BQ dự báo Kỳ 07/17 2.71 22,742.06 0.77 4.62
Thực tế Tháng 07/17 2.52 22,734.14 1.53 5.46
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.19 0.86 0.73 0.76
DongABank 0.04 5.86 0.73 0.61
Eximbank 0.05 20.86 1.03 0.88
HDBank 0.23 103.86 1.08 0.93
MB 0.45 1.86 0.53 0.68
MSB 0.17 4.14 0.64 0.91
NamABank 0.23 5.14 0.78 0.91
NCB 0.3 8.86 0.81 0.82
OCB 0.02 4.14 0.86 0.87
Sacombank 0.23 0.14 0.58 0.88
SeABank 0.02 4.14 0.33 0.83
TechcomBank 0.46 6.14 0.93 0.86
TPBank 0.15 3.86 0.8 0.86
VietBank 0.08 0.86 0.53 0.76
Vietcombank 0.29 10.86 1 1.02
VPBank 0.02 2.86 0.68 0.81
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 9 2 7 3
DongABank 4 12 7 1
Eximbank 5 16 16 12
HDBank 10 17 17 16
MB 16 4 2 2
MSB 8 8 5 14
NamABank 10 11 9 14
NCB 14 14 11 6
OCB 1 8 13 11
Sacombank 10 1 4 12
SeABank 1 8 1 7
TechcomBank 17 13 14 9
TPBank 7 7 10 9
VietBank 6 2 2 3
Vietcombank 13 15 15 17
VPBank 1 6 6 5

Biểu đồ

Kết quả Dự báo