Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.85%
CPI (YOY)
22,711.5
Avg Intb USD/VND
1.97%
Avg Intb rate (1W)
3.39%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/18

2.65%
CPI (YOY)
22,711.14
Avg Intb USD/VND
2.07%
Avg Intb rate (1W)
4.75%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB, OCB, SCB, TechcomBank, TPBank, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MSB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.8 22,709 2.27 3.44
Agribank 2.7 22,710 1.7 3.35
BIDV 2.93 22,725 2.62 3.42
DongABank 2.7 22,710 1.7 3.4
MB 2.8 22,710 1.55 3.34
MSB 2.9 22,711 1.61 3.51
NamABank 2.83 22,709 2.35 3.45
NCB 2.83 22,712 2.38 3.38
OCB 2.79 22,711 1.82 3.4
SCB 2.84 22,711 1.94 3.37
TechcomBank 3.05 22,711 1.82 3.34
TPBank 2.64 22,711 1.97 3.36
Vietcombank 3.02 22,711 2.13 3.38
VPBank 3.02 22,710 1.7 3.38
BQ dự báo Kỳ 01/18 2.85 22,711.5 1.97 3.39
Thực tế Tháng 01/18 2.65 22,711.14 2.07 4.75
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.15 2.14 0.2 1.31
Agribank 0.05 1.14 0.37 1.4
BIDV 0.28 13.86 0.55 1.33
DongABank 0.05 1.14 0.37 1.35
MB 0.15 1.14 0.52 1.41
MSB 0.25 0.14 0.46 1.24
NamABank 0.18 2.14 0.28 1.3
NCB 0.18 0.86 0.31 1.37
OCB 0.14 0.14 0.25 1.35
SCB 0.19 0.14 0.13 1.38
TechcomBank 0.4 0.14 0.25 1.41
TPBank 0.01 0.14 0.1 1.39
Vietcombank 0.37 0.14 0.06 1.37
VPBank 0.37 1.14 0.37 1.37
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 5 12 4 3
Agribank 2 8 9 12
BIDV 11 14 14 4
DongABank 2 8 9 5
MB 5 8 13 13
MSB 10 1 12 1
NamABank 7 12 7 2
NCB 7 7 8 7
OCB 4 1 5 5
SCB 9 1 3 10
TechcomBank 14 1 5 13
TPBank 1 1 2 11
Vietcombank 12 1 1 7
VPBank 12 8 9 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo